Årsrapport 2022

meny
Illustrasjon av RVOer som prater med to arbeidere på byggeplassen

Formålet med regionale verneombud

Fondets virksomhet er regulert av forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 3 og 14–2), samt forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 5.

Ordningen med regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen ble etablert i 1981. Formålet med ordningen er å bidra til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Et særtrekk ved bransjen er at arbeidsplassene ofte er mobile, og at arbeidstakerne flytter seg fra arbeidsplass til arbeidsplass. For å redusere risikoen for arbeidsulykker, belastningslidelser og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, herunder faren for utstøtning fra arbeidslivet, ble fondet for regionale verneombud opprettet av staten ved kgl.res. av 13. februar 1981. Verneombudene er mobile og kan operere på tvers av virksomhetene innen et geografisk område.

For å redusere risikoen for arbeidsulykker, belastningslidelser og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, herunder faren for utstøtning fra arbeidslivet, ble fondet for regionale verneombud opprettet av staten ved kgl.res. av 13. februar 1981.

Risikoen for ulykker og helseskader er særlig høy på arbeidsplasser innenfor bygge- og anleggsbransjen. Det er ofte høy turnover i den enkelte virksomhet, og stadig nye arbeids- og oppdragssteder gjør vernearbeidet vanskelig for virksomhetene. Innslaget av flere arbeidsgivere, utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft og underentreprenører på samme bygge- og anleggsplass gjør forholdene uoversiktlige og vernearbeidet komplisert. Ordningen med regionale verneombud vil gjennom besøk og veiledning stimulerer virksomhetene til økt egeninsats på arbeidsmilljøområdet. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykkeshendelser og helseskader og skaper samtidig trygge, gode forhold i bygge- og anleggsbransjen. Ved forebyggende arbeid unngår man at arbeidstakere og deres pårørende får redusert sin livskvalitet. Samtidig kan virksomhetene unngå arbeidsrelaterte budsjettoverskridelser og bli i stand til å levere sine produkter og tjenester innen fastsatt frist.

Ordningen med regionale verneombud er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i bygge- og anleggsbransjen. Et partssammensatt styre har det overordnede ansvaret for fondets økonomi, og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene.

Tilskudd til prosjekter

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen kan innvilge støtte til bransjerelaterte utredninger, analyser og prosjekter innen arbeidsmiljøområdet, jf. forskrift om administrative ordninger § 3-6 siste ledd. Fondsstyret besluttet å ikke innvilge nye prosjekter i 2022, men har gitt støtte til et fortsettelsesprosjekt om asbestkartlegging ved brann.

Mer informasjon om ordningen finnes på fondets nettside.

Oppnevning av regionale verneombud

De regionale verneombud for anleggsvirksomhet oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund, og de regionale verneombudene for byggevirksomhet oppnevnes av Fellesforbundet.

Ordningen har totalt 29 regionale verneombud, 15 i byggebransjen og 14 i anleggsbransjen.

Se oversikt over de regionale verneombudene med kontaktinformasjon.