Årsrapport 2022

meny
Illustrasjon av kvinne med RVO avgift

Avgift og virkeområde

Finansiering av ordningen

Ordningen finansieres via årlig innbetaling av en avgift fra virksomhetene i bransjene.

Departementet fastsetter avgiftssatsen og kan bestemme endringer av satsen, jf. forskrift om administrative ordninger § 14–2.

Virksomheter som omfattes av ordningen

Avgiftsplikten omfatter all bygge- og anleggsvirksomhet, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 1–4. Det vil si:

  • oppføring av bygninger
  • innrednings-, utsmykkings-, og installasjonsarbeid
  • montering og demontering av prefabrikkerte elementer
  • riving, demontering, ombygging og istandsetting
  • sanering og vedlikehold
  • alminnelig anleggsvirksomhet
  • graving, sprenging og annet grunnarbeid
  • annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

Alle virksomheter med aktivitet innen bygge- og anleggsbransjen hvor det utføres arbeid på mobile eller midlertidige arbeidsplasser, er avgiftspliktige.

Avgiften skal betales uavhengig om virksomheten har mange ansatte eller er et enkeltpersonforetak, har eget verneombud eller har organiserte arbeidstakere.

For virksomheter som produserer flere typer varer eller tjenester, er det kun aktiviteten som foregår innenfor definisjonen for bygge- og anleggsarbeid som faller inn under ordningen.

Register over avgiftspliktige virksomheter

Opplysninger om virksomheten hentes fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregisteret, og fra informasjon de regionale verneombudene registrerer på sine arbeidsplassbesøk.

Her er en oversikt over avgiftspliktige virksomheter som er basert på Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering. Næringskoden i seg selv ikke er avgjørende for om virksomheten skal anses som avgiftspliktig eller ikke.

Hvordan avgiften beregnes

Virksomheter med mindre enn 2 ansatte

Virksomheter med mindre enn 2 ansatte skal betale minimumsbeløpet som tilsvarer 250 kr for 2022.

For virksomheter med flere ansatte

For virksomheter med flere ansatte blir avgiften beregnet på to måter: av lønnsutgifter eller antall ansatte.

Lønnskostnader innhentes fra Regnskapsregisteret fra fjorårets årsregnskap via Proff forvalt sin nettside proff.no.

30 % trekkes fra lønnskostnaden som er beregnet lønn for personell innen administrasjon og/eller annen

virksomhet utenom bygge og anleggsvirksomhet. Resultatet danner beregningsgrunnlaget for avgiften, som beregnes med 0,02 % i 2022.

For virksomheter som ikke sender inn årsregnskap, og hvor lønnsutgifter ikke kan hentes inn, blir avgiften forhåndsberegnet etter 150 kr. Antall ansatte er hentet fra Arbeidstaker- og Arbeidsgiverregisteret, via Enhetsregisteret i Brønnøysund. Antall inneholder både faste og midlertidige ansatte.

Virksomheter som er oppført i sekundærnæring i bransjene, og virksomheter som får avgiften beregnet av alle ansatte, får tilsendt brev for å endre grunnlag for beregning av avgiften til den delen av virksom­hetens lønnsutgifter, eller antall ansatte, som er direkte knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet. Virksomhetene må selv finne frem korrekte opplysninger og endre grunnlag for beregning av avgift i kundeportalen, før faktura på avgiften sendes fra Visma.

Avgiftsinnbetaling 2022

I 2022 har avgiften vært på 0,02 prosent av virksomhetens lønnsutgifter. Minimumsbeløpet for 2022 var på 250 kr. For enkeltpersonforetak (uten ansatte) var avgiften 250 kr. Sekretariatet sender ut et krav om avgift per år per virksomhet. Selve innkrevingen er fordelt ut over hele året. Virksomheter som ikke betaler avgiften innen fristen, får varsel om inkasso. Betales ikke avgiften innen fristen, går saken til inkasso.

Fondet har sendt ut fakturaer til 70 189 virksomheter for 2022, hvorav 57 632 virksomheter har betalt. Totalt innbetalt beløp utgjør 29 304 262 kr.

I 2022 er det 8 324 virksomheter som er innmeldt og 7 752 virksomheter som er utmeldt av ordningen. Det er noen færre nyinnmeldte virksomheter i 2022 enn i 2021, og noen flere utmeldte virksomheter i 2022 enn 2021.

Innbetalt avgift fordelt på bransje

Diagrammet nedenfor viser hvor mange virksomheter som har betalt avgiften for 2022, og fordelingen på de ulike kategoriene. Av innbetalingene kommer 7 566 635 kr fra 33 100 virksomheter med under to ansatte, 1 474 055 kr kommer fra 6 019 nyregistrerte virksomheter. 15 996 120 kr kommer fra lønnsgrunnlag hovednæring der det er registrert 15 289 virksomheter, 1 326 100 kr kommer fra avgift basert på antall ansatte fra 1 401 virksomheter, 2 701 776 kr kommer fra lønnsgrunnlag sekundær og annen næring der det er registrert 1 486 virksomheter, 224 171 kr kommer fra avgift basert på fjoråret der det er registrert 275 virksomheter, mens 15 405 kr kommer fra minimumsavgift der det er registrert 62 virksomheter.

Besvarte telefoner og skriftlige henvendelser – avgiftsinnkreving

Som leverandør av fakturaservice og inkasso bruker vi Visma Financial Solutions AS. Visma og sekretariatet samarbeider om å betjene kundeservice. Antall henvendelser er ganske likt fra år til år.

Antall besvarte henvendelser