meny
RVO logo

Resultat­regnskap 2019

DriftsinntekterNoteRegnskap 2019Regnskap 2018
Avgifter 28 944 78830 371 136
Sum driftsinntekter 28 944 78830 371 136
    
Driftskostnader   
Refusjon lønn og reise RVO NAF 14 485 81714 665 386
Refusjon lønn og reise RVO Fellesforbundet 14 731 98514 766 087
Andre kostnader RVO 292 777642 383
Sum RVO 29 510 57930 073 856
IT-prosjektet31 158 6881 061 304
Avskrivninger3446 293255 784
Administrasjonskostnader14 708 6455 208 555
Sum sekretariatet 6 313 6266 525 643
Sum driftskostnader 35 824 20536 599 499
    
Prosjekter, analyser, utredninger23 083 28613 402 263
Sum kostnader inkl. prosjekter, analyser og utredninger 38 907 49150 001 762
    
Driftsresultat -9 962 703-19 630 626
    
Finansinntekter og kostnader   
Renteinntekter 2 177 7412 081 022
Verdiendring finansinvestering4693 915-645 190
Finanskostnader, Garantikonto -151 930-143 595
Resultat av finansposter 2 719 7261 292 237
    
Årsoverskudd (årsunderskudd) -7 242 977-18 338 389

Balanse per 31.12.2019

 Note20192018
Anleggsmidler   
Immaterielle eiendeler   
Programvare31 761 516383 976
Sum immaterielle eiendeler 1 761 516383 976
Varige driftsmidler   
Sum varige driftsmidler   
    
Omløpsmidler   
Fordringer   
Påløpte renteinntekter 234 000195 000
Utestående avgift 1 457 4451 007 494
Sum fordringer 1 691 4451 202 494
Investeringer   
Rentefond464 824 90464 351 122
Aksjefond42 000 000 
Garantikonto 11 707 94911 527 526
Sum investeringer 78 532 85375 878 648
Bankinnskudd 1 344 15017 790 964
    
Sum eiendeler 83 329 96495 256 082
    
Egenkapital og gjeld   
Egenkapital   
Grunnkapital 10 000 00010 000 000
Fri egenkapital 01.01 72 148 04090 486 429
Årets resultat -7 242 978-18 338 389
Sum egenkapital 31.12 74 905 06282 148 040
    
Gjeld   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld 256 800745 555
Prosjekter- kostnadsført, ikke utbetalt 7 943 13112 177 262
Annen kortsiktig gjeld 224 971185 225
Sum gjeld 8 424 90213 108 042
    
Sum egenkapital og gjeld 83 329 96495 256 082

Oslo, 6. februar 2020

Ørnulf Halmrast
styrets leder
Steinar Krogstad
styremedlem
Steinar Rindhølen
styremedlem
Siri Bergh
styremedlem
Julie Brodtkorb
styremedlem
Kirsti Been Tofte
daglig leder

Noter til regnskapet

Regnskapsprinsippet

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Note 1: Ansatte/godtgjørelse

Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m.

Det er Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til forbundene til dekning av lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret.

Det er utbetalt lønn og andre godtgjørelser til daglig leder med kr 225 000,-. Styret har samlet mottatt styrehonorar med kr 114 260,-. Godtgjørelse til revisor for revisjon er kr 45 100,- eksl. merverdiavgift. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.


Note 2: Prosjekter

Veileder for vern mot roterende deler på mobile borerigger – ubrukte midler- 154 263
Samarbeid for sikkerhet i BA SfS BA – tilleggsbevilling546 000
Grunnleggende sikkerhetsopplæing – bygg og anlegg – tilleggbevilling1 675 000
Helse, miljø og sikkerhet i utdanning av byggingeniører i Norge – ubrukte midler- 28 451
Digital verktøykasse for forebygging av muskel- og skjelettskader i anleggsbransjen – tilleggsbevilling150 000
«Prosjekt Fareblind» fra SfS BA500 000
Veileder for å sikre løft med anleggsmaskiner395 000
Sum3 083 286


Note 3: Anleggsmidler – Immaterielle eiendeler – Programvare

Programvare avskrives fra det tidspunktet det tas i bruk.

Kostpris 01.01767 351
Tilgang1 823 833
Akkumulert avskrivninger 31.12829 969
Bokført verdi 31.121 761 215
Årets ordinære avskrivninger446 293
Avskrivningstid3 år


Note 4: Investeringer

RentefondAksjefond
Anskaffelseskost65 213 0272 000 000
Bokført verdi64 824 9042 000 000
Markedsverdi65 438 2692 498 675