meny
Illustrasjon av kvinne med RVO avgift

Virkeområde og avgift

Virkeområde

Virkeområdet for ordninger er knyttet opp mot virksomheter som har plikt til å ha serveringsbevilling eller skjenkebevilling, har krav om å være godkjent i Renholdsregisteret eller tilbyr overnatting (hotell,campingplasser, vandrerhjem, ferieleiligheter, turisthytter etc.)

Virksomheter som ikke har arbeidstakere, og virksomheter som leier ut arbeidstakere (bemanningsbyråer), er også omfattet av ordningen.

Virkeområde er hjemlet i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 6, § 6-1. Virkeområde.

Avgift

Ordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomhetene som omfattes av ordningen. Avgift for regionale verneombud i overnattings- serverings- og rengjøringsvirksomheter er hjemlet i forskrift om Administrative ordninger § 14-3. Forskriftsbestemt avgiftssats er 0,065 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minstebeløp å inn­betale er kr 250. Virksomheter som ikke syssel­setter arbeidstakere skal betale kr 250. I forskrift om administrative ordninger § 14-3, 2.ledd, fremkommer det at «Fondsstyret har myndighet til å sette ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd. Fondsstyret skal sette ned avgiften dersom ordningen ved årsskifte har akkumulert et overskudd tilsvarende de totale driftskostnadene for foregående år».

Avgiftssats 2022

Fondet hadde pr. 31.12.2021 egenkapital som oversteg ett års driftskostnader for ordningen. Et samlet styre besluttet å sette ned avgiftssatsen til 0,040 % i 2022.

Avgiftsinnbetaling 2022

Det er sendt avgiftskrav til 25 211 virksomheter som er registrert i ordningens register. Av disse var 3 377 nyregistrerte virksomheter og 3 645 virksomheter er meldt ut av ordningen.

Det er inngått avtale med Visma Financial Solutions AS som leverandør av fakturaservice og inkasso. Visma betjener også kundeservice.

Innbetalt avgift fordelt på bransje

Pr. 31.12.2022, er det for avgiftsåret 2022, innbetalt totalt kr 18,8 millioner * fra 19 645 virksomheter

Antall innbetalinger

Innbetalte beløp (kroner)

* innbetalt avgift avviker fra avgiftsinntekt i resultatregnskap 2022, da innbetalt avgift for 2021 og utestående avgift for avgiftsåret 2022 er inntatt i resultatregnskap for 2022.

Besvarte telefoner og skriftlige henvendelser – avgiftsinnkreving

Det har vært ca. 500 færre telefonhenvendelser til Visma og sekretariatet i 2022 sammenlignet med 2021. Det har vært en liten økning i skriftlige henvendelser pr. e-post, ca. 100, dette er henvendelser som i stor grad knytter seg til virksomheter som ikke lengre har drift, korrigering av avgiftsberegning og nye virksomheter som ikke har mottatt faktura tidligere og ønsker mer informasjon om ordningen. Fondsstyret har ikke mottatt noen klager til behandling.

20222021
Telefon Visma26423015
Telefon sekretariatet608715
Sum32503730

20222021
E-post Visma1055959
E-post sekretariatet987988
Sum20421947
Illustrasjon av RVOer på telefon foran en data