meny
RVO logo

Øvrig informasjon til regnskapet

Stiftelsen fondet for regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen, har som formål å bidra til at helse- , miljø- og sikkerhetsforholdene i overnattings-, serverings- og rengjøringsvirksomheter er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Stiftelsens grunnkapital er på kr 100 000 (-ett hunder tusen kroner-)

Fondet er organisert som en stiftelse. Fondets virksomhet er regulert i to forskrifter, henholdsvis forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område, kapittel 4 og 14-3, og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 6.

Stiftelsen, som drives i Oslo

  • har ingen ansatte
  • forurenser ikke det ytre miljøet og har heller ikke utslipp som skader dette
  • er ikke skattepliktig
  • tilstreber å følge likestillingsprinsippet ved oppnevning av nytt styre

Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, hvorav to oppnevnes av arbeidstakemes organisasjoner, to av arbeidsgivernes organisasjoner og ett av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets representant er styrets leder.

Fondsstyret har i 2021 bestått av:
Ørnulf Halmrast (styreleder – Arbeidstilsynet), Helen Remman (NHO Reiseliv), Jorulf Brøvig Silde (NHO Service og Handel) Clas Delp (Fellesforbundet) og Trine Wiig (Norsk Arbeidsmandsforbund). Av varamedlemmer er det 3 menn og 2 kvinner.

Fondsstyret har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonen.

Det er i 2021 avholdt syv ordinære styremøter i tillegg er det avhold et strategimøte. Det er også avholdt 2 fellesmøter med Fondsstyret i Bygg og Anlegg i anledning «Prosjekt nytt RVO-system». Styret har behandlet totalt 89 styresaker. De fleste sakene har vært knyttet til drift av ordningen, koronasituasjonen, strategi og videre­utvikling av ordningen samt prosjekt nytt RVO-system.

Det er ved utgangen av 2021 ansatt 16 regionale verneombud RVO-ene er fordelt i fem regioner og har kontorsted, samlokalisert med Arbeidstilsynet; Oslo (4), Moss (2), Drammen (2), Skien (1), Kristiansand (1), Bergen (2), Trondheim (2), Tromsø (1) og Mosjøen (1).

Etter forskrift for administrative ordninger for arbeidsmiljølovens område § 4-1 ansettes og oppnevnes regionale verneombud i Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet har ikke instruksjonsmyndighet overfor de regionale verneombudene hva angår utførelsen av vervet som regionalt verneombud. Det tillegger Fondsstyret å fastsette, hvert år, refusjon til Arbeidstilsynet av lønns- og sosiale utgifter for de regionale verneombudene, jmf. forskriftens § 4-5. Det er for 2021 utbetalt kr 12 mill til lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter for regionale verneombud.

Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen (5 ansatt) for Fondsstyret og fondet refunderer kostnadene ved dette. Regionale verneombud og sekretariatets medarbeidere, tilhører Arbeidstilsynets Avdeling kommunikasjon og brukerdialog – Seksjon for regionale verneombud.

I forskrift om administrative ordninger § 14-3, 2. ledd, fremkommer det at «Fondsstyret har myndighet til å sette ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd.» Fondsstyret skal sette ned avgiften dersom ordningen ved årsskifte har akkumulert et overskudd tilsvarende de totale driftskostnadene for foregående år. Ved årsskifte og budsjettbehandling, vil Fondsstyret hvert år vurdere avgiftssats for neste avgiftsår.

Den forskriftsbestemte avgiften er på 0,065 %. På styremøtet i desember 2020 var det enighet i styret om å sette ned avgiftssatsen til 0,045 % for 2021. For å sikre driften og en forsvarlig økonomi for ordningen, samtidig som styret ønsker å ta hensyn til virksomhetenes økonomiske situasjon.

Som det fremgår av regnskapet, fikk fondet inn kr 21,2 millioner i avgift for 2021. Årsresultatet viser et overskudd på kr 2,8 millioner og en egenkapital på kr 31,3 millioner.

Årsregnskapet for 2021 gir et rettvisende bilde av utviklingen av fondet. Etter Fondsstyrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetningen.

Oslo, 10. februar 2022

Ørnulf Halmrast
styrets leder
Clas H. Delp
styremedlem
Trine Wiig
styremedlem
Helen Remman
styremedlem
Jorulf Brøvig Silde
styremedlem
Gro Synnøve Rygh Færevåg
daglig leder