meny
Illustrasjon av kvinne med RVO avgift

Virkeområde og avgift

Virkeområde

Arbeids- og sosialdepartementet har gjennom forskriftsendring, gjeldende fra 01.01.2019, klargjort virkeområde for ordningen med regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold. Forskriftsendringen innebærer at flere virksomheter, spesielt innen servering, er omfattet av ordningen med regionale verneombud fra 01.01.2019.

Virkeområdet for ordninger er knyttet opp mot virksomheter som har plikt til å ha serveringsbevilling eller skjenkebevilling, har krav om å være godkjent i Renholdsregisteret eller tilbyr overnatting (hotell, vampingplaser, vandrehjem, ferieleiligheter, turisthytter etc.).

Virkeområde er hjemlet i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 6, § 6-1. Virkeområde: Dette kapitlet gjelder for virksomheter

a) som har plikt til å ha serveringsbevilling etter lov 13.juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) eller bevilling etter lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikke mv (alkoholloven).

b) som har krav om å være godkjent av Arbeidstilsynets etter forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.

c) som tilbyr overnatting, herunder hotellvirksomhet, drift av vandrerhjem, ferieleiligheter, campingplasser og turisthytter.

I bestemmelsens § 6-1, andre ledd, er det klargjort at området også gjelder for virksomheter som ikke har arbeidstakere og virksomheter som leier ut arbeidstakere til virksomheter (bemanningsbyråer) som er omfattet av bestemmelsene i første ledd bokstav a–c.

Avgift

Ordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomhetene som omfattes av ordningen. Avgift for regionale verneombud i over­nattings- serverings- og rengjøringsvirksomheter er hjemlet i forskrift om Administrative ordninger § 14-3.. Forskriftsbestemt avgiftssats er 0,065 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minstebeløp å innbetale er kr. 250. Virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere skal betale kr. 250. I forskrift om administrative ordninger § 14-3, 2.ledd, fremkommer det at «Fondsstyret har myndighet til å sette ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd. Fondsstyret skal sette ned avgiften dersom ordningen ved årsskifte har akkumulert et overskudd tilsvarende de totale driftskostnadene for foregående år».

Avgiftssats 2020

Fondet hadde pr. 31.12.2019 opparbeidet seg en betydelig egenkapital. Et samlet styre ønsket å ta hensyn til virksomhetenes økonomiske situasjon i den krevende koronasituasjonen som oppsto våren 2020, og på styremøte 23.04.2020 besluttet styret å sette avgift i 2020 til minstebeløpet kr. 250 til alle virksomheter.

Avgiftsinnbetaling 2020

Høsten 2020 ble det sendt avgiftskrav til ca. 23 000 virksomheter som er registrert i ordningens register. Av disse var ca. 3 200 nyregistrerte virksomheter. Alle virksomheter mottok faktura på minstebeløpet kr. 250.

Registrering av virksomheter i fondets register, skjer elektronisk gjennom Enhetsregisteret (NACE-koder), daglig elektronisk oppdateringer fra godkjenningsordningen for renhold samt serverings- og skjenkebevillingslister fra kommunene. Det har vært spesielt krevende å innhente bevillingslister fra kommunene. Både sekretariatet og RVO-ene har brukt mye ressurser på å kontakte alle kommunene med forespørsel om oversendelse av bevillingslister, og det er avdekket at svært mange kommuner av ulike årsaker ikke har etterkommet forespørselen om oversendelse av bevillingslister.

Det er inngått avtale med Visma Financial Solutions AS som leverandør av fakturaservice og inkasso. Visma betjener også kundeservice.

Innbetalt avgift fordelt på bransje

Pr. 31.12.2020, er det for avgiftsåret 2020, innbetalt totalt kr. 4 543 250* fra 18 173 virksomheter

Antall innbetalinger

Innbetalte beløp (kroner)

* innbetalt avgift avviker fra avgiftsinntekt i resultatregnskap 2020, da innbetalt avgift for 2019 og utestående avgift for avgiftsåret 2020, er inntatt i resultatregnskap for 2020.

Besvarte telefoner og skriftlige henvendelser – avgiftsinnkreving

Det har vært færre henvendelser til Visma og sekretariatet i 2020 sammenlignet med 2019. Årsaken til det er sannsynligvis at alle virksomhetene for avgiftsåret 2020, mottok minstebeløpet på kr. 250. Normalt er det flere henvendelser som knytter seg til ut avgiftsberegning og korrigering av disse, det er sekretariatet som i hovedsak mottar disse henvendelsene.

Telefon Visma2629
Telefon sekretariatet RVO325
Sum2954

E-post Visma1200
E-post sekretariatet RVO645
Sum1845