Årsrapport 2022

meny
RVO logo

Resultat­regnskap 2022

DriftsinntekterNoteRegnskap 2022Regnskap 2021
Avgifter 31 540 24330 192 743
Sum driftsinntekter 31 540 24330 192 743
    
Driftskostnader   
Refusjon lønn og reise RVO NAF 16 424 76915 229 597
Refusjon lønn og reise RVO Fellesforbundet 16 713 10416 137 544
Andre kostnader RVO 322 139286 277
Sum RVO 33 460 01231 653 418
IT-prosjektet32 394 3421 030 847
Avskrivninger32 384 0451 702 523
Administrasjonskostnader15 512 1554 032 207
Sum sekretariatet og styret 10 290 5426 765 577
Sum driftskostnader 43 750 55438 418 995
    
Prosjekter, analyser, utredninger  3 305 386
SfS BA driftstilskudd22 370 000 
Sum kostnader inkl. prosjekter, analyser og utredninger 46 120 55441 724 381
    
Driftsresultat -14 580 311-11 531 638
    
Finansinntekter og kostnader   
Renteinntekter og gevinst ved salg verdipapirer 1 624 7842 103 060
Nedskrivning av finansielle eiendeler/+ reversering av nedskrivning4(743 944)(93 683)
Forvaltningskostnader og tap ved salg verdipapier (1 391 778)193 028
Resultat av finansposter (510 938)1 816 349
    
Årsoverskudd (årsunderskudd) -15 091 249-9 715 289

Balanse per 31.12.2022

 Note20222021
Eiendeler   
Anleggsmidler   
Immaterielle eiendeler   
Programvare32 813 6635 197 708
Sum immaterielle eiendeler 2 813 6635 197 708
Varige driftsmidler   
Sum varige driftsmidler   
    
Omløpsmidler   
Kundefordringer - utestående avgift 1 500 0001 500 000
Sum fordringer 1 500 0001 500 000
Investeringer   
Rentefond424 847 92935 449 523
Aksjefond41 818 9052 009 083
Garantikonto 12 467 73512 181 549
Sum investeringer 39 134 56949 640 155
Bankinnskudd 1 462 3353 734 713
    
Sum eiendeler 44 910 56760 072 576
    
Egenkapital og gjeld   
Egenkapital   
Grunnkapital 10 000 00010 000 000
Fri egenkapital 01.01 47 433 23957 148 528
Årets resultat -15 091 248-9 715 289
Sum egenkapital 31.12 42 341 99157 433 239
    
Gjeld   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld 449 695252 912
Prosjekter- kostnadsført, ikke utbetalt 1 744 0222 045 000
Annen kortsiktig gjeld 374 859341 425
Sum gjeld 2 568 5762 639 337
    
Sum egenkapital og gjeld 44 910 56760 072 576

Oslo, 28. februar 2023

Ørnulf Halmrast
styrets leder
Anita Johansen
styremedlem
Terje Eikevold
styremedlem
Anita Hegg
styremedlem
Christian Justnes
varamedlem
Gro Synnøve Rygh Færevåg
daglig leder

Noter til regnskapet

Regnskapsprinsippet

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler balanseføres og avskrives over forventet økonomiske levetid.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Avgiften inntektsføres ved utfaktureringen. Utestående avgift oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til tap basert på beste skjønn.


Note 1: Ansatte/godtgjørelse

Fondet har ingen ansatte. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m.

Det er Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til forbundene til dekning av lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter for de regionale verneombudene, som blir refundert etter budsjett. Regnskapene fra forbundene blir godkjent i Fondsstyret året etter, og da kan det forekomme korrigeringer. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.


Note 2: Prosjekter

SfS BA har fått innvilget driftstilskudd fra 01.03.2022 til 23.02.2023 som er forlenget til juni 2023 med 2 370 000 kr.


Note 3: Anleggsmidler – Immaterielle eiendeler – Programvare

Programvare avskrives fra det tidspunktet det tas i bruk.

Kostpris 01.018 491 014
Tilgang0
Akkumulert avskrivninger 31.125 677 651
Bokført verdi 31.122 813 363
Årets ordinære avskrivninger2 384 045
Avskrivningstid3 år


Note 4: Investeringer

RentefondAksjefond
Anskaffelseskost25 685 5561 818 905
Bokført verdi25 685 5561 818 905
Markedsverdi24 847 9292 198 564
Nedskrevet-837 627