meny
Illustrasjonsbilde fra RVOer ifbm. tunnelarbeid

Anleggs­bransjen – års­rapport fra Norsk Arbeids­mands­forbund

De regionale verneombudene opplever positive tilbakemeldinger fra virksomhetene de besøker. Det er økt etterspørsel fra bedrifter som ønsker besøk av RVO-ene for å få hjelp til å få på plass en velfungerende vernetjeneste og et systematisk HMS-arbeid.

Situasjonsbeskrivelse

Troms og Finnmark har hatt ett år med mye dårlig vær på vinteren, noe som har resultert i en noe begrenset aktivitet i bransjen. Det har vært lite prosjekter av noen størrelser, men det er planlagt større utbygginger av E-6. Det meldes om mangel på oppdrag i området og flere har måttet gå til permitteringer.

Anleggsbransjen i Nordland har også dette året vært preget av stor aktivitet. E-6 i Grane, Vefsn og Rana, samt by-pakke Bodø begynner å gå mot ferdigstillelse. Det vil naturligvis gi utslag på aktiviteten i området. Nord i distriktet har det vært stor aktivitet innenfor vann og avløp, fiberbygginger, oppgrader­inger av båthavner, lufthavner og etableringer av nye arealer for næringsvirksomhet.

Rundt om i hele Nordland er det planlagt flere store prosjekter. Nevnes kan E-6 veiutbygging gjennom Sørfold, vindmøllepark Vefsn, nye flyplasser i Mo i Rana og Bodø og nytt sykehus og flere veiutbygginger og utbedringer i Lofoten/Vesterålen.

Det stilles spørsmålstegn ved om andelen egne ansatte hos hovedentreprenør alltid er i henhold til kontraktkrav.

Anleggsbransjen i dette området har det siste året blitt rammet av flere fatale arbeidsulykker. Fem personer i Nordland har blitt drept på jobb.

  • To personer omkom da de ble tatt av snøras da de arbeidet med snørydding på anleggsvei (Sørfold)
  • En person omkom ved utforkjøring med trailer og maskinhenger, der trailer havnet i havet (Lofoten og Vesterålen)
  • En person omkom i forbindelse med ras i steintipp, der maskinen havnet i vannet (Lurøy)
  • En person omkom i forbindelse med arbeid på Nordlandsbanen. Personen arbeidet med gravemaskin på sporet, og ble påkjørt av nordgående godstog. (Storforshei, Mo i Rana)

I Trøndelag var aktiviteten lav i begynnelsen av året grunnet lang vinter. Fra månedsskiftet april/mai var det full fart igjen. Det meldes om at det er en del virksomheter som tar på seg flere oppdrag enn de har bemanning til, og må ty til bemanningsbransjen for å få tak i arbeidstakere. Det er en del betenkeligheter i området om hvordan arbeidstakere fra bemannings­bransjen blir behandlet av innleiebedriften. De blir lite involvert og i enkelte tilfeller stilles ikke brakker/spiserom til rådighet. Bare unntaksvis finnes risikovurderinger på et språk de forstår.

I Møre og Romsdal har det vært bra med aktivitet, men på slutten av året var det flere virksomheter som varslet om permitteringer. Det er en del pessimisme i bransjen da noen prosjekter er satt på vent. Det er stor spenning knyttet til hvordan det blir med nye veiprosjekter i området, da mye av økonomien er bundet opp i bygging av Nordøyveien. Nordøyveien er et stort prosjekt med tre broer og tre undersjøiske tunneler. Det er en riksentreprenør som er hovedentreprenør og som har knyttet til seg en del lokale underentreprenører. Det er god aktivitet knyttet til fornying av vann og avløp i Ålesund, Molde og Kristiansund. Entreprenørene i område venter på utbygging av E-39 Betna–Stormyra og det nye sykehuset på Hjelset. Det har vært mye aktivitet i området, spesielt for større entreprenører. Hovedsakelig har det vært tunnelprosjekt, vindmølleparker, kraftverk og veianlegg. Det meldes om optimistisk stemning i bransjen i dette området.

I Sogn og Fjordane har de større entreprenørene hatt mye oppdrag. Hovedsakelig innen tunneler, vindmølleparker, kraftverk og veier. Det virker som det er optimisme i bransjen. Også i dette området er de spente i forhold til den nye fylkeskommunen og hvordan de vil integrere oppgavene de får overført fra Statens vegvesen.

I Hordaland meldes det om at mange involverte i bransjen tar kontakt med regionalt verneombud for å få tips og råd i forskjellige utfordringer de måtte stå ovenfor. Det virker som maskinentreprenørene stort sett har hatt god aktivitet i Rogaland i 2019, men på slutten av året kom det noen permitteringsvarsler. Aktiviteten har vært fordelt blant annet på opparbeiding på infrastruktur på byggefelt, hyttefelt og industri­områder, veianlegg, minikraftverk, vindmølleparker og kommunale anlegg. Overføring av vegvesenets ansvar for fylkesveinettet har ført til stopp i en del veiprosjekt, noe som har ført til ett vanskelig arbeids­marked. Det er ingen store veianlegg i området. Arbeidet med tilførselstunneler i Rogfastprosjektet er ferdigstilt og Ryfast er i ferd med å ferdigstilles. (Ryfylketunnelen åpnet 30.12.19)

Det er stor aktivitet i Agderfylkene og etterspørselen etter arbeidskraft i anleggsfagene er omfattende. Ett stort veiprosjekt fra Arendal i retning Kristiansand ble åpnet i sommer. På prosjektet har en rekke mindre entreprenører hatt oppdrag dette året. Sysselsetningen i prosjektet har vært så omfattende at det meldes om lite gjenværende konkurranse i distriktene. Veiprosjektet på E-39 mellom Kristiansand Vest og Mandal Øst er også et stort samferdselsprosjekt som ved årsskiftet er inne i en produksjonstopp.

Ved starten av året var det igangsatt få nye anlegg i Buskerud. Da bedriftene er redde for å miste dyktige arbeidstakere settes noen i enkelte perioder til andre oppgaver, dette i stedet for å ta i bruk permitteringer. Mange var på vinteren sysselsatt med snøbrøyting. Dette til tross, så er det noen bedrifter som har måtte gått til oppsigelse av ansatte. De store anleggene har vært i aktivitet hele året og det er stor aktivitet ved Kongsberg og Drammensområdet. I Drammen sentrum er det igangsatt et stort prosjekt med renovering av jernbanestasjon og tilhørende arbeid på jernbane­linjene. Arbeidet med ny E-134 er i avslutningsfasen. Trenden med større kontrakter merkes også i dette området. Dette resulterer i at mindre bedrifter må ta til takke med mindre entrepriser, og er i stor grad avhengig av å leie seg ut til større entreprenører. Det er gledelig mange lærlinger i drift i området.

I Oslo er det bra aktivitet, og mange anleggsoppdrag er gjennomført gjennom året. Fra november og ut året har det blitt roligere, dette trolig mye på grunn av tele i bakken. I området er det er en del utenlandske arbeidere som har startet enkeltpersonsforetak. I Østfold har det gjennom året vært relativt god aktivitet. På slutten av året var det noen bedrifter som ikke klarte å sysselsette hele arbeidsstokken og måtte gå til permitteringer.

Prosessen med fylkessammenslåing i Akershus og en omorganisering i Statens vegvesen har nok bidratt til at det er noen anleggsprosjekt som er satt på vent. Noen bedrifter har slitt med å få nye oppdrag. Det har vært god aktivitet når det gjelder boligbygging, kommunal infrastruktur samt på tele- og fiber­markedet. I området er det mye innleie både fra produksjonsbedrifter og bemanningsforetak. Dette skjer spesielt i drifts- og vedlikeholdskontrakter. Det stilles spørsmålstegn ved om andelen egne ansatte hos hovedentreprenør alltid er i henhold til kontraktkrav. Den varslede endringen i Plan- og bygningsloven om at det skal stilles større krav til formell kompetanse for å få sentral godkjenning kan føre til at markedet blir mindre for små entreprenører, dette selv om de skulle ha stor grad av realkompetanse. Dette vil kunne føre til ytterligere innleie i bransjen, da disse bedriftene begrenses i og ta på seg egne oppdrag.

I Hedmark og Oppland meldes det om et bra år for entreprenørene i anleggsbransjen, dette helt til slutten av året. Mange mindre entreprenører har hatt oppdrag på tre store veianlegg på Hedmark. Ved årsskiftet er det signalisert fra mange entreprenører om nødvendigheten av å gå til permitteringer av ansatte. Det er også en oppfatning om at aktiviteten på bearbeiding av hyttefelt har stilnet noe av. Aktiviteten ved slutten av året er fortsatt bra i Valdres.

Telemark og Vestfold har hatt god aktivitet mesteparten av året selv om snøvær påvirket driften negativt ved slutten av året. Som vanlig ble aktiviteten noe roligere på vinteren i øvre del av Telemark og indre deler av Vestfold. Mange entreprenører har sysselsatt sine ansatte på Vann og avløp prosjekter. Det har også dette året vært mye aktivitet på bolig og hyttetomter. Entreprenørene er optimistiske på nye oppdrag og etterspørselen etter fagfolk er fortsatt stor. Det er stadig flere av bedrifter og ansatte som tar kontakt med regionalt verneombud for hjelp og veiledning.

Personalsituasjon

Det har i 2019 vært en lengre sykmelding og noen kortere. En har hatt pappaperm.

Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak

Kurs, seminarer osv. for RVO-ene

Regionale verneombud har ulike behov for kompetansetiltak. HMS-konferansen hadde i 2019 også mange lærerike temaer. RVO-korpset hadde også sin egen stand, noe som førte til mange gode faglige diskusjoner. Samarbeidsmøter og konferanser med Arbeidstilsynet gir gode erfaringsutvekslinger. Arctic Entrepreneur som MEF arrangerer årlig på Gardermoen har relevante temaer som er nyttige for regionale verneombud. Flere av de regionale verneombudene har deltatt på workshoper hos Arbeidstilsynet i Trondheim. Ellers har det vært deltakelse på opplæring i forbindelse med prøvenemd, sprengingskonferansen i Oslo, kurs i arbeidsvarsling og kurs i elementmontasje. Det har vært deltagelse på workshop i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg og samlinger hos Siba. Korpset har også i 2019 hatt fagsamling på våren og en egen fagdag på høsten. Det har også vært deltagelse på Hovedverne­ombudsforum. En har fullført fagskole i HMS, og en har tatt videreutdanning i ulykkesgranskning på NTNU.

Kurs, seminarer osv. av RVO-ene

De fleste regionale verneombud har bidratt med ulike former for opplæring ved å holde kurs og foredrag. Det har vært gitt veiledning til bedrifter, skoler, kommuner og byggherrer og ved workshoper. Det har vært holdt foredrag innenfor grøftearbeid og sikker bruk av maskiner. Det er holdt 40 timers verneombudskurs og rene HMS-foredrag ved verne­ombudssamlinger i regi av både bedrifter og EBA. Foredrag er også holdt for voksenopplæringen, samt lærling samlinger i regi av OKAB. Også i 2019 har to av RVO-ene deltatt som sensor ved oppkjøring for fagbrev innenfor maskin.

Gjennomførte arbeidsplassbesøk

Antall besøk på anleggs-/byggeplass:

3159

Måltallet for 2019 var 3100 arbeidsplassbesøk for regionale verneombud. Det ble utført 3159 arbeidsplassbesøk, dette er en økning på 58 besøk i forhold til året før.

Registrerte stans

Antall stans etter arbeidsmiljølovens § 6-3:

90

Fordelingen på ulike stansingsgrunnlagFordelingen på de ulike stansingsgrunnlagene i 2018 og 2019

Det har i 2019 vært registrert 90 stans. Dette er en nedgang med 45 i forhold til året før. Antall stans fordeler seg på mange poster. Flest finner vi på avstivninger/personsikringer der 16 stans er registrert, en nedgang på 4 stans fra året før. Det er registrert 13 stans på utforming av rekkverk/enderekkverk, dette er en økning på 4 stans fra året før. Lagring av gravemasser er det registrert 9 stans, en nedgang på 2 stans. Ved posten sertifisering/kontroll er det registrert 8 stans, det samme som året før. Adkomst/rømningsvei er registrert med 4 stans, mot 10 stans i 2018.

Registrerte gjengangere av påviste feil/mangler

Antall gjengangere totalt

2133

Fordelingen av registrerte gjengangere i 2019Registrerte gjengangere av påviste feil/mangler på de ulike grunnlagene i 2018 og 2019

Det er i 2019 registrert 2133 gjengangere på påviste feil og mangler, mot 1975 i forhold til året før. Dette er en økning på 158. Det er manglende personalrom som topper listen over flest registrerte feil og mangler, da dette er registrert 335 ganger mot 141 året før. Dette er en kraftig økning på 194 tilfeller. Mangel på HMS-kort er registrert 296 ganger, dette er en nedgang på 21 i forhold til fjorårets registrering. Sertifisering er registrert med 150 mangler, en nedgang på 11. Risikovurdering er registrert 126 ganger mot 114 året før. Utstyrspesifikk opplæring er registrert 113 ganger, dette er en nedgang på 55.

Illustrasjonsbilde av en RVOer som håndhilser på en arbeider på en anleggsplass.

Spise/skiftebrakker og sanitærforhold

Antall manglende personalrom

447

Det er manglende personalrom som totalt sett topper listen over gjentatte registrerte feil og mangler. Hele 335 ganger er denne posten registrert i 2019. Posten spiserom er registrert 54 ganger, en økning på 28 i forhold til året før. Mangel på toalett er registrert 44 ganger, en økning på 39.

Samarbeid mellom de regionale verne­ombud og Arbeidstilsynet

Samarbeidet med arbeidstilsynet er for det meste godt og konstruktivt. På noen få geografiske steder har det vært lite kontakt. Ved et tilfelle er det rapportert at samarbeidet er fraværende. Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra Arbeidstilsynet etter at rapporter er innlevert. Samarbeidet med regionale verneombud i bygg er godt.

Andre kommentarer

I 2020 må vi igjen klare å sette søkelys på skade­virkningene av å puste inn kvartsholdig steinstøv, samt problematikken med eksponering av diesel­eksos i tunnelarbeid. De regionale verneombudene er fortsatt bekymret for utviklingen med lange skift og omfattende bruk av nattarbeid på samferdselsprosjekter. Tilbakemeldingene fra entreprenørene i bransjen er veldig positive. En av RVO-ene sier følgende «Jeg er mest ute og besøker de som er fra 1–20 ansatte. Mitt inntrykk er at de trenger oss mest.»

Steinar Rindhølen
Leder for regionale verneombud i anleggsbransjen
Illustrasjonsbilde fra en byggeplass med jobbing på armeringsjern, samt en heisekran i bakgrunnen