meny
RVO logo

Resultatregnskap 2020

NoteRegnskap 2020Regnskap 2019
Driftsinntekter   
Avgifter 5 254 51320 376 104
Sum driftsinntekter 5 254 51320 376 104
Inntekter utenom avgiftsinntekter, HMS-kurs 20 500
    
Driftskostnader   
Refusjon lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter RVO 12 003 66113 023 242
Andre kostnader RVO 181 585399 576
Sum refusjoner 12 185 24613 422 818
    
Administrasjonskostnader14 337 0863 821 033
IKT-Prosjektet21 024 3781 106 955
Avskrivninger2770 899465 868
Sum driftskostnader 18 317 60918 816 674
    
Driftsresultat -13 042 5961 559 430
    
Finansinntekter og kostnader   
Renteinntekter 681 236740 044
Verdiendring finansinvestering 17 458220 954
Resultat av finansposter 698 694960 998
    
Årsover-/underskudd -12 343 9022 520 428

Balanse per 31.12.2020

Note20202019
Eiendeler   
Anleggsmidler   
Immaterielle eiendeler   
Programvare24 283 8391 771 003
Sum immaterielle eiendeler 4 283 8391 771 003
    
Omløpsmidler   
Kundefordringer – utestående avgift 646 8731 682 431
Sum fordringer 646 8731 682 431
    
Rentefond318 051 11417 532 744
Aksjefond 2 083 3042 000 000
Sum investering 20 134 41819 382 510
Bankinnskudd 4 844 50319 382 510
Sum eiendeler 29 909 63342 368 688
    
Egenkapital og gjeld   
Grunnkapital 100 000100 000
Opptjent egenkapital 40 727 40438 206 976
Resultat -12 343 9012 520 428
Sum egenkapital 31.12 28 483 50340 827 404
    
Gjeld   
Langsiktig gjeld   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld 167 126225 732
Annen kortsiktig gjeld 1 259 0041 315 552
Sum gjeld 1 426 1301 541 284
    
Sum egenkapital og gjeld 29 909 63342 368 688

Oslo, 9. februar 2020

Ørnulf Halmrast
styrets leder
Jorulf Brøvig Silde
styremedlem
Helen Remman
styremedlem
Trine Wiig Hagen
styremedlem
Clas H. Delp
styremedlem
Gro Synnøve Rygh Færevåg
daglig leder

Noter til regnskapet

Regnskapsprinsippet

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelses­kost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter ­balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.


Note 1: Ansatte/godtgjørelse

Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjeneste­pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariats­funksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m.

Regionale verneombud er ansatt i Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet har ikke instruksjonsmyndighet overfor de regionale verneombudene hva angår utførelse av vervet som regionalt verneombud. Det er Fondsstyret som fastsetter, hvert år, refusjon til Arbeidstilsynet av lønns- og sosiale utgifter for de regionale verneombudene.

Det er utbetalt lønn og andre godtgjørelser til daglig leder med kr 200 000,-. Styret har frasagt seg styre­honorar for 2020 og 2021. Godtgjørelse til revisor for revisjon er kr 34 800,- ekskl. merverdiavgift.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.


Note 2: Anleggsmidler – Immaterielle eiendeler – Programvare

Programvare avskrives fra det tidspunktet det tas i bruk.

Kostpris 01.012 649 909
Tilgang3 283 735
Akkumulert avskrivinger 31.121 649 805
Bokført verdi 31.124 283 839
Årets ordinære avskrivninger770 899
Avskrivningstid3 år


Note 3: Investeringer

RentefondAksjefond
Anskaffelseskost18 051 1142 083 304
Bokført verdi18 051 1142 083 304
Markedsverdi18 430 8692 440 221