meny

Årsrapport 2021

Forord

Årsrapport fra regionale verneombud (RVO) viser at 2021, tross koronapandemi og perioder med nedstegning og strenge koronatiltak, har vært et svært aktivt år. Mange virksomheter har fått besøk og veiledning fra RVO, kartlegging og risikovurdering av smittevern på arbeidsplassen har vært et tema i de aller fleste besøkene i 2021. RVO erfarer at de aller fleste virksomhetene har vært flinke til å tilpasse seg kravene til vern mot koronasmitte, selv om det også var tilfeller der arbeidsgiver ikke hadde iverksatt tilfredsstillende tiltak for å redusere risikoen for koronasmitte, for ansatte og gjester/kunder. Det er en positiv utvikling når det gjelder digitale veiledninger og andre digitale aktiviteter, som bidrar til at RVO når ut til flere på en effektiv måte.

Årsrapporten til de regionale verneombudene tegner et tydelig bilde av de HMS-utfordringene som bransjene møter, og viser samtidig at det fortsatt er et stort behov for RVO-enes arbeid med å styrke vernearbeidet, og bidra til at HMS-arbeidet er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

RVO-ene bruker mesteparten av tiden sin på å utføre besøk hos virksomheter og på arbeidsplasser. I hovedsak er besøkene rettet mot små og mellomstore virksomheter. Også i 2021 avdekket de regionale verneombudene en rekke gjentakende utfordringer i bransjene, blant annet manglende verneombud eller skriftlig avtale om annen ordning, og manglende HMS-opplæring hos både ledere og verneombud.

I lys av dette har jeg som styreleder et konkret ønske for ordningen framover: Jeg ønsker at den kunnskapen som de regionale verneombudene har om utfordringene i bransjene skal tas aktivt i bruk av aktuelle miljøer, slik at vi i fellesskap kan jobbe for at de gjentakende utfordringene blir færre og arbeidsmiljøforholdene bedre. Et viktig steg i den retningen er at RVO-ene ved årsskiftet fikk et bedre fagsystem til bruk i sitt daglige virke, og at det nå er mulig å sende tips direkte mellom RVOs fagsystem og Arbeidstilsynets tipsløsning. Revidert samarbeidsavtale som legger til rette for mer systematisk samarbeid med Arbeidstilsynet er et annet steg i den retning.

Jeg ønsker at den kunnskapen som de regionale verneombudene har om utfordringene i bransjene skal tas aktivt i bruk av aktuelle miljøer, slik at vi i fellesskap kan jobbe for at de gjentakende utfordringene blir færre og arbeidsmiljøforholdene bedre.

Fondsstyret skal påse at ordningen har en forsvarlig økonomi og egenkapital og likviditet i forhold til risiko og omfang av ordningens aktivitet. RVO-ordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomhetene i HRR-bransjene der beregningsgrunnlaget er virksomhetenes lønnsutgifter fra foregående år. Ved budsjettbehandling for 2021 var styret svært usikre på inntektene til ordningen i 2021, da man antok at nedstengning og permisjoner i 2020 ville påvirke inntektsgrunnlaget. Resultatregnskapet for 2021 viser at fondet fikk inn mer enn forventet i avgiftsinntekt og fikk et årsoverskudd på kr 2,8 millioner og egenkapital pr 31.12 på kr 31,3 millioner. Det er gledelig at ordningen fortsatt har en solid økonom og forsvarlig egenkapital.

Avslutningsvis vil jeg takke alle som i 2021 har bidratt til et konstruktivt samarbeid for å få til en godt fungerende ordning med regionale verneombud. En spesiell takk til de regionale verneombudene som hver dag står på for å bidra til bedre arbeidsmiljø hos virksomhetene de besøker. Takk også til kollegaer i styret og til medarbeiderne i sekretariatet.

Bilde av Ørnulf Halmrast
Ørnulf Halmrast
Leder av Fondsstyret