meny
RVO logo

Resultatregnskap 2022

NoteRegnskap 2022Regnskap 2021
Driftsinntekter   
Avgifter 19 400 94221 249 950
Inntekter utenom avgiftsinntekter, HMS-kurs 74 7009 244
Sum driftsinntekter 19 475 64221 249 950
    
Driftskostnader   
Refusjon lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter RVO 13 714 08712 025 966
Andre kostnader RVO 510 168181 170
Sum refusjoner vedrørende regionale verneombud114 224 25512 207 136
    
Administrasjonskostnader14 788 7033 857 974
IKT-Prosjektet 2 387 6601 035 723
Avskrivninger22 384 0451 702 523
Sum driftskostnader 23 784 66318 803 356
    
Driftsresultat -4 309 0212 455 838
    
Finansinntekter og kostnader   
Renteinntekter og gevinst ved salg verdipapirer 540 7771 147 195
Nedskrivning av finansielle eiendeler/+ reversering av nedskrivning 20 968-717 139
Forvaltningskostnader og tap ved salg verdipapirer –1 278 154-9 182
Resultat av finansposter -716 409420 874
    
Årsover-/underskudd -5 025 4302 876 712

Balanse per 31.12.2022

Note20222021
Eiendeler   
Anleggsmidler   
Immaterielle eiendeler   
Programvare22 813 3635 197 408
Sum immaterielle eiendeler 2 813 3635 197 408
    
Omløpsmidler   
Kundefordringer – utestående avgift 1 532 9062 150 000
Sum fordringer 1 532 9062 150 000
    
Rentefond312 016 87312 474 921
Aksjefond 1 778 5092 086 489
Sum investering 13 795 38214 561 410
    
Bankinnskudd 11 882 74412 344 536
    
Sum eiendeler 30 024 39634 253 354
    
Egenkapital og gjeld   
Egenkapital   
Grunnkapital 100 000100 000
Opptjent egenkapital 31 260 21528 383 503
Årsresultatet -5 025 4302 876 712
Sum egenkapital 31.12 26 334 78631 360 215
    
Gjeld   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld 493 420249 643
Annen kortsiktig gjeld 3 196 1902 643 496
Sum gjeld 3 689 6102 893 139
    
Sum egenkapital og gjeld 30 024 39634 253 354

Oslo, 27. februar 2023

Ørnulf Halmrast
styrets leder
Jorulf Brøvig Silde
styremedlem
Helen Remman
styremedlem
Trine Wiig
styremedlem
Clas H. Delp
styremedlem
Gro Synnøve Rygh Færevåg
daglig leder

Noter til regnskapet

Regnskapsprinsippet

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler balanseføres og avskrives over forventet økonomiske levetid.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Avgiften inntektsføres ved utfaktureringen. Utestående avgift oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til tap basert på beste skjønn.


Note 1: Ansatte/godtgjørelse

Fondet har ingen ansatte. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m.

Regionale verneombud er ansatt i Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet har ikke instruksjons­myndighet overfor de regionale verneombudene hva angår utførelse av vervet som regionalt verneombud. Det er Fondsstyret som fastsetter, hvert år, refusjon til Arbeidstilsynet av lønns- og sosiale utgifter for de regionale verneombudene.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.


Note 2: Anleggsmidler – Immaterielle eiendeler – Programvare

Programvare avskrives fra det tidspunktet det tas i bruk.

Kostpris 01.018 491 014
Tilgang0
Akkumulert avskrivinger 31.125 677 651
Bokført verdi 31.122 813 363
Årets ordinære avskrivninger2 384 045
Avskrivningstid3 år


Note 3: Investeringer

RentefondAksjefond
Anskaffelseskost12 713 0441 778 509
Bokført verdi12 713 0441 778 509
Markedsverdi12 016 8731 949 423
Nedskrevet–696 171