meny
RVO logo

Øvrig informasjon til regnskapet

Stiftelsen fondet for regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen, har som formål å bidra til at helse- , miljø- og sikkerhetsforholdene i overnattings-, serverings- og rengjøringsvirksomheter er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Stiftelsens grunnkapital er på kr 100 000 (-ett hunder tusen kroner-)

Fondet er organisert som en stiftelse. Fondets virksomhet er regulert i to forskrifter, henholdsvis Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 4 og 14-3) og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 6).

Stiftelsen, som drives i Oslo

  • har ingen ansatte
  • forurenser ikke det ytre miljøet og har heller ikke utslipp som skader dette
  • er ikke skattepliktig
  • tilstreber å følge likestillingsprinsippet ved oppnevning av nytt styre

Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, hvorav to oppnevnes av arbeidstakemes organisasjoner, to av arbeidsgivernes organisasjoner og ett av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets representant er styrets leder.

Fondsstyret har i 2019 bestått av:
Ørnulf Halmrast (styreleder), Jostein Hansen (NHO Reiseliv), Anne Jensen (NHO Service og Handel), Clas Delp (Fellesforbundet) og Brede Edvardsen (Norsk Arbeidsmandsforbund) frem til 18. august 2019. Fra og med 19. august 2019 har Trine Wiig Hagen (Norsk Arbeidsmandsforbund) vært styremedlem. Av varamedlemmer er det 3 kvinner og 2 menn.

Fondsstyret har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonen.

Det er i 2019 avholdt 5 styremøter (styremøte 18.12.19 ble avlyst) i tillegg til 1 strategimøte. Det er også havholdt 1 fellesmøte med Fondsstyret i Bygg og Anlegg i anledning «Prosjekt nytt RVO-system». Styret har behandlet totalt 54 styresaker. De fleste sakene har vært knyttet til drift av ordningen, strategi og videreutvikling av ordningen samt prosjekt nytt RVO-system.

Det er ansatt totalt 16 regionale verneombud. RVO-ene er fordelt i fem regioner; Nord, Midt, Vest, Sør og Øst.

Etter Forskrift for administrative ordninger for arbeidsmiljølovens område § 4-1 ansettes og oppnevnes regionale verneombud i Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet har ikke instruksjonsmyndighet overfor de regionale verneombudene hva angår utførelsen av vervet som regionalt verneombud. Det tillegger Fondsstyret å fastsette, hvert år, refusjon til Arbeidstilsynet av lønns- og sosiale utgifter for de regionale verneombudene, jmf. forskriftens § 4-5. Det er for 2019 utbetalt kr 13 mill til lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter for regionale verneombud.

I Forskrift om administrative ordninger § 14-3, 2. ledd, fremkommer det at «Fondsstyret har myndighet til å sette ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd. Fondsstyret skal sette ned avgiften dersom ordningen ved årsskifte har akkumulert et overskudd tilsvarende de totale driftskostnadene for foregående år. Ved årsskifte og budsjettbehandling, vil Fondsstyret hvert år vurdere avgiftssats for neste avgiftsår.

Som et tiltak for å redusere ordningens overskudd og egenkapital besluttet styret på styremøte i desember 2018 å redusere avgiftssatsen fra 0,055 % til 0,045 % i 2019. Som det fremgår av regnskapet, fikk fondet inn 20,3 millioner i avgift for 2019. Årsresultatet viser et overskudd på 2,5 millioner, og en egenkapital på kr 40,8 millioner.

Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen for Fondsstyret og fondet refunderer kostnadene ved dette.

Årsregnskapet for 2019 gir et rettvisende bilde av utviklingen av fondet. Etter Fondsstyrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne forutsetningen.

Oslo, 6. februar 2020

Ørnulf Halmrast
styrets leder
Anne Jensen
styremedlem
Jostein Hansen
styremedlem
Trine Wiig Hagen
styremedlem
Clas H. Delp
styremedlem
Kirsti Been Tofte
daglig leder