Årsrapport 2022

meny
RVO logo

Øvrig informasjon til regnskapet

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har som formål å bidra til at sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Fondets grunnkapital er på kr 10 000 000 (10 millioner kroner).

Fondet er organisert som en stiftelse. Fondets virksomhet er regulert i to forskrifter, henholdsvis forskrift om administrative ordninger på arbeids­miljølovens område (kapittel 3 og 14–2) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 5).

Stiftelsen, som drives i Oslo

  • har ingen ansatte
  • forurenser ikke det ytre miljøet og har heller ikke utslipp som skader dette
  • er ikke skattepliktig
  • tilstreber å følge likestillingsprinsippet ved oppnevning av nytt styre

Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, hvorav to oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, to av arbeidsgivernes organisasjoner og ett av Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets representant er styrets leder.

I 2022 besto Fondsstyrets faste medlemmer av tre menn og to kvinner, og en av fem varamedlemmer var kvinner.

Fondsstyret har i 2022 bestått av:

Ørnulf Halmrast (styreleder), Steinar Krogstad/Christian Justnes og Anita P. Johansen (arbeidstakersiden), Terje Eikevold og Kari Sandberg/Anita Hegg (arbeidsgiversiden).

Fondsstyret har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene.

Det er gjennomført fem styremøter og et strategimøte. Totalt 90 saker er behandlet.

De fleste sakene har vært knyttet til spørsmål om drift av ordningen og RVO-systemet.

Fondet kan gi tilskudd til bransjerelaterte utredninger, analyser og prosjekter innen arbeidsmiljøområdet i tråd med § 3-6 forskrift om administrative ordninger. Fondsstyret behandler og avgjør søknad om prosjekttilskudd. Utbetaling av tilskudd til slike tiltak skjer i tråd med inngåtte prosjektavtaler.

I løpet av 2022 besluttet Fondsstyret å ikke finansiere nye prosjekter. STAMI har fullført tidligere bevilget prosjekt med asbestmålinger ved sanering, og restmidlene er innvilget til å fortsette med asbestmålinger ved brann. SfS BA har fått bevilget 2 370 000 kr til driftskostnader fra 01.03.2022 til 28.02.2023, som er forlenget til juni 2023.

Det er forbundene som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret. Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til fagforbundene til dekning av lønn og sosiale utgifter for de regionale verneombudene. For 2022 har Fellesforbundet fått refundert 16,7 millioner og Norsk Arbeidsmandsforbund 16,4 millioner.

Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen for Fondsstyret og fondet refunderer kostnadene ved dette.

Regnskapet viser at Fondsstyret per 31.12.22 forvaltet en egenkapital på 42 341 991 kr. Fondet er bygget opp av de overskudd som er akkumulert siden ordningen ble etablert i 1981. Et grunnleggende prinsipp for ordningen er at de avgiftspliktige bedriftene skal nyte godt av fondets midler. En hovedoppgave for Fondsstyret er derfor å sørge for at fondets midler forvaltes forsvarlig og i henhold til forskriftens bestemmelser om dette. Styret har valgt å plassere fondsmidlene på bankinnskudd rentefond, aksjefond og garantikonto.

Som det fremgår av regnskapet, er det inntektsført 31,5 millioner kroner i avgift i 2022, mot kr 30,1 millioner i 2021. Årsresultatet viser et underskudd på 15 millioner i 2022. Underskuddet er ønsket og i tråd med budsjett.

Årsregnskapet for 2022 gir et rettvisende bilde av utviklingen av fondet. Etter Fondsstyrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2022 er satt opp under denne forutsetningen.

Oslo, 28. februar 2022

Ørnulf Halmrast
styrets leder
Anita Johansen
styremedlem
Terje Eikevold
styremedlem
Anita Hegg
styremedlem
Christian Justnes
varamedlem
Gro Synnøve Rygh Færevåg
daglig leder