meny
Illustrasjon av kvinne med RVO avgift

Virkeområde og avgift

Nytt virkeområde fra 01.01.2019

Arbeids- og sosialdepartementet har gjennom forskriftsendring klargjort virkeområde for ordningen med regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold. Forskriftsendringen innebærer at flere virksomheter, spesielt innen servering, er omfattet av ordningen med regionale verneombud fra 01.01.2019.

Fra 01.01.2019 er virkeområdet knyttet opp mot virksomheter som har plikt til å ha serverings­bevilling eller skjenkebevilling, har krav om å være godkjent i Renholdsregisteret eller tilbyr overnatting (hotell, campingplasser, vandrerhjem, ferieleiligheter, turisthytter etc.)

Forskriftbestemt virkeområde er hjemlet i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 6, § 6-1. Virkeområde: Dette kapitlet gjelder for virksomheter

a) som har plikt til å ha serveringsbevilling etter lov 13.juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) eller bevilling etter lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikke mv (alkoholloven).

b) som har krav om å være godkjent av Arbeidstilsynets etter forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.

c) som tilbyr overnatting, herunder hotellvirksomhet, drift av vandrerhjem, ferieleiligheter, campingplasser og turisthytter.

I bestemmelsens § 6-1, andre ledd, er det klargjort at området også gjelder for virksomheter som ikke har arbeidstakere og virksomheter som leier ut arbeidstakere til virksomheter (bemanningsbyråer) som er omfattet av bestemmelsene i første ledd bokstav a–c.

Avgift

Ordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomhetene som omfattes av ordningen. Avgift for regionale verneombud i overnattings- serverings- og rengjøringsvirksomheter er hjemlet i Forskrift om Administrative ordninger § 14-3.

I 2019 er det sendt avgiftskrav til ca. 24 000 virksomheter som er registrert i ordningens register. Fondets register blir elektronisk oppdatert fra Enhetsregisteret i Brønnøysund, mottatte bevillingslister fra kommunene samt lister fra «Godkjenningsordningen for renhold».

Beregning av avgift 2019

Forskriftsbestemt avgiftssats er 0,065 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minstebeløp å innbetale er kr. 250. Virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere skal betale kr. 250.

I Forskrift om administrative ordninger § 14-3, 2. ledd, fremkommer det at «Fondsstyret har myndighet til å sette ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd. Fondsstyret skal sette ned avgiften dersom ordningen ved årsskifte har akkumulert et overskudd tilsvarende de totale driftskostnadene for foregående år». Ved årsskifte og budsjettbehandling, vil Fondsstyret hvert år vurdere avgiftssats for neste avgiftsår. I styremøte den 14.12.18, vedtok Fondsstyret å sette ned avgiftssats til 0,045% for 2019.

Avgiftsberegning 2019:

  • For virksomheter med primær næringskode (NACE-kode 55, 56 og 81.2) og flere ansatte, beregnes avgift i med 0'045 % av totale bruttolønnsutgifter for foregående år. Minimumsbeløp å innbetale er kr. 250,-
  • For virksomheter med sekundær næringskode (NACE-kode 55, 56 og 81.2) og virksomheter med annen næringskode, men som driver innen overnatting-, servering- el. renholdsbransjen, beregnes 0,045 % av bruttolønnsutgifter for de ansatte/sysselsatte i den delen av virksomheten som er innen overnatting, servering el. renhold. Minimumsbeløp å innbetale er kr 250.
  • Virksomheter med oppstart i inneværende avgifts år skal innbetale minimumsbeløpet kr. 250.
  • For virksomheter uten ansatte er avgift kr 250.

Det er inngått avtale med Visma Financial Solutions AS som leverandør av fakturaservice og inkasso. Visma betjener også kundeservice.

Avgiftsinnbetaling 2019

Det ble i 2019 sendt krav om avgift til 24.200 virksomheter, av disse var ca. 3.700 nyregistrerte virksomheter.

Pr. 31.12.2019, er det for avgiftsåret 2019, innbetalt totalt kr. 19.117.618*,- fra 17 463 virksomheter.

Innbetaling fordelt på bransje:

Antall innbetalinger

Innbetalte beløp (kroner)

* Innbetalt avgift avviker fra avgiftsinntekt i resultatregnskap 2019, da innbetalt avgift for 2018 og utestående avgift for avgiftsåret 2019, er inntatt i resultatregnskap for 2019.