meny
RVO logo

Resultatregnskap 2019

NoteRegnskap 2019Regnskap 2018
Driftsinntekter   
Avgifter 20 376 10421 716 573
Sum driftsinntekter 20 376 10421 716 573
    
Driftskostnader   
Refusjon lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter RVO 13 023 24212 820 403
Andre kostnader RVO 399 576378 851
Sum refusjoner 13 422 81813 199 254
    
Administrasjonskostnader13 821 0333 391 941
IKT-Prosjektet21 106 955951 192
Avskrivninger2465 868275 359
Sum driftskostnader 18 816 67417 817 746
    
Driftsresultat 1 559 4303 898 827
    
Finansinntekter og kostnader   
Renteinntekter 740 044454 303
Verdiendring finansinvestering 220 954-238 412
Resultat av finansposter 960 998215 891
    
Årsover-/underskudd 2 520 4284 114 718

Balanse per 31.12.2019

Note20192018
Eiendeler   
Anleggsmidler   
Immaterielle eiendeler   
Programvare21 771 003413 038
Sum immaterielle eiendeler 1 771 003413 038
    
Omløpsmidler   
Kundefordringer – utestående avgift 1 682 431676 045
Sum fordringer 1 682 431676 045
    
Rentefond317 532 74419 396 977
Aksjefond 2 000 000 
Sum investering 19 382 51020 073 022
Bankinnskudd 19 382 51019 232 598
Sum eiendeler 42 368 68859 791 680
    
Egenkapital og gjeld   
Grunnkapital 100 000100 000
Opptjent egenkapital 38 206 97634 092 258
Resultat 2 520 4284 114 718
Sum egenkapital 31.12 40 827 40438 306 976
    
Gjeld   
Langsiktig gjeld   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld 225 732164 864
Annen kortsiktig gjeld 1 315 5521 246 818
Sum gjeld 1 541 2841 411 682
    
Sum egenkapital og gjeld 42 368 68839 718 658

Oslo, 6. februar 2020

Ørnulf Halmrast
styrets leder
Anne Jensen
styremedlem
Jostein Hansen
styremedlem
Trine Wiig Hagen
styremedlem
Clas H. Delp
styremedlem
Kirsti Been Tofte
daglig leder

Noter til regnskapet

Regnskapsprinsippet

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelses­kost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter ­balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.


Note 1: Ansatte/godtgjørelse

Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjeneste­pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariats­funksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m.

Regionale verneombud er ansatt i Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet har ikke instruksjonsmyndighet overfor de regionale verneombudene hva angår utførelse av vervet som regionalt verneombud. Det er Fondsstyret som fastsetter, hvert år, refusjon til Arbeidstilsynet av lønns- og sosiale utgifter for de regionale verneombudene.

Det er utbetalt lønn og andre godtgjørelser til daglig leder med kr 225 000,-. Styret har samlet mottatt godtgjørelse med kr 102 500,-. Godtgjørelse til revisor for revisjon er kr 29 000,- eksl. merverdiavgift.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.


Note 2: Anleggsmidler – Immaterielle eiendeler – Programvare

Programvare avskrives fra det tidspunktet det tas i bruk.

Kostpris 01.01826 076
Tilgang1 823 833
Akkumulert avskrivinger 31.12878 906
Bokført verdi 31.121 771 003
Årets ordinære avskrivninger465 868
Avskrivningstid3 år


Note 3: Investeringer

RentefondAksjefond
Anskaffelseskost17 550 2022 000 000
Bokført verdi17 532 7442 000 000
Markedsverdi17 532 7442 120 138