meny

Årsrapport 2023

Forord

Ordningen med regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har eksistert i over 40 år. Formålet er å bidra til bedre helse, miljø og sikkerhet for arbeidstakerne i bransjen.

Etter over 40 år med målrettet innsats, er de regionale verneombudene (RVO) minst like viktige og relevante som i 1981. De jobber hver dag med å veilede, kurse og ikke minst besøke arbeidsplasser og snakke med arbeidstakere. Fremdeles er arbeidere i bygge- og anleggsbransjen blant de mest utsatte for alvorlige ulykker og langtidsfravær på jobb. Risikoen i disse bransjene kan aldri fjernes helt, det ligger i arbeidets natur. Desto viktigere er det å jobbe sammen for å nå målet om å minimere risikoen for arbeidstakerne og å finne gode tiltak for å redusere feil og mangler som gjentas ofte – også kalt gjengangere.

Arbeidsplassbesøk er selve kjernevirksomheten til de regionale verneombudene.

Arbeidsplassbesøk er selve kjernevirksomheten til de regionale verneombudene. I hovedsak er besøkene rettet mot de minste virksomhetene. I året som har gått, har de regionale verneombudene vært på i overkant 5500 besøk, og de har avdekket en rekke utfordringer. Det har dessverre vært nødvendig med stans av mange arbeidsoperasjoner fordi det har medført umiddelbar fare for liv og helse, og det er arbeid i høyden som skiller seg ut som en gjentakende risiko.

Resultatene fra besøkene som registreres i fag­systemet produserer kunnskap om arbeidsmiljøet i bygge- og anleggsbransjen. Fagsystemet gjør det enklere å sammenstille og analysere data fra besøkene – over tid. Dette gir oss muligheten til å forstå og følge utviklingen og utfordringene i bransjene. Jeg ønsker at denne kunnskapen blir synliggjort i større grad enn tidligere, både internt i RVO-ordningen, men også eksternt til andre relevante aktører og samarbeidspartnere.

I 2023 har vi valgt å sette enda større fokus på gjengangere. Kunnskapen og erfaringene til RVO-ene, og det som registreres i fagsystemet, vil være viktig i dette arbeidet, så også godt samarbeid. Fondsstyret har også gitt i oppdrag til SINTEF å se nærmere på gjengangerproblematikken i bygge- og anleggsbransjen. Målet er at få mer informasjon om hva vi sammen kan gjøre for å få ned tallet på alvorlige ulykker. Kunnskapen fra RVO-ene vil være et viktig underlag i dette arbeidet.

I 2023 har vi startet et arbeid med videreutvikling av RVO-ordningene der fondsstyrene for begge ordningene, representanter for RVO og deres arbeidsgivere medvirker. Jeg ser frem til dette utviklings­arbeidet. I samarbeid med partene i arbeidslivet jobber vi for at RVO-ordningen også i fremtiden skal ha en viktig og uavhengig rolle i arbeidsmiljøarbeidet i de respektive bransjene. Denne ordningen er til lang­siktig nytte for bransjene, bidrar til like konkurransevilkår og forebygger useriøsitet.

Takk til alle i bransjen som tar ansvar for arbeids­miljøet og arbeidstakernes sikkerhet og helse. Å skape sikre arbeidsplasser er noe vi må gjøre hver dag. Et godt og konstruktivt trepartssamarbeid er en viktig bærebjelke i dette arbeidet. Jeg utfordrer alle i bransjen til å fortsette å styrke innsatsen på området, slik at vi kan få en trygg og sikker bransje. En ekstra takk til de regionale verneombudene for deres innsats på et krevende område. Takk også til kollegaene i Fondsstyret og medarbeiderne i sekretariatet.

Bilde av Ørnulf Halmrast
Ørnulf Halmrast
Leder av Fondsstyret