meny
RVO logo

Øvrig informasjon til regnskapet

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har som formål å bidra til at sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Fondets grunnkapital er på kr 10 000 000 (10 millioner kroner).

Fondet er organisert som en stiftelse. Fondets virksomhet er regulert i to forskrifter, henholdsvis Forskrift om administrative ordninger på arbeids­miljølovens område (kapittel 3 og 14–2) og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 5).

Stiftelsen, som drives i Oslo

  • har ingen ansatte
  • forurenser ikke det ytre miljøet og har heller ikke utslipp som skader dette
  • er ikke skattepliktig
  • tilstreber å følge likestillingsprinsippet ved oppnevning av nytt styre

Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, hvorav to oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, to av arbeidsgivernes organisasjoner og ett av Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets representant er styrets leder. I 2019 bestod Fondsstyrets faste medlemmer av tre menn og to kvinner. Fire av fem varamedlemmer var kvinner.

Fondsstyret har i 2019 bestått av:

Ørnulf Halmrast (styreleder), Steinar Krogstad og Steinar Rindhølen (arbeidstakersiden), Julie M. Brodtkorb og Siri Bergh (arbeidsgiversiden).

Fondsstyret har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene.

Det er gjennomført seks styremøter og et strategimøte der totalt 82 saker er behandlet.

De fleste sakene har vært knyttet til spørsmål om drift av ordningen, brosjyrer og RVO-systemet. Videre har arbeid med brosjyremateriell og det årlige samarbeidsmøte stått sentralt i flere styremøter.

Fondet gir tilskudd til bransjerelaterte utredninger, analyser og prosjekter innen arbeidsmiljøområdet i tråd med § 3–6 forskrift om administrative ordninger. Fondsstyret behandler og avgjør søknad om prosjekttilskudd. Utbetaling av tilskudd til slike tiltak skjer i tråd med inngåtte prosjektavtaler.

I løpet av 2019 besluttet Fondsstyret å finansiere følgende prosjekter:

  • «Grunnleggende sikkerhetsopplæring – bygg og anlegg – tilleggsbevilgning», kr 1 675 000
  • «Digital verktøykasse for forebygging av muskel- og skjelettplager i anleggsbransjen – tilleggsbevilgning», kr 150 000
  • «Prosjekt Fareblind» fra SfS BA, kr 500 000
  • «Veileder for sikre løft med anleggsmaskiner», kr 395 000

Det er forbundene som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret. Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til fagforbundene til dekning av lønn og sosiale utgifter for de regionale verneombudene. For 2019 har Fellesforbundet fått refundert 14,7 millioner og Norsk Arbeidsmandsforbund 14,5 millioner.

Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen for Fondsstyret og fondet refunderer kostnadene ved dette.

Regnskapet viser at Fondsstyret pr. 31.12.2019 forvaltet en egenkapital på kr 74 905 062. Fondet er bygget opp av de overskudd som er akkumulert siden ordningen ble etablert i 1981. Et grunnleggende prinsipp for ordningen er at de avgiftspliktige bedriftene skal nyte godt av fondets midler. En hovedoppgave for Fondsstyret er derfor å sørge for at fondets midler forvaltes forsvarlig og i henhold til forskriftens bestemmelser om dette. Styret har valgt å plassere fondsmidlene på bankinnskudd, rentefond, aksjefond og garantikonto.

Som det fremgår av regnskapet, ble det betalt inn 29 millioner kroner i avgift i 2019, tilnærmet det samme som i 2018. Årsresultatet viser et underskudd på 7,2 millioner i 2019, for 2018 var underskuddet på 18,3 millioner. Underskuddet er ønsket og i tråd med budsjett. Grunnen til det høye underskuddet i 2018 var at det ble gitt bevilgning til flere prosjekter, analyser og utredninger enn tidligere år, og bevilget beløp var høyere pr. prosjekt. Bevilgning til prosjekter, analyser og utredninger blir kostnadsført når vedtatt i styret, mens utbetalingene skjer gradvis.

Årsregnskapet for 2019 gir et rettvisende bilde av utviklingen av fondet. Etter Fondsstyrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne forutsetningen.

Oslo, 6. februar 2020

Ørnulf Halmrast
styrets leder
Steinar Krogstad
styremedlem
Steinar Rindhølen
styremedlem
Siri Bergh
styremedlem
Julie Brodtkorb
styremedlem
Kirsti Been Tofte
daglig leder