Årsrapport 2022

meny
Illustrasjonsbilde av RVOer i kran

Anleggs­bransjen – års­rapport fra Norsk Arbeids­mands­forbund

Etter år med pandemi er bransjen nå preget av usikkerhet knyttet til råvarepriser og mindre økonomisk forutsigbarhet. 2022 var et normalår for RVO-aktivitet, og de regionale verneombudene melder om positive tilbakemeldinger fra virksomhetene de besøker.

Situasjonsbeskrivelse

2022 startet rolig, men aktiviteten tok seg raskt opp, og det utviklet seg til et tilnærmet normalår for RVO-ene i anleggsbransjen.

Nedgangen i markedet ble mindre enn ventet. På tross av prisstigningen har anleggsbransjen gått godt også i 2022. De største endringene og kuttene ser vi i de små private og kommunefinansierte prosjektene. Kutt i samferdsel i statsbudsjettet har vært mindre merkbart så langt. Det har vært færre prosjektoppstarter i siste halvdel av 2022 og i overgangen til 2023.

Ser man RVO-ene sitt virke under ett, er det tydelig at økte råvarepriser, to år med pandemi og en usikker privatøkonomi har preget anleggsbransjen.

De store, statsfinansierte prosjektene ser ut til å gå sin gang, mens det er betydelig større usikkerhet i privatmarkedet over hele landet. Aktivitet i byer og på nasjonale anlegg ser ut til å være i normal drift, mens det i hyttemarkedet og i mindre kommuner er mindre aktivitet enn vanlig. Det er varierende hvor stor grad av endringene i bransjen som er synlige, da en del arbeid går over lang tid, og de økonomiske utfordringene avløser to år med pandemi, noe som også påvirket aktiviteten i bransjen.

Felles for alle regionene er at det er mindre aktivitet i privatmarkedet enn tidligere. Det blir sett i sammenheng med økte råvarepriser og usikkerhet i den økonomiske forutsigbarheten generelt.

Aktiviteter og resultater i 2022

2022 har vært et normalår når det gjelder de regionale verneombudenes anleggsbesøk. Etter to år med begrensninger grunnet pandemi, var det godt å være i rute med totalt 2389 registrerte besøk. Ser vi nærmere på de registreringene RVO har gjort i forbindelse med besøkene i 2022, er det tydelig at RVO gjør en viktig jobb, og at besøkene fungerer etter intensjonen.

For alle besøk de regionale verneombudene gjennomfører, registrerer de hvilke tema og risikoforhold de har sett på anleggsplassen. For hvert av disse vurderes og registreres det om forholdene er i orden, eller om det er noe som må rettes opp av virksomheten, for å sikre at de er i tråd med lover og forskrift, og at det systematiske HMS-arbeidet er ivaretatt. Ved umiddelbar fare for liv og helse vil RVO stanse arbeidet i henhold til Arbeidsmiljøloven § 6-3.

Gjennomførte anleggs- og byggeplassbesøk

2389

Aktivitet i byer og på nasjonale anlegg ser ut til å være i normal drift, mens det i hyttemarkedet og i mindre kommuner er mindre aktivitet enn vanlig.

Fordelingen av registrerte gjengangere

Gjengangere er definert som de typene feil eller mangler som regionale verneombud ser gjentas ofte. Det er satt søkelys på disse områdene, nettopp fordi det skjer ofte, og fordi konsekvensen av gjentakende feil kan bli svært alvorlige. (De ti forholdene som oftest ble registrert med feil og mangler i 2022, er nevnt over.)

HMS-kort sjekkes hyppig av RVO, og det er derfor naturlig at det forholdet som får flest anmerkninger. RVO erfarer at feil eller manglende HMS-kort kommer på plass etter at RVO har påpekt det. De øvrige forholdene som oftest går igjen, er brakkesituasjonen og sakkyndig kontroll.

Registrerte stans

I 2022 stanset de regionale verneombudene 66 arbeidsoperasjoner på grunn av umiddelbar fare for liv og helse. Grunnlaget for stans varierte, men det ene forholdet som oftest medførte stans, var at gravegroper ikke var avstivet i henhold til kravene. De hyppigste stansingsgrunnlagene er som vist i kakediagrammene.

RVO erfarer at feil eller manglende HMS-kort kommer på plass etter at RVO har påpekt det. De øvrige forholdene som går igjen oftest, er brakkesituasjonen og sakkyndig kontroll.

Antall Registrerte stans totalt

66

Stans grunnet masseforflytningsmaskiner

Stans grunnet borerigg

Stans grunnet arbeid i høyden

Stans grunnet grøfter/byggegroper

Satsinger I 2022

Det var i 2022 satt opp åtte satsingsområder for regionale verneombud i anlegg:

1. Redusere helsefarlig støv

I RVOs sjekkliste for borerigg er det registrering på punktene støvsuger og støvoppsamling som synliggjør forhold som skal bidra til å redusere helsefarlig støv. Det ble bare registrert feil og mangler på disse sjekkpunktene i fire tilfeller i 2022. Det er nok en underrapportering i forhold til antall ganger det er undersøkt av RVO i besøk. RVO rapporterer at det en stor jobb som må bli tatt tak i her, og det er noe som blir påpekt ute på arbeidsplassbesøk. RVO erfarer at mange entreprenører ikke tar dette problemet seriøst, og det er vanskelig for RVO å få gjennomslag for foreslåtte tiltak. Dette er et problem som også Arbeidstilsynet må ta tak i.

2. Alle borerigger i bruk skal ha vern mot bevegelige deler

RVO ser en vesentlig bedring i bransjen på dette punktet, og det er mange gode løsninger på vern mot bevegelige deler. Fortsatt dukker det opp rigger uten vern, men der det blir påpekt mangler, tas det på alvor, og tiltak blir iverksatt. I 2022 ble det ifølge registreringer i systemet gitt 19 anmerkninger på vern mot bevegelige deler i borerigg.

3. Hindre at masser/maskiner raser ut på fyllinger og tipplasser. Grunnforhold skal undersøkes

Bransjen har blitt flinkere til å bruke geologer hvis det er mistanke om dårlig grunn. Men på tipp er det dessverre ofte mangel på fysisk tippstopp eller tippmann. Mange steder mangler også tippmaskin. Dette er det viktig å sette søkelyset på også i tiden framover.

4. Bedre renhold og hygiene i brakker og WC

Erfaringen er at renhold og hygiene er dårligst på de små anleggene. For det første er det gjerne mangel på brakke. Renhold er ofte dårlig, spesielt i årstider som gir mye søle og gris. Brakkene blir i mange tilfeller brukt som konteinere til utstyr. Det positive er at vi ser en bedring. På større anlegg er det som regel i orden.

Når det gjelder spise- og lompebrakke, er det gitt 119 anmerkninger på dette i 2022, og 116 av disse gjaldt brakke. De tre siste fordelte seg på sjekkpunkt om toalett, spiserom og innkvartering.

5. Sikre at nødvendig sikkerhetsopplæring er gitt

Her ser de regionale verneombudene en bedring, selv om det fremdeles er mye å ta tak i. Bedriftene har blitt flinkere til å dokumentere at de har gjennomført sikkerhetsopplæring på det utstyret de bruker. Dette gjøres ofte gjennom Smartdok eller annet IKT-verktøy som bedriften har. I det nye registreringssystemet er det notert en anmerkning på dokumentert sikkerhetsopplæring.

6. Påse at grøftearbeid utføres på en forsvarlig måte

Etter at Veileder for grøftearbeid ble revidert i 2022, har det blitt rettet mye oppmerksomhet mot denne og de nye forskriftene. Likevel er det en del avvik å se. Det er også stor forskjell på hvordan bedriftene tolker regelverket. De fleste entreprenørene er mest opptatt av å ha dokumentasjonen på plass, men på utførelse er det ikke like godt fulgt opp.

Det er registrert 59 anmerkninger på grøftearbeid, og det er gitt 152 veiledninger. Det er flest anmerkninger på risikovurdering og generelle forholdsregler ved gravearbeid.

7. Kartlegge bruken av utstyr som kan forhindre ulykker med fallende redskap

Misting av skuffe fra gravemaskin er det vi hører mest om i forbindelse med gravearbeider på anlegg. Entreprenørene har blitt flinkere til å anskaffe sikrere utstyr for tilkobling.

Det er ingen sjekkpunkt i RVO-systemet om fallende redskap, og derfor ingen konkrete tall å vise til.

8. Sikre at nye verneombud får kompetanse til å utføre sine oppgaver på en god og riktig måte

Det mangler en del på kompetanse hos nyvalgte verneombud. Verneombud er ofte pekt ut av arbeidsgiver. Vi ser også at mange verneombud dessverre ikke deltar på vernerunder eller blir involvert tilstrekkelig i HMS-arbeidet. Verneombud blir gjerne sett på som noe som må være på plass i kontrakten, men uten reell mulighet eller kompetanse til å delta i arbeidet.

I 2022 sjekket regionale verneombud plikten til å velge verneombud 399 ganger. 330 av disse ble kvittert ut med ok, mens 40 fikk anmerkning. Det ble gitt veiledning om temaet 24 ganger. Det ble registrert to veiledninger i opplæring av verneombud.

Misting av skuffe fra gravemaskin er det vi hører mest om i forbindelse med gravearbeider på anlegg. Entreprenørene har blitt flinkere til å anskaffe sikrere utstyr for tilkobling.

Oversiktsbilde av en anleggsplass.

Gjennomførte kurs for bransjen

RVO-ene har holdt flere kurs i løpet av året. Det har vært alt fra større kurs som grunnopplæring for verneombud, til mer spesifikke kurs, som kurs i grøft og gravearbeid. Det har blitt holdt samlinger for lærlinger, og det har vært bedriftsinterne kurs. Alt i alt har RVO-ene holdt 13 kurs for om lag 150 deltakere. Det er fint å se at alt fra lærlinger, verneombud og kontormedarbeidere til byggherre deltar på kurs som RVO holder. I evalueringen av kursene gir kursdeltakerne gode tilbakemeldinger.

RVO BA har dessuten deltatt på HMS-uker på flere videregående skoler i samarbeid med IA- bransjeprogram.

I tillegg til besøk med veiledning har flere RVO-er holdt kurs, både generelle HMS-kurs, men også mer spesifikke kurs i tema som asbest og støvproblematikk. RVO-enes kompetanse blir også brukt i arbeid med brosjyrer og i faggrupper i ulike forskningsprosjekter. Både STAMI og SINTEF har det siste året kunnet dra nytte av RVO-enes fagkunnskap i sine forskningsprosjekter.

Oversikt over gjennomførte kurs

 • Grøftekurs for Samferdselsgruppa, januar 2022
 • Forelesning, februar 2022
 • 40 timer grunnkurs, mars og april 2022
 • Grunnopplæring verneombud, april 2022
 • Verneombudets rolle og oppgaver, august 2022
 • Verneombudets rolle og oppgaver, september 2022
 • Lærlingesamling – foredrag om sikkerhet på arbeidsplassene, oktober 2022
 • Verneombudets rolle og oppgaver, oktober 2022
 • Kurs i gravearbeider sett i sammenheng med BHF, oktober 2022
 • Grøfteveileder, oktober 2022
 • Bransjetilpasset VO-kurs, oktober 2022
 • Grøfteveileder, november 2022
 • Grøfteveileder, desember 2022

En av satsingene for RVO BA har i 2022 vært samarbeid med Arbeidstilsynet.

Antall tips til Arbeidstilsynet

14

Det kan variere litt hvordan samarbeidet fungerer mellom Arbeidstilsynet og de regionale verneombudene, og her har både RVO og Arbeidstilsynet mer å hente. Vi håper at den nye funksjonen i RVO-systemet, der en kan tipse Arbeidstilsynet direkte, vil være med på å synliggjøre RVO-enes innsats for sikkerhet i bransjen. Vi håper også at en kan få til et tettere samarbeid som fungerer i alle regionene. Erfaringen er at i de regionene der et systematisk samarbeid er på plass, er det også velfungerende. Det må en fremover jobbe for i alle regionene, både hos Tilsyn og de regionale verneombudene. Det er lagt inn en egen tipsfunksjon i det nye rapporteringssystemet, der det er registrert 14 tips. Tipsfunksjonen har ikke vært fullt fungerende i hele 2022, så det er forventet et høyrere tall i 2023. I tillegg har RVO tipset på e-post og telefon, men det er det ingen registrerte tall på.

Etter en utsettelse på to år ble det i desember avholdt et nasjonalt samarbeidsmøte mellom regionale verneombud og Arbeidstilsynet. Det var god deltakelse fra alle tilsynsregionene i Arbeidstilsynet og fra de regionale verneombudene. Faglig påfyll fra både interne og eksterne bidragsytere, sammen med gode samtaler rundt regioninndelte bord, var en fin avslutning på året. Det kom frem at samarbeidet fungerer ulikt i de ulike regionene, og at en med fordel kan ha mer samarbeid både lokalt og nasjonalt. Inspektørene i Arbeidstilsynet anerkjente RVO-ene sin lokalkunnskap og kjennskap til bransjen.

Informasjons- og veiledningsmateriell

De regionale verneombudene er med på å utarbeide gode brosjyrer og veiledere for bransjen. I 2022 ble det laget en ny brosjyre, «Krav om dokumentert opplæring», og «Veileder om grøftearbeid» ble revidert. Flere av de regionale verneombudene har holdt kurs med grøfteveilederen som utgangspunkt. I tillegg til å ligge tilgjengelig på nettsidene er de trykt opp i flere omganger. Det er trykt opp over 3000 grøftebrosjyrer etter sommeren 2022. Det er en viktig del av arbeidet til de regionale verneombudene å bidra både til å lage og revidere informasjonsmateriell og å formidle innholdet i dem. De regionale verneombudene formidler både ved å dele ut brosjyrer og å holde veiledninger basert på brosjyrene. Det er et pågående arbeid å oppdatere brosjyrene med regelendringer og å få på plass nye brosjyrer der det er behov.

Interne forhold

Å være RVO er en ensom jobb, og samlinger, kurs og seminarer er viktige arenaer for å treffe andre. Det har vært mye lettere i 2022 enn i de to årene med pandemi, og flere har deltatt på kurs og seminarer.

Også i år er det blitt jobbet mye med det nye rapporteringssystemet for RVO, og nå skal alt være på plass. Det har vært en del utfordringer, men det har stort sett latt seg løse på kort tid.

Personalsituasjon

Vi hadde noen langtidssykemeldinger i starten av året, ellers er sykefraværet blant RVO-ene i anlegg lavt.

Det har blitt avhold jevnlige møter med alle på Teams, og det har vært fysisk fagsamling.

Frode Engen
Leder for regionale verneombud for anlegg
Illustrasjon av RVOer som prater med anleggsarbeider i en grøft