meny
Illustrasjon av RVOer foran et hotell

Bakgrunn og formålet med ­regionale verneombud

Ordningen med regionale verneombud (RVO) er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet. Ordningen er et tiltak i arbeidet mot sosial dumping i utsatte bransjer. Formålet er å bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsforholdene i virksomheter som faller inn under ordningen, er i samsvar med arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. RVO skal blant annet bidra til å styrke vernearbeidet og bidra til at det opprettes fungerende vernetjenester i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven.

Organisering av ordningen

Ordningen med regionale verneombud er organisert som en stiftelse med et trepartssammensatt fondsstyre som ansvarlig organ. Fondsstyret er satt sammen av partene i arbeidslivet, og består i dag av én representant fra henholdsvis NHO Service og Handel og NHO Reiseliv (arbeidsgiversiden), Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet (arbeidstakersiden) og en fra myndighetene (Arbeidstilsynet). Fondsstyret har det overordnede ansvaret for Fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer innenfor rammen av forskriftene. Fondsstyret har instruksjonsmyndighet overfor de regionale verneombudene (hva angår utførelsen av vervet som regionalt verneombud.)

Arbeidstilsynet har sekretariatsfunksjonen for Fondsstyret og arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Regionale verneombud for hotell, restaurant og renhold ansettes i og oppnevnes av Arbeidstilsynet. Før ansettelse skal Arbeidstilsynet rådføre seg med Fondsstyret. Regionale verneombud og sekretariatets medarbeidere er ansatt i Arbeidstilsynet, Avdeling kommunikasjon og brukerdialog, Seksjon for regionale verneombud.

Det er ansatt 16 regionale verneombud, fordelt på fem regioner. De har kontorsted samlokalisert med Arbeidstilsynet i Oslo (4), Moss (2), Drammen (2), Skien (1), Kristiansand (1), Bergen (2), Trondheim (2), Mosjøen (1) Tromsø (1).

Se oversikt over de regionale verneombudene med kontaktinformasjon og oversikt over fondsstyret og sekretariatets medarbeidere.

Ordningen med regionale verneombud finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomhetene i bransjene.

Finansiering av ordningen

Ordningen med regionale verneombud finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomhetene i bransjene. Avgiften har lovhjemmel i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område §14-3. Forskriftsbestemt avgiftssats er 0,065 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minste beløp å innbetale er kr 250. Virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere, skal betale kr 250.

Fondsstyret er gitt myndighet/plikt til å sette ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd. Ved budsjettbehandlinger for kommende år vil Fondsstyret hvert år vurdere avgiftssats for neste avgiftsår.

Sentrale lover og forskrifter

Ordningen med regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen ble vedtatt ved forskrift 16. november 2010 om Regionale verneombud for visse bransjer. Ordningen er opprettet i 2011, men ble først satt ut i livet i 2013.

Ordningen er registrert i Stiftelsesregisteret og reguleres etter lov om stiftelse. Organisering av ordningen er regulert i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område, kapittel 4. Lovpålagt avgift til virksomhetene er regulert i § 14-3. Virkeområde og RVO oppgaver og myndighet er regulert i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 6.

Stillingsinstruks for regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold

Organisatorisk tilhørighet

De regionale verneombudene (RVO) er ansatt i RVO-ordningen. RVO-ordningen er administrativt lagt til Arbeidstilsynet, Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog, Seksjon for regionale verneombud. Arbeidstilsynet har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. For tiden er kontorsted Oslo, Moss, Drammen, Skien, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Mosjøen og Tromsø, der RVO er samlokalisert med Arbeidstilsynet.

Ansvarsområde

Regionale verneombud skal bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsforholdene i de bransjer som til enhver tid er omfattet av ordningen er i samsvar med arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Ordningen med regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjene er hjemlet i Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område § 1-1, § 1-2, kap. 4 og § 14-3 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 6.

Fondsstyret skal utarbeide flerårig strategi og årlig virksomhetsplan for utøvelse av vervet som regionalt verneombud, og kan for øvrig instruere de regionale verneombudene i sitt virke.

Arbeidstilsynet har ikke instruksjonsmyndighet hva angår utførelsen av vervet som regionalt verneombud. Regionale verneombuds myndighet og oppgaver som fremgår av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 6, § 6-3

Regional verneombuds myndighet og oppgaver:

  • RVO skal oppsøke virksomheter innenfor ordningens virkeområde.
  • RVO skal bidra til at det etableres en vernetjeneste som fungerer etter intensjonen.
  • På arbeidsplasser hvor det ikke er valgt verneombud, skal RVO gjøre arbeidsgiver og arbeidstager oppmerksom på plikten til å ha verneombud etter Arbeidsmiljøloven § 6-1. Dersom dette ikke velges eller utpekes, skal RVO gi melding til Arbeidstilsynet.
  • RVO kan ved behov virke på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljølovens regler.
  • Inntil verneombud er valgt, har det regionale verneombudet samme myndighet som bedriftsinterne verneombud (Arbeidsmiljøloven § 6-2 1. ledd–6. ledd og § 6-3).
  • Følge til enhver tid gjeldende strategi og virksomhetsplan vedtatt av fondsstyret.

Hvert år beslutter Fondsstyret strategi og virksomhetsplan som viser hvordan RVO-ene og sekretariatet skal jobbe kommende år. Virksomhetsplanen bygger opp under ordningens formål og de regionale verneombuds myndighet og oppgaver.

Fokus for RVO-ene er å besøke små og mellomstore virksomheter som ikke har vernetjeneste / (eksisterende vernetjeneste) som ikke fungerer etter intensjonen. Ved ulike aktiviteter skal RVO-ene bidra til at det opprettes fungerende vernetjeneste.