meny
Illustrasjon av et bygg som inneholder både overnatting og servering

Overnatting og servering – års­rapport fra regionale verne­ombud

Situasjonsbeskrivelse av overnattings- og serveringsbransjen

Overnattings- og serveringsbransjen syssel­setter ca 92 000 arbeidstakere ifølge en rapport fra Arbeidstilsynet i 2019. I RVO ordningens register er det ca. 3.400 virksomheter innen overnatting og ca. 11.000 virksomheter innen servering. Det reelle tall kan være noe lavere, da mange av virksomhetene som er registrert ikke har aktivitet p.t. Endring av virkeområde fra næringskoder til bevillingsplikt etter serveringsloven og alkoholloven har medført endringer i registrene. Det har vært en stor utfordring å få oppdaterte lister fra de enkelte kommunene over virksomheter med aktive serverings- og/eller skjenkebevilling.

I serveringsbransjen er det en overvekt av små og mellomstore virksomheter med få ansatte, men det er også mange serveringsvirksomheter som er tilknyttet ulike store kjeder, spesielt i Oslo området og andre storbyer, og da spesielt innen fastfood og kaffe­kjeder. Serveringsbransjen favner et bredt spekter av ulik type virksomheter; restauranter, kafeer, barer, gatekjøkken.

Innen overnatting er det flest små virksomheter (1–9 ansatte), men de fleste er sysselsatt innen de store hotellkjedene som står for over halvparten av alle sysselsatte i overnatting. Overnattingsbransjen består, foruten de store hotellene, av mange små og store campingplasser, turisthytter og vandrerhjem.

Bransjen er preget av høy turnover og stadig færre ansatte med fagutdannelse. Virksomhetene har, ­spesielt i de større byene, god tilgang til et ungt og lite kravstort servicepersonell. De siste årene har vært preget av en ekspansiv etablering av store ­kaffe- og serveringskjeder, hvor enkelte kjeder ­allerede har måttet gi opp. Ingen alkoholservering og begrensede åpningstider, har gjort at dette segmentet har en høy andel unge og også umyndige ansatte som har sitt første møte med arbeidslivet.

Personalsituasjonen

Det har vært en stabil personalsituasjon. Det er pr. d.d. totalt 16 RVO i HRR ordningen, hvorav 9 RVO ­primært jobber innen overnatting og ­servering. ­RVO-ene er fordelt i fem regioner; Nord, Midt, Vest, Sør og Øst og har sitt kontorsted i henholdsvis ­Tromsø, Trondheim, Bergen, Skien, ­Kristiansand, Moss og Oslo.

Besøksstrategi 2019 for regionale verneombud

Primæroppgaven til RVO-ene er å besøke små og mellomstore virksomheter som ikke har verne­tjeneste eller eksisterende vernetjeneste som ikke fungerer etter intensjonen. Ved råd og veiledning skal RVO-ene bidra til at det opprettes vernetjeneste/fungerende vernetjeneste hos virksomhetene de besøker.

Primæroppgaven til RVO-ene er å besøke små og mellomstore virksomheter som ikke har vernetjeneste eller eksisterende vernetjeneste som ikke fungerer etter intensjonen.

Ved bedriftsbesøk har fokus vært på:

 • Bidra til å opprette vernetjeneste der det mangler. Bistå virksomheter med å få på plass vernetjeneste eller skriftlig avtale om annen ordning for verne­tjeneste.
 • Der vernetjeneste eksisterer, avdekke hvordan vernetjenesten fungerer i praksis.
 • Veilede og gi råd til daglig leder og verneombud om hvordan virksomheten kan styrke sitt HMS- og vernearbeid.
 • Ved behov og ved indikasjoner på farlige arbeids­betingelser, kan RVO tre inn og virke som verneombud på arbeidsplasser hvor det ikke er valgt verne­ombud.

De regionale verneombudene har store regioner/­områder de skal dekke over, noe som medfører ­utstrakt reisevirksomhet. For å få til en hensiktsmessig utvelgelse av virksomheter må de regionale verne­ombudene, foruten å se hen til besøksstrategien, ta hensyn til geografiske forhold, reisetid, vær­forhold (spesielt om vinteren), tips, samt vurdering av risikoforholdene i virksomhetene.

Utviklingen det siste året viser at mange virksomheter, ønsker hjelp og bistand av RVO-ene til å få på plass en velfungerende vernetjeneste og et system­atisk HMS-arbeid. Det er gledelig og tilfreds­stillende for RVO-ene å erfare at mange virksom­heter, ved deres bistand og veiledning, får på plass en verne­tjeneste og et HMS-system som fungerer for virksomheten.

Illustrasjon av hotell

Funn og resultater overnatting

Hovedfokus på å besøke små/mellomstore virksomheter, og da først og fremst små overnattingssteder som campingplasser, vandrerhjem, turisthjem og mindre motell/hotell.

RegionØstSørVestMidtNordTotal sum
Totalt besøk og kontakt med virksomheter4019257616176

 

Funn ved besøk

RegionØstSørVestMidtNordTotal sum
Virksomhet uten verne­ombud (over 10 ansatte)400015
Verne­ombud uten HMS-opplæring3660318
Virksomhet som mangler ­skriftlig avtale om annen ­ordning for verne­tjenesten ­(under 10 ansatte)2800515
Leder mangler HMS-opplæring000011

Kommentar

Ca. 11 % av virksomhetene RVO-ene har besøkt har ikke verneombud eller mangler skriftlig avtale om annen vernetjeneste ordning og i 10 % av besøkene mangler verneombudet HMS-opplæring.

De punktene som RVO veileder i og påpeker flest mangler er:

 • Virksomheten mangler skriftlig avtale om en annen ordning (under 10 ansatte)
 • Leder eller verneombud mangler HMS-opplæring.
 • Veilede i bruk av skriftlig avtale om en annen ordning (under 10 ansatte).
 • Veilede i registrering av avvik og uønskede hendelser.
 • Veilede i aktiv bruk av HMS-systemet.
 • Veilede om allmengjøring av tariffavtale for hotell og restaurant.

Funn og resultater servering

Fokus har vært å besøke små og mellomstore serveringsvirksomheter, med fokus på de som ikke har vernetjeneste/fungerende vernetjeneste.

RegionØstSørVestMidtNordTotal sum
Totalt besøk og kontakt med virksomheter2841307815458704

 

Funn ved besøk

RegionØstSørVestMidtNordTotal sum
Virksomhet uten verne­ombud (over 10 ansatte)191025642
Verne­ombud uten HMS-opplæring138431240
Virksomhet som mangler ­skriftlig avtale om annen ­ordning for verne­tjenesten ­(under 10 ansatte)646035511175
Leder mangler HMS-opplæring27479515103
Tips til arbeidstilsynet for både overnatting og servering2817315366

Kommentar

42 virksomheter mangler verneombud der de skulle ha hatt det. 40 virksomheter der de har det, mangler HMS-opplæring. 175 virksomheter som mangler skriftlig avtale om annen ordning for vernetjeneste og 103 ledere mangler HMS-opplæring.

31 % av virksomhetene mangler enten verneombud eller skriftlig avtale om annen ordning. Det RVO påpeker mangler i, og veileder mest i, går igjen fra fjoråret.

Tipsene til Arbeidstilsynet omhandler blant annet virksomheter hvor det er brudd på bestemmelsene om alminnelig arbeidstid, hvor ansatte rømmer ut bakveien ved besøk, hvor ansatte mangler arbeidskontrakter og virksomheter som ikke etterfølger allmengjøring av tariffavtale for overnatting og servering.

De punktene som RVO veileder i og påpeker flest mangler er:

 • Virksomheten mangler skriftlig avtale om annen vernetjeneste ordning (under 10 ansatte)
 • I 103 av 591 besøkte virksomheter har ikke leder god nok HMS-opplæring.
 • Virksomheten har ikke valgt verneombud.
 • Veilede virksomheten med risikovurdering som er tilpasset virksomheten.
 • Veilede virksomheten med HMS-kartlegging og/eller vernerunde.
 • Veiledning i regist rering av avvik og uønskede hendelser.
 • Veilede om allmengjøring av tariffavtale for overnatting og servering.

RVO sin erfaring er at mange ledere i små virksomheter (under 10 ansatte) er av den oppfatning at fritaket av plikt til å velge verneombud, også er et fritak fra vernearbeid.

RVO-enes erfaringer med virksomheters vernetjeneste og systematiske HMS-arbeid

RVO-ene erfarer fortsatt at mange av virksom­hetene de besøker har et mangelfullt og lite system­atiske verne- og HMS-arbeid. Ofte er HMS-arbeidet basert på uformelle muntlige rutiner og det mangler skriftlig dokumentasjon, dette gjelder spesielt hos små virksomheter. Ved besøk til større virksomheter og kjeder foreligger ofte dokumentasjon på HMS-­arbeid og vernetjeneste, men praktisk gjennomføring og implemen­tering av virksomhetens HMS-arbeid mangler ute på den enkelte arbeidsplass. Det er en utfordring at det er stor turnover blant ansatte og verneombud og med det lite kontinuitet i verne­tjenesten og HMS-arbeidet.

Gjennom besøk har RVO avdekket at mange små virksomheter mangler vernetjeneste eller skriftlig avtale om annen vernetjenesteordning, og det foreligger ingen avklaring på ansvarsfordelingen i virksomhetens HMS-arbeid. RVO sin erfaring er at mange ledere i små virksomheter (under 10 ansatte) er av den oppfatning at fritaket av plikt til å velge verneombud, også er et fritak fra vernearbeid.

Innen overnatting er det både små og store virksomheter, i tillegg campingplasser og vandrerhjem, RVO-ene har besøkt. Noe av utfordringen for sesong­betonte virksomheter er å etablere verne­tjeneste og gode rutiner som ivaretar virksomhetens HMS-arbeid.

Mange RVO-er opplyser at kun et fåtall av virksom­hetene bruker bedriftshelsetjenesten (BHT) aktivt. Det oppleves, spesielt i små virksomheter, at det er manglende kunnskap om hva virksomheten kan benytte BHT til, og man har utelukket inngått en avtale fordi dette er pålagt. Dårlig kunnskap om BHT er imidlertid ikke unikt for utelukkende små virksomheter. I en spørreundersøkelse gjennomført av RVO blant nattevakter på hotell, var det 60 % som svarte at de var usikre på hva bedriftshelsetjeneste var/ikke visste om virksomheten var tilknyttet en slik tjeneste.

Utviklingen det siste året viser at mange virksomheter tar kontakt med RVO-ene og ønsker hjelp og bistand til å få på plass en velfungerende verne­tjeneste og et systematisk HMS-arbeid. Det er gledelig og tilfredsstillende for RVO-ene å erfare at mange virksomheter, ved bistand og veiledning fra RVO-ene, får på plass en vernetjeneste og et HMS-system som fungerer for virksomheten.

RVO-enes aktiviteter

I kraft av tidligere ansettelsesforhold og bakgrunn fra overnattings- og serveringsbransjen, har RVO-ene solid kjennskap til virksomhetenes utfordringer og arbeid med HMS og vernetjenesten, og er meget godt egnet til å gi god veiledning og bistand til virksomhetene de besøker.

RVO-ene gjennomførte en rekke bedriftsbesøk på Østlandet innenfor serveringsbransjen i forbindelse med Sette Strek-kampanjen i 2019. Besøkene ble gjennomført i forkant av sommersesongen og i forkant av julebordssesongen. Både RVO-er fra overnatting/servering og renhold deltok på besøkene. Til sammen ble det, i denne sammenhengen, gjennomført 90 bedriftsbesøk med fokus på å forebygge og håndtere seksuell trakassering i bransjen.

Høsten 2019 besøkte en del av RVO-ene nattevakter som jobbet på hotell. Nattevaktene ble bedt om å gjennomføre en anonym spørreundersøkelse med spørsmål om arbeidstid, helseutfordringer og virksomhetens HMS-arbeid, og på bakgrunn av resultatene ble det utarbeidet en rapport for videre arbeid. Svarene avdekket blant annet at nattevaktene fikk god opplæring i brannrutiner og alkoholservering, men mangelfull opplæring i håndtering av utagerende gjester og nødsituasjoner som kan oppstå. Videre var det kun halvparten av de intervjuede natte­vaktene som visste hvem verneombudet i virksomheten var, og kun 10 % som oppga at de har fått tilbud om helsekontroll av arbeidsgiver slik arbeidsmiljøloven krever. Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt til å utarbeide informasjon til bruk for nattevaktene, verneombud og ledere.

Flere av RVO-ene melder i sin årsrapport at de nå ­erfarer at flere virksomheter de har besøkt ser viktig­heten av at virksomhetens HMS-arbeid system­atiseres og dokumenteres. Ofte har virksomheten deler av HMS-arbeidet på plass, men mangler gode rutiner og dokumentasjon i HMS-system, ­spesielt ved avviksregistrering og risikovurdering. Med ­bistand og veiledning fra RVO får mange virksom­heter forbedret og systematisert sitt HMS-arbeid.

RVO har i 2019 arrangert 5 gruppeveiledninger i systematisk HMS-arbeid for daglig ledere, verneombud og ansatte samt egne verneombudsforum. Målet for gruppeveiledningene er å gi deltagerne grunnleggende kompetanse innen systematisk helse-, miljø - og sikkerhetsarbeid. Veiledningene skal bidra til at lederne tilegner seg nok kunnskap for å kunne bygge opp sitt eget internkontrollsystem og jobbe systematisk med det. Gruppeveiledningene og verneombudsforum er en fin arena for virksomhetene i bransjen til erfaringsutveksling og å bygge nettverk med andre i samme bransje. RVO får svært gode tilbakemeldinger på sine gruppeveiledninger og verneombudsforum.

Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak

Det har vært avholdt 4 felles samlinger for RVO-ene i 2019. Samlingene er et tiltak for å sikre enhetlig arbeid, erfaringsutveksling og oppdatering av kompetanse. Gjennom samlingene har det vært fokus på hvordan RVO-rollen kan tydeliggjøres og videreutvikles slik at RVO-ene jobber mer enhetlig. Formål med RVO ordningen, virksomhetsplan og individuelle handlingsplan 2019 samt konseptet med gruppeveiledning og verneombudsforum, er temaer det har blitt jobbet mye med og diskutert i grupper og fellesskap på samlingene. I forbindelse med felles samlingene har RVO egen bransjedag med erfaringsutveksling, diskusjon og drøfting mellom RVO-ene, samt bransjespesifikt faglig påfyll. Ansvar for bransje­dagen og program har RVO-ene.

I september ble det avholdt samarbeidsmøte mellom RVO og inspektører, tilsynsledere og jurister i Arbeidstilsynet, innen bransjene overnatting og servering. Et av hovedtemaene på samlingen var hvordan Arbeidstilsynet og regionale verneombud kan samarbeide bedre og hvilket potensial som ligger i dette samarbeidet.

I løpet av 2019 har flere RVO deltatt på Arbeids­tilsynets opplæring av inspektører i lønns- og abeids­vilkår og håndtering av seksuell trakassering. De fleste av RVO-ene har også deltatt på andre fag- og bransjerelaterte kurs og konferanser for faglig påfyll og oppdatering.

Utadrettet informasjon (Deltagelse på messer, konferanser, skoler, kurs, foredragsholder, etc.)

RVO har deltatt på flere ulike messer og konferanser bl.a. HMS-tinget, Østlandske storhusholdnings­messe, Campingkonferansen i Molde og Utdanningsmesse i Trondheim. I Vestfold har RVO deltatt på interkommunalt møte for de som er ansvarlige for serverings- og skjenkebevillinger i Vestfold, hvor RVO-ordningen og kommunenes samarbeid med RVO ble presentert.

RVO har holdt flere HMS-kurs for lærlinger i kokk- og servitørfag. Flere av RVO-ene har også vært brukt som foredragsholdere ved bl.a kurs og samlinger i regi av Fellesforbundet, NAV og ved interne møter hos virksomheter i bransjen.

Samarbeid med andre

Den nærmeste samarbeidspartneren til RVO-ene er Arbeidstilsynet. I tråd med RVO-enes forskriftsbestemmelse og besøksstrategi, skal RVO-ene tipse Arbeidstilsynet dersom virksomheten ikke oppretter vernetjeneste eller AMU, etter at RVO har gjort virksomheten oppmerksom på denne plikten og det er forsøkt å bistå virksomheten med opprettelse av vernetjeneste. RVO-ene tipser også i saker som faller utenfor RVO-enes mandat, spesielt saker de kommer over som hører inn under sosial dumping eller arbeidsmarkedskriminalitet. Øvrige samarbeidspartnere er Fellesforbundet, lærlingeombudet, Etablerer­kontor og leverandører av bedriftshelsetjeneste (BHT). ­RVO-ene samarbeider også med kommunene ved­rørende serverings-og skjenkebevillinger.