meny
Illustrasjonsbilde RVOere ser på en oppslagstavle på en byggeplass

Bygge­bransjen – Års­rapport 2019 Felles­forbundet

I 2019 rapporterer RVO-ene om et byggemarked som stadig består av flere små- og mellomstore prosjekter, og at disse i tillegg er spredt over større områder. Dette gjør det utfordrende for RVO-ene å rekke å dra innom alle byggeplasser med aktivitet i løpet av ett arbeidsår.

Situasjonsbeskrivelse

Våre regionale verneombud har i 2019 gjennomført over fire tusen byggeplassbesøk. Besøkene er i hovedsak rettet mot små og mellomstore virksom­heter som ikke har egne valgte verneombud. Anslagsvis utgjør byggeplassbesøkene 90 % av tidsbruken til de regionale verneombudene i byggebransjen. Aktivitetsnivået på byggevirksomhet varierer etter både sesong og geografi. Eksempelvis er området rundt Oslofjorden preget av høyt aktivitetsnivå, samtidig som det i andre områder rapporteres om en nedgang i aktiviteter. I tillegg er det generelt høyere aktivitet i sommerhalvåret enn i vinterhalvåret, men dette vil også være påvirket av de store værvariasjonene i Norge, samt

ekstremvær. Et stadig stort innslag av midlertidige og korte arbeidskontrakter, samt fremdeles høy bruk av innleie fører med seg utfordringer for HMS-arbeidet ute på byggeplassene. RVO-ene har de siste årene meldt ifra om en økende grad bygningsarbeidere med skiftende og kortvarig tilknytning til byggeplass og virksomhet. Dette gjør det svært utfordrende å bygge en sikkerhets­kultur på byggeplassen. Manglende språkforståelse fører altfor ofte til uoversiktlige og farlige situasjoner og oppleves av RVO-ene som en stadig økende og veldig alvorlig utfordring.

Et stadig stort innslag av midlertidige og korte kontrakter, samt fremdeles høy bruk av innleie fører med seg utfordringer for HMS-arbeidet ute på byggeplassene.

RVO-ene arbeider kontinuerlig med å utvikle nye måter å håndtere disse situasjonene på. Det er blant annet utviklet en ny brosjyre «Velkommen til Norge» på fem ulike språk som skal brukes som et verktøy for at utenlandske arbeidstakere bedre skal forstå sine rettigheter og plikter i Norge.

Det ble i 2019 også rapportert om stadig flere tilfeller der lærlinger er satt til å arbeide med ufaglærte og utenlandske arbeidstakere uten felles språkforståelse. Dette er en alvorlig utvikling som vil få konsekvenser i lang tid fremover og som kan skape farlige situasjoner på arbeidsplassene. Samtidig er det stadig flere rapporter om utbredt bruk av ufaglært og midlertidig arbeidskraft, dette er en utvikling som vi har sett over flere år og som dessverre ikke ser ut til å bedre seg.

RVO-ene opplever Arbeidstilsynets økte adgang og fokus på bruk av overtredelsesgebyr som en positiv utvikling. Tilbakemeldingene nevner dette som et skremmende element og at bedriftene er opptatt av å ikke få et slikt gebyr.

Arbeiderne har ikke noen forankring i virksomheten de arbeider for, og korte opphold og oppdrag går utover sikkerhetskulturen på byggeplassene. RVO-ene rapporterer om at det stadig blir vanskeligere å bygge en verne- og sikkerhetskultur i slike situasjoner. Ofte kan midlertidige ansatte, som er utenlandske, mangle riktig dokumentasjon og språkvansker fører ofte til kommunikasjonsproblemer. RVO-ene melder om at de har hatt vanskeligheter med å undersøke om arbeids­takerne har HMS-kort, da det kan fremvises bestilling av dette, men erfaringsmessig avbestilles dem igjen. De regionale verneombudene i byggebransjen melder om at dette er en av de mest økende, og et av de største utfordringene ute på byggeplassene.

Det rapporteres ikke om særlige endringer av de store utfordringene for byggebransjen, med unntak av en markant økning av rapporteringer om manglende faglært arbeidskraft. Det er meldt flere tilfeller der lærlinger får opplæring av ufaglærte og utenlandske arbeidstakere. Dette er en alvorlig utvikling som kan få ringvirkninger i lang tid fremover.

Situasjonen etter geografi

Oslo, Akershus og Østfold

Det rapporteres fremdeles om svært høy aktivitet i Oslo, Akershus og Østfold. Aktivitetsnivået skyldes i stor grad de største entreprenørene. Språkkunnskaper er fremdeles en stor utfordring i området, og mye av dette skyldes den høye graden med innleie av utenlandsk arbeidskraft.

Rogaland og Agder fylkene

I Rogaland og Agder fylkene rapporter RVO-ene om en svært stabil byggeaktivitet i 2019. RVO-ene melder om at besøkene fremdeles blir godt mottatt av byggeplasser og virksomheter, dette også der det blir iverksatt stans- og strakstiltak.

Buskerud, Vestfold og Telemark

Det meldes om høy aktivitet også i Buskerud, Vestfold og Telemark. I all hovedsak består aktiviteten av enebolig – og hyttebygging i utkantsområdene, mens det i byområdene bygges mest leilighetskomplekser.

Hedmark og Oppland

Hedmark og Oppland opplever i 2019 et stabilt aktivitetsnivå, men det er varierende om det bygges mest leiligheter, eneboliger eller hytter. De små virksomhetene har hatt jevn og god aktivitet i løpet av året med mange små- og mellomstore prosjekter. Det er fremdeles bruk av innleie blant de største entreprenørene.

Hordaland og Sogn og Fjordane

I Hordaland og Sogn og Fjordane meldes det om en stabil byggeaktivitet gjennom første halvdel av året, men det rapporteres også om noen permitteringer mot slutten av året. Det meldes også om et lavere antall innleie og midlertidige ansatte på prosjektene enn det har blitt rapport om tidligere.

Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal

Regionene opplever fremdeles at byggeaktiviteten påvirkes av lavere aktivitet i industrien. Det er mange arbeidstakere som har blitt sagt opp eller permittert på verftene, og dette gir utslag på nybyggaktiviteten. Det er fremdeles et svært stort innslag av utenlandsk arbeidskraft, og det tilhører dessverre sjeldenhetene at RVO-ene kan kommunisere på norsk på et byggeplassbesøk. Arbeidsspråket er som oftest engelsk, og det er i all hovedsak arbeidstakere fra Latvia og Litauen.

Nordland og Troms

I Nordland og Troms er det mindre aktivitet i byggebransjen enn det RVO-ene har rapportert om tidligere år. Byggeaktiviteten tok seg opp noe sommer- og sensommer. I 2019 har det vært mindre grad av utenlandske arbeidstakere i området, noe som er en merkbar endring fra 2018.

Personalsituasjon

I 2019 rapporterer RVO-ene om et byggemarked som stadig består av flere små- og mellomstore prosjekter, og at disse i tillegg er spredt over større områder. Dette gjør det utfordrende for RVO-ene å rekke å dra innom alle byggeplasser med aktivitet i løpet av ett arbeidsår. Noen av områdene RVO-ene har ansvar for er av en så stor geografisk størrelse at det ville vært hensiktsmessig med flere RVO-er.

Besøkene er fremdeles godt mottatt ute blant bedriftene, selv der det blir foretatt stans. RVO-ene får tilbakemeldinger om at bedriftene ønsker hyppigere besøk i løpet av året.

Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak

Kurs, seminarer osv. for RVO-ene

Det er en liten økning i 2019 på antall kurs, seminarer osv. som RVO-ene selv har deltatt på. RVO-ene deltar på kurs og seminarer i regi av Fondsstyret, Fellesforbundet, den årlige HMS-konferansen for bygg- og anleggsbransjen, i tillegg til annet som er relevant og nyttig for faget. Det oppleves som positivt at RVO-ene får faglig påfyll og får delt sine erfaringer for å fortsatt være relevante som eksperter i sine regioner. Spesielt er RVO-ene fornøyd med den årlige fagsamlingen der de kan dele erfaringer og samtidig få litt faglig påfyll.

Kurs, seminarer osv. av RVO-ene

Også her er det en økning i antall kurs, seminarer osv. gjennomført av de regionale verneombudene. RVO-ene gjennomfører blant annet; koordinatorskolen, asbestkurs – både oppdatering og for nybegynnere, og 40 timers HMS-kurs. I tillegg deltar de med å holde innlegg og deltar i forskjellige workshops og andre aktiviteter der de er ønsket. Det holdes asbestkurs sammen med Norsk Industri og TenoTec, både for politiets etterforskere, Kripos og bygningsarbeidere. Det har vært forespørsler fra bransjer uten direktekobling inn mot byggebransjen, sånn som for eksempel «shipbreaking», dette har vi ikke hatt kapasitet til.

Illustrasjonsbilde av RVOer som kontrollerer en sag

Gjennomførte arbeidsplassbesøk

Gjennomførte anleggs-/byggeplassbesøk

4099

Fellesforbundets regionale verneombud har også i 2019 lagt ned en betydelig forebyggende innsats. I 2019 har de gjennomført 4099 registrerte byggeplassbesøk, noe som er en liten nedgang sammenlignet med fjoråret. Aktiviteten er i hovedsak rettet mot små og mellomstore virksomheter som ikke har egne valgte verneombud og dette utgjør omtrent 90 % av aktiviteten til RVO-ene.

Registrerte stans

Antall stans etter arbeidsmiljøloven § 6–3

1878

Fordelingen på ulike stansingsgrunnlagFordelingen på de ulike stansingsgrunnlagene i 2018 og 2019

De regionale verneombudene har i 2019 stanset arbeid i henhold til AML § 6–3, umiddelbar fare for liv og helse, hele 1878 ganger. Dette er en liten økning fra tidligere år, og understøtter RVO-enes rapporter om liten bedring i HMS-arbeidet. Antall stans fordeler seg på mange poster, men slik som tidligere år ser vi flest antall stans på fallsikring med 360, en liten økning fra 2018 med 8 stans. På en andre plass finner vi taksikring der vi ser en nedgang på 46 stans, mens på en tredje plass ser vi rekkverk med 281 der det er en økning med 6 stans sammenlignet med 2018.

De regionale verneombudene har i 2019 stanset arbeid i henhold til AML § 6–3, umiddelbar fare for liv og helse, hele 1878 ganger. Dette er en liten økning fra tidligere år, og understøtter RVO-enes rapporter om liten bedring i HMS-arbeidet.

Registrerte gjengangere av påviste feil/mangler i 2018 og 2019

Det er registrert en del flere gjentagende feil eller mangler i 2019 enn i 2018.

Dette tallet varierer mye fra år til år, men det er i stor grad de samme type feil som går igjen.

Spise-/skiftebrakker og sanitærforhold

Brakkeforhold

Orden og renhold

Brakkeforholdene har vært et fokusområde de siste årene og er spesielt omtalt i årsrapportene. I 2019 er det registrert noen flere tilfeller med uholdbare forhold på spise-/skiftebrakker, enn i 2018. RVO-ene rapporterer likevel om at dette fremdeles er en stor utfordring. Det er positivt at det rapporteres om at tallene har gått noe ned, men det gjenstår fremdeles en del arbeid for å forbedre situasjonene ute på byggeplassene.

Samarbeid mellom de regionale verneombudene og Arbeidstilsynet

RVO-ene rapporterer om et noe varierende samarbeid med Arbeidstilsynet. Noen er meget godt fornøyd og har et tett og godt samarbeid. Samarbeid som involverer både felles kurs -og konferanser i tillegg til felles byggeplassbesøk og tett oppfølging av saker. De aller fleste opplever samarbeidet som konstruktivt og nyttig.

Likevel mener flere av RVO-ene at de opplever at Arbeidstilsynet har for lite ressurser til å følge opp tips og til å være ute på byggeplasser. RVO-ene ser frem til endringene i Arbeidstilsynet og håper at dette vil gi et tettere og mer spisset arbeid mot byggebransjen.

Andre kommentarer

Fjorårets tall viste en bedring, både på antallet stans og gjengangere. Likevel rapporterte RVO-ene den gang om en annen situasjon ute på byggeplassene. I år viser tallene en liten økning fra fjorårets tall, noe som i større grad samsvarer med den situasjonen RVO-ene selv beskriver. Noen steder oppleves det en nedgang i midlertidige arbeidsforhold og innleie, mens det andre steder rapporteres om lærlinger som settes til arbeid sammen med ufaglærte og utenlandske arbeidstakere uten noen felles språk­forståelse. Korte byggetider og stor konkurranse gjør at stadig flere bedrifter tøyer grensene, både når det gjelder HMS-arbeid, men også i det mer generelle seriøsitetsbildet.

Utfordringer med språk, risikoforståelse og korte oppdrag fører ofte til en varierende ansvarsfølelse for HMS-arbeidet på byggeplassen og skaper stadig flere og farligere situasjoner.

Edvard Eidhammer Sørensen
Faglig leder for regionale verneombud i byggebransjen
Illustrasjonsbilde av RVOer i samtale inne i en brakke