meny
Illustrasjon av kvinne med RVO avgift

Avgift og virkeområde

Ordningen finansieres via årlig innbetaling av en avgift fra virksomhetene i bransjene. Avgiftens størrelse er fastsatt i forskrift om administrative ordninger kapittel 14, §14–2. I 2019 har avgiften vært på 0,02 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minimumsbeløpet for 2019 var på kr 250. For enkeltpersonforetak (uten ansatte) er avgiften kr 250. Avgiftsplikten omfatter all bygge- og anleggsvirksomhet, det vil si; oppføring av bygninger; innredning-, utsmykkings-, installasjons­arbeid, montering og demontering av prefabrikkerte elementer, riving, demontering, ombygging og istandsetting, sanering og vedlikehold, alminnelig anleggsvirksomhet, graving, sprengning og annet grunnarbeid, annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid, jf. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 1–4.

Virksomheter som omfattes av ordningen

Alle virksomheter innen bygge- og anleggsbransjen er avgiftspliktige. Dette gjelder selv om virksomheten ikke sysselsetter arbeidstakere. For virksomheter som produserer flere typer varer eller tjenester, er det kun aktiviteten som foregår innenfor definisjonen for bygge- og anleggsarbeid som faller inn under ordningen.

Jf. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 5, § 5.1, om virkeområde, skal de regionale verneombudene arbeide på de arbeidsplassene som ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeids­miljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljølovens regler.

Register over avgiftspliktige virksomheter

Fondet har i 2019 registrert nærmere 67 866 virksomheter som omfattes av ordningen. Opplysninger om virksomheten innhentes fra Enhetsregisteret i Brønnøysund, og fra informasjon de regionale verneombudene registrerer på sine arbeidsplassbesøk. Se oversikt over avgiftspliktige virksomheter, basert på Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering.

Fondet har i 2019 registrert nærmere 67 866 virksomheter som omfattes av ordningen.

Hvordan avgiften beregnes

Beregningsgrunnlaget for avgiften er den del av virksomhetens lønnsutgifter som er direkte knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet. I praksis innebærer dette at avgiften beregnes av virksomhetens brutto lønnsutgifter (grunnlaget for arbeidsgiveravgiften) foregående år, fratrukket lønnsutgiftene for personell innen administrasjon og/eller annen virksomhet utenom bygge- og anleggsvirksomhet. Resultatet danner beregningsgrunnlaget for avgiften. For arbeidsgivere med flere ansatte var avgiften i 2019 satt til 0,02 % av beregningsgrunnlaget, men slik at avgiften minst skulle være kr 250. For enkeltpersonforetak var avgiften kr 250.

Avgiftsinnbetaling 2019

Sekretariatet sender ut et krav om avgift per år per virksomhet, men selve innkrevingen er fordelt ut over hele året. Virksomheter som ikke betaler avgiften innen fristens utløp, får varsel om inkasso. Betales ikke avgiften innen varselets frist, går saken til inkasso.

Diagrammet viser hvor mange virksomheter som har betalt avgiften for 2019, samt fordelingen på de ulike kategoriene. Av innbetalingene kommer kr 7 640 120,- fra 28 577 virksomheter med under to ansatte, kr 1 494 858,- kommer fra 5 564 nyregistrerte virksomheter i 2019. Kr 13 624 503,- kommer fra lønnsgrunnlag hovednæring der det er registrert 13 846 virksomheter, kr 1 628 468,- kommer fra avgift basert på antall ansatte fra 1 469 virksomheter, kr 3 155 054,- kommer fra lønnsgrunnlag sekundær- og annen næring der det er registrert 1 464 virksom­heter, kr 260 168,- kommer fra avgift basert på fjoråret der det er registrert 339 virksomheter, mens kr 21 577,- kommer fra minimumsavgift der det er registrert 76 virksomheter. Antall bedrifter som har betalt avgiften i 2019 er 51 335.

Oslovirksomhetene betalte inn det høyeste beløpet i 2019, mens de fleste betalende virksomhetene ligger i Akershus og Hordaland. Det er færrest registrerte virksomheter i Nord-Norge og dermed lavere inn­betalingsbeløp fra denne landsdelen.

Antall bedrifter som har betalt avgiften i 2019

51335

Innbetaling fra bedrifter med og uten ansatte