meny

Årsrapport 2019

Forord

Årsrapporten til de regionale verneombudene tegner et tydelig bilde av de HMS-utfordringene bygge- og anleggsbransjen møter, og viser samtidig at det er et stort behov for RVO-enes arbeid med å styrke vernearbeidet, samt bidra til at HMS-arbeidet er i samsvar med arbeidsmiljøloven. I 2019 har RVO-ene i henholdsvis bygg- og anleggsbransjen besøkt til sammen over 7000 arbeidsplasser. RVO-ene stanset farlig arbeid hele 1968 ganger i 2019. Vi ser at det er utført flest antall stans i byggebransjen med 1878 stans, hvorav et stort antall av tilfellene er stans grunnet uforsvarlig arbeid i høyden.

De regionale verneombudene rapporterer også i år om et stadig stort innslag av midlertidige og korte arbeidskontrakter som fører til store utfordringer med å bygge en god verne- og sikkerhetskultur ute i virksomhetene. Manglende språkforståelse fører altfor ofte til uoversiktlige og farlige situasjoner og opp­leves av RVO-ene som et økende og alvorlig problem. RVO-ene abeider stadig med å utvikle nye måter å håndtere disse situasjonene på. Det er blant annet utviklet en ny veileder, «Velkommen til Norge», på fem ulike språk som skal brukes som et verktøy for at utenlandske arbeidstakere skal kunne forstå sine rettigheter og plikter i Norge på en bedre måte. Det ble også i 2019 rapportert om stadig flere tilfeller der lærlinger blir satt til å jobbe sammen med ufaglærte og utenlandske arbeidstakere uten en felles språkforståelse. Hvis denne trenden fortsetter kan det få store konsekvenser i lang tid fremover, samt kunne skape farlige situasjoner på arbeidsplassene. Vi ser at RVO-ene også er bekymret for utviklingen knyttet til lange skift og omfattende bruk av nattarbeid på samferdselsprosjekter.

De regionale verneombudene opplever positive tilbakemeldinger fra virksomhetene de besøker, og vi ser at det er et behov for RVO-ene. Det er økt etter­spørsel fra bedrifter som ønsker besøk av RVO-ene for å få hjelp til å få på plass en velfungerende verne­tjeneste og et systematisk HMS-arbeid.

De regionale verneombudene opplever positive tilbakemeldinger fra virksomhetene de besøker, og vi ser at det er et behov for RVO-ene. Det er økt etter­spørsel fra bedrifter som ønsker besøk av RVO-ene for å få hjelp til å få på plass en velfungerende verne­tjeneste og et systematisk HMS-arbeid. Det er også svært gledelig for de regionale verneombudene når de erfarer at deres råd og veiledning har ført til kompetanseheving og endringer i virksomhetens arbeid med HMS.

Primæroppgaven til RVO-ene er å besøke virksom­heter i bygge- og anleggsbransjen. I tillegg til å besøke arbeidsplasser har RVO-ene også i 2019 veiledet virksomheter, skoler, kommuner og byggherrer i spørsmål om HMS og vrneombud. De har holdt både presentasjoner og kurs innenfor HMS-tema. RVO-ene har blant annet holdt kurs for håndtering av asbest hvor blant annet politiet, brannvesenet og kommuner har deltatt. RVO-ene har også holdt flere 40 timers HMS-kurs. Ordningen finansieres av en årlig avgift på 0,02 av lønnskostnadene i bransjen. Økonomien i stiftelsen er solid. Planlagt underskudd gjør at egenkapitalen over tid vil bli redusert til et hensiktsmessig nivå. Fondsstyret bevilger penger til prosjekter, analyser og utredninger som har nytteverdi for de regionale verneombudene og omhandler HMS i bygge- og anleggsbransjen. I løpet av 2019 har det blitt bevilget penger til flere gode prosjekter som RVO-ene kan dra nytte av. Bl.a. er det bevilget penger til drift av «Samarbeid for sikkerhet i bygg- og anlegg» (SfS BA) og til prosjekter igangsatt av SfS BA. Jeg ser frem til et fortsatt konstruktivt samarbeid med SfS BA. Det ligger et stort potensiale i å se RVO-ordningen og SfS BA i sammenheng og å utnytte kompetansen til de regionale verneombudene i SfS BA sine prosjekter. Vi jobber alle for sikrere arbeidsplasser i bygg og anlegg.

Fondsstyret registrerer at det gode samarbeidet med inspektører i Arbeidstilsynet fortsetter å fungere bra, samt at det jobbes godt med å videre­utvikle dette. Avslutningsvis vil jeg takke alle som i 2019 har bidratt til et konstruktivt samarbeid for å få til en godt fungerende ordning med regionale verneombud. En spesiell takk til de regionale verneombudene som hver dag står på for å bidra til bedre arbeidsmiljø hos virksomhetene de besøker. Takk også til kollegaer i styret og til medarbeiderne i sekretariatet.

Bilde av Ørnulf Halmrast
Ørnulf Halmrast
Leder av Fondsstyret