meny
Illustrasjon av kvinne med RVO avgift

Virkeområde og avgift

Virkeområde

Virkeområdet for ordninger er knyttet opp mot virksomheter som har plikt til å ha serveringsbevilling eller skjenkebevilling, har krav om å være godkjent i Renholdsregisteret eller tilbyr overnatting (hotell, vampingplaser, vandrerhjem, ferieleiligheter, turisthytter etc.)

Virkeområde er hjemlet i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 6, § 6-1. Virkeområde.

Avgift

Ordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomhetene som omfattes av ordningen. Avgift for regionale verneombud i over­nattings- serverings- og rengjøringsvirksomheter er hjemlet i forskrift om Administrative ordninger § 14-3. Forskriftsbestemt avgiftssats er 0,065 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minstebeløp å inn­betale er kr. 250. Virksomheter som ikke syssel­setter arbeidstakere skal betale kr. 250. I forskrift om administrative ordninger § 14-3, 2.ledd, fremkommer det at «Fondsstyret har myndighet til å sette ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd. Fondsstyret skal sette ned avgiften dersom ordningen ved årsskifte har akkumulert et overskudd tilsvarende de totale driftskostnadene for foregående år».

Avgiftssats 2021

Fondet hadde pr. 31.12.2020 egenkapital som oversteg ett års driftskostnader for ordningen. Et samlet styre ønsket å ta hensyn til virksomhetenes ­økonomiske situasjon i den fortsatt krevende koronasituasjonen og styret besluttet å sette ned avgiftssats til 0,045 % i 2021.

Avgiftsinnbetaling 2021

Høsten 2021 ble det sendt avgiftskrav til 23 700 ­virksomheter som er registrert i ordningens register. Av disse var ca. 3 700 nyregistrerte virksomheter. Registrering av virksomheter i fondets register, skjer elektronisk gjennom Enhetsregisteret (NACE-koder), daglig elektronisk oppdateringer fra godkjenningsordningen for renhold samt serverings- og skjenkebevillingslister fra kommunene. Det har vært spesielt krevende å innhente bevillingslister fra kommunene. Både sekretariatet og RVO-ene har brukt mye ressurser på å kontakte alle kommunene med forespørsel om oversendelse av bevillingslister, og det er avdekket at svært mange kommuner av ulike årsaker ikke har etterkommet forespørselen om oversendelse av bevillingslister.

Det er inngått avtale med Visma Financial Solutions AS som leverandør av fakturaservice og inkasso. Visma betjener også kundeservice.

Innbetalt avgift fordelt på bransje

Pr. 31.12.2021, er det for avgiftsåret 2021, innbetalt totalt kr. 19 312 103* fra 18 173 virksomheter

Antall innbetalinger

Innbetalte beløp (kroner)

* innbetalt avgift avviker fra avgiftsinntekt i resultatregnskap 2021, da innbetalt avgift for 2020 og utestående avgift for avgiftsåret 2021, er inntatt i resultatregnskap for 2021.

Besvarte telefoner og skriftlige henvendelser – avgiftsinnkreving

Det har vært færre henvendelser til Visma og sekretariatet i 2021 sammenlignet med 2020. Årsaken til det er sannsynligvis at alle virksomhetene for avgiftsåret 2020, mottok minstebeløpet på kr. 250. Normalt er det flere henvendelser som knytter seg til ut avgiftsberegning og korrigering av disse, det er sekretariatet som i hovedsak mottar disse henvendelsene.

20212020
Telefon Visma30152991
Telefon sekretariatet715325
Sum37303316

20212020
E-post Visma9591199
E-post sekretariatet988645
Sum19471844
Illustrasjon av RVOer på telefon foran en data