meny
Illustrasjonsbilde av RVOere på byggeplass

Formålet med regionale verneombud

Fondets virksomhet er regulert av Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 3 og 14–2) og Forskrift om organi­sering, ledelse og medvirkning, kapittel 5.

Ordningen med regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen ble etablert i 1981. Formålet med ordningen er å bidra til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Et særtrekk ved bransjen er at arbeidsplassene ofte er mobile og at arbeidstakerne flytter seg fra arbeidsplass til arbeidsplass. For å redusere risikoen for arbeidsulykker, belastningslidelser og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, herunder faren for utstøtning fra arbeidslivet, ble Fondet for regionale verneombud opprettet av staten ved kgl. res. av 13. februar 1981. Verneombudene er mobile og kan operere på tvers av virksomhetene innen et geografisk område.

For å redusere risikoen for arbeidsulykker, belastningslidelser og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, herunder faren for utstøtning fra arbeidslivet, ble Fondet for regionale verneombud opprettet av staten ved kgl. res. av 13. februar 1981.

Risikoen for ulykker og helseskader er særlig høy på arbeidsplasser innenfor bygge- og anleggsbransjen. Det er ofte høy turnover i den enkelte virksomhet og stadig nye arbeids- og oppdragssteder gjør verne­arbeidet vanskelig for virksomhetene. Innslag av flere arbeidsgivere, utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft og underentreprenører på samme bygge- og anleggsplass, gjør forholdene uoversiktlige og vernearbeidet komplisert. Ordning med faste regionale verneombud vurder arbeidsforholdene på de midlertidige arbeidsplassene, og stimulerer virksomhetene til økt egeninnsats på arbeidsmiljø­området. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykkeshendelser og helseskader og samtidig skape trygge, gode forhold i bygge- og anleggsbransjen. Ved forebyggende arbeid unngår man at arbeidstakere og deres pårørende får redusert sin livskvalitet. Samtidig kan virksomhetene unngå arbeidsrelaterte budsjettoverskridelser, og bli i stand til å levere sine produkter og tjenester innen fastsatt frist.

Ordningen med regionale verneombud er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i bygge- og anleggsbransjen. Et partssammensatt styre har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene.

Tilskudd til prosjekter

Fondsstyret kan bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av i sitt arbeid, jf. Forskrift om administrative ordninger § 3-6, siste ledd. Se oversikt over pågående prosjekter.

Mer informasjon om ordningen finnes på fondets nettsider.

Oppnevning av regionale verneombud

De regionale verneombudene innenfor anlegg oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund og de regionale verneombudene innenfor bygg oppnevnes av Fellesforbundet. Ordningen har i 2018 hatt 28 regionale verneombud t.o.m. 31. juli. Fra 1. august 2018 har det vært 29 regionale verneombud, 15 i byggebransjen og 14 i anleggsbransjen.

Se oversikt over de regionale verneombudene med kontaktinformasjon.