meny

Årsrapport 2022

Forord

Tall fra årsrapporten til regionale verneombud viser at 2022 har vært et aktivt år, der mange virksomheter og ansatte har fått besøk og veiledning fra regionale verneombud (RVO). Årsrapporten til de regionale verneombudene gir en god situasjonsbeskrivelse av bransjene og erfaringer RVO-ene har gjort seg i løpet av 2022.

RVO-ene har i 2022 tatt i bruk et nytt og bedre fagsystem til bruk i sitt daglige arbeid. Det er også utviklet et bedre system for ledelsesrapportering. Dette synliggjør bedre resultater av innsatsen og funnene til RVO-ene, og bidrar til samarbeid med andre om systematisk kunnskapsutvikling om bransjene. RVO erfarer også at Arbeidstilsynet prioriterer tips fra RVO høyt. I 2022 ble det utviklet en teknisk løsning som gjør at RVO kan tipse direkte til Arbeidstilsynet fra sitt fagsystem RVO-systemet, uten å bruke tips-siden på arbeidstilsynet.no. Denne løsningen har allerede bidratt til stor økning i antall tips fra RVO til Arbeidstilsynet.

Fondsstyret har i løpet av 2022 gjort et grundig arbeid med ny kommunikasjonsstrategi for RVO-ordningen.

Fondsstyret har i løpet av 2022 gjort et grundig arbeid med ny kommunikasjonsstrategi for RVO-ordningen. Kommunikasjonsstrategien gir føringer for hvordan verneombudene og sekretariatet skal bruke kommunikasjon i planlegging, gjennomføring og håndtering av sine aktiviteter. Mål for RVO-ordningens kommunikasjonsarbeid er å øke evne til å nå målgruppene og styrke sin kjernevirksomhet:

  1. RVO-ordningens formål skal være kjent hos virksomhetene og samarbeidspartnere
  2. RVO-ordningen skal ha et godt omdømme
  3. De regionale verneombudenes rolle skal være enhetlig, tydelig og adskilt fra tilsynsvirksomhet/fagforeningene
  4. All informasjon og veiledning fra regionale verneombud og sekretariatet skal være tilgjengelig, oversiktlig, forståelig for målgruppene og formidlet gjennom de mest hensiktsmessige kanalene

Ordningen har en god økonomi. Årsregnskap for 2022 viser en egenkapital på 26,3 millioner, som tilsvarer omtrent ett års driftskostnader. Det er i samsvar med målet om å ha en egenkapital som tilsvarer ett års driftskostnader for foregående år. Med bakgrunn i fondets gode økonomi, vedtok Fondsstyret i februar 2022 å sette ned avgiftssatsen til 0,040 % for 2022.

Avslutningsvis vil jeg takke alle som i 2022 har bidratt til et konstruktivt samarbeid for å få til en godt fungerende ordning med regionale verneombud. En spesiell takk til de regionale verneombudene som hver dag står på for å bidra til bedre arbeidsmiljø i virksomhetene de besøker. Takk også til kollegaer i styret og til medarbeiderne i sekretariatet.

Bilde av Ørnulf Halmrast
Ørnulf Halmrast
Leder av Fondsstyret