meny
RVO logo

Resultatregnskap 2021

NoteRegnskap 2021Regnskap 2020
Driftsinntekter   
Avgifter 21 249 9505 254 513
Sum driftsinntekter 21 249 9505 254 513
Inntekter utenom avgiftsinntekter, HMS-kurs 9 24420 500
    
Driftskostnader   
Refusjon lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter RVO 12 025 96612 003 661
Andre kostnader RVO 181 170181 585
Sum refusjoner 12 207 13612 185 246
    
Administrasjonskostnader13 857 9744 337 086
IKT-Prosjektet21 035 7231 024 378
Avskrivninger21 702 523770 899
Sum driftskostnader 18 803 35618 317 609
    
Driftsresultat 2 455 838-13 042 596
    
Finansinntekter og kostnader   
Renteinntekter og mottatt avkastning verdipapirer 1 147 195681 236
Verdiendring finansinvestering -717 13917 458
Finanskostnader -9 182 
Resultat av finansposter 420 874698 694
    
Årsover-/underskudd 2 876 712-12 343 902

Balanse per 31.12.2021

Note20212020
Eiendeler   
Anleggsmidler   
Immaterielle eiendeler   
Programvare25 197 4084 283 839
Sum immaterielle eiendeler 5 197 4084 283 839
    
Omløpsmidler   
Kundefordringer – utestående avgift 2 150 000646 873
Sum fordringer 2 150 000646 873
    
Rentefond312 474 92118 051 114
Aksjefond 2 086 4892 083 304
Sum investering 14 561 41020 134 418
Bankinnskudd 12 344 5364 844 503
Sum eiendeler 34 253 35429 909 633
    
Egenkapital og gjeld   
Grunnkapital 100 000100 000
Opptjent egenkapital 28 383 50340 727 404
Resultat 2 876 712-12 343 901
Sum egenkapital 31.12 31 360 21528 483 503
    
Gjeld   
Langsiktig gjeld   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld 249 643167 126
Annen kortsiktig gjeld 2 643 4961 259 004
Sum gjeld 2 893 1391 426 130
    
Sum egenkapital og gjeld 34 253 35429 909 633

Oslo, 10. februar 2021

Ørnulf Halmrast
styrets leder
Jorulf Brøvig Silde
styremedlem
Helen Remman
styremedlem
Trine Wiig
styremedlem
Clas H. Delp
styremedlem
Gro Synnøve Rygh Færevåg
daglig leder

Noter til regnskapet

Regnskapsprinsippet

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.


Note 1: Ansatte/godtgjørelse

Fondet har ingen ansatte. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m.

Regionale verneombud er ansatt i Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet har ikke instruksjonsmyndighet overfor de regionale verneombudene hva angår utførelse av vervet som regionalt verneombud. Det er Fondsstyret som fastsetter, hvert år, refusjon til Arbeidstilsynet av lønns- og sosiale utgifter for de regionale verneombudene.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.


Note 2: Anleggsmidler – Immaterielle eiendeler – Programvare

Programvare avskrives fra det tidspunktet det tas i bruk.

Kostpris 01.015 874 922
Tilgang2 616 092
Akkumulert avskrivinger 31.123 293 606
Bokført verdi 31.125 197 408
Årets ordinære avskrivninger1 702 523
Avskrivningstid3 år


Note 3: Investeringer

RentefondAksjefond
Anskaffelseskost13 192 0602 086 489
Bokført verdi13 192 0602 086 489
Markedsverdi12 474 9222 994 519
Nedskrevet-717 138