meny
Illustrasjonsbilde av en vernehjelm med RVO HRR logo.

Formålet med regionale verneombud

Ordningen med regionale verneombud er ­opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i ­arbeidslivet og er et tiltak i arbeidet mot sosial ­dumping i utsatte bransjer. Ordningene finansieres av virksomhetene i bransjene; overnatting, servering og renhold.

Ordningen med regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen ble vedtatt ved ­Forskrift 16. november 2010 om Regionale verne­ombud for visse bransjer. Ordningen ble opprettet i 2011, men ble først satt ut i livet i 2013. Etter en ­forskriftsendring med virkning fra 1. januar 2013, er ordningens virksomhet nå regulert i to nye for­skrifter, henholdsvis Forskrift 6. desember 2011 nr. 1360 om administrative ordninger på arbeidsmiljø­lovens område (kapittel 4 og 14-3) og Forskrift 6. desember 2011 nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 6).

Ordningen med regionale verne­ombud har til formål å bidra til et godt og sikkert arbeids­miljø gjennom å styrke HMS- og verne­arbeidet i virksomhetene.

Ordningen er organisert som en stiftelse med et trepartssammensatt Fondsstyre som ansvarlig organ. Fondsstyret er satt sammen av partene i arbeids­livet, pr.d.d. bestående av en representant fra; NHO Service og NHO Reiseliv (arbeidsgiversiden), Norsk Arbeidsmandsforbund og Felles­forbundet (arbeidstakersiden) og en fra myndighetene (­Arbeidstilsynet). Det partssammensatte fondsstyre har det overordnede ansvaret for Fondets økonomi og for at ­ordningen med regionale verneombud ­fungerer innenfor rammen av forskriftene.

Ordningen med regionale verneombud har til formål å

 • bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø gjennom å styrke HMS- og vernearbeidet i virksomhetene.
 • bidra til at det opprettes gode og velfungerende vernetjenester
 • gjennom råd og veiledning bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsforholdene (HMS) er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

De regionale verneombudene skal besøke virksomheter innen overnatting, servering og renhold. Fokus er på små og mellomstore virksomheter som ikke har vernetjeneste eller eksisterende vernetjeneste som ikke fungerer etter intensjonen.

De regionale verneombuds myndighet og oppgaver fremgår i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Kapittel 6 § 6-3.

Regionale verneombud skal

 • Bidra til at det opprettes vernetjeneste/vel­fungerende vernetjeneste hos virksomhetene.
  • Ved behov, tre inn og virke som verneombud på arbeidsplasser hvor det ikke er valgt verneombud.
  • Hos virksomheter med vernetjeneste, gjøre seg kjent med om vernetjenesten fungerer etter ­intensjonen.
 • på arbeidsplasser med flere arbeidsgivere på ­samme arbeidsplass, bidra til å sikre skriftlig avtale om samordningsansvaret.
 • Bidra til opprettelse av AMU der hvor det er plikt til det etter AML. § 7-1. Dersom det ikke er opprettet arbeidsmiljøutvalg (AMU) i virksomheter som har plikt til det, skal de regionale verneombudene gjøre arbeidsgiver og arbeidstakerne oppmerksom på denne plikten.
 • Dersom virksomheten ikke oppretter verne­ombud/vernetjeneste/arbeidsmiljøutvalg, etter at de er gjort oppmerksom på denne plikten, skal det ­regionale verneombud gi melding til Arbeids­tilsynet.

De regionale verneombudene for hotell, restaurant og renhold ansettes i og oppnevnes av Arbeids­tilsynet. Før ansettelse skal Arbeidstilsynet innhente tilrådning fra fondsstyret. Det er Fondsstyret som har instruksjonsmyndighet overfor de regionale verneombudene hva angår utførelsen av vervet som regionalt verneombud.

Det er totalt 16 regionale verneombud. RVO-ene er fordelt i fem regioner og har kontorsted; Oslo (6), Moss (2) Skien (1), Kristiansand (1), Bergen (2), Trondheim (2) og Tromsø (2). Se oversikt over de regionale verneombudene med kontaktinformasjon.