meny
Illustrasjonsbilde av en vernehjelm med RVO HRR logo.

Formålet med regionale verneombud

Ordningen med regionale verneombud (RVO) er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og er et tiltak i arbeidet mot sosial dumping i utsatte bransjer. Formålet med ordningen er å bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsforholdene i virksomheter som omfattes av ordningen, er i samsvar med arbeidsmiljøloven med tilhørende for­skrifter. Gjennom sitt arbeid skal RVO blant annet bidra til å styrke vernearbeidet, og bidra til at det opprettes fungerende vernetjenester i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven.

Organisering av ordningen

Ordningen med regionale verneombud er organisert som en stiftelse med et trepartssammensatt fondsstyre som ansvarlig organ. Fondsstyret er satt sammen av partene i arbeidslivet, pr.d.d. bestående av en representant fra; NHO Service og Handel, NHO Reiseliv (arbeidsgiversiden), Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet (arbeidstakersiden) og en fra myndighetene (Arbeidstilsynet). Det partssammensatte Fondsstyret har det overordnede ansvaret for Fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer innenfor rammen av forskriftene. Fondsstyret har instruksjonsmyndighet overfor de regionale verneombudene hva angår utførelsen av vervet som regionalt verneombud.

Arbeidstilsynet er tillagt sekretariatsrollen for Fondsstyret samt arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. De regionale verneombud for hotell, restaurant og renhold ansettes i og oppnevnes av Arbeidstilsynet. Før ansettelse skal Arbeidstilsynet innhente tilrådning fra Fondsstyret. Etter Arbeidstilsynets omorganisering, gjeldende fra 01.01.2020, tilhører RVO og sekretariatets ­med­arbeidere, Avdeling kommunikasjon og bruker­dialog – Seksjon for regionale verneombud.

Ved utgangen av 2020 er det ansatt 15 regionale verne­ombud (1 ubesatt stilling innen renhold, område Øst). RVO-ene er fordelt i fem regioner og har kontor­sted, samlokalisert med Arbeidstilsynet; Oslo (6), Moss (2), Drammen (2), Skien (1), Kristiansand (1), ­Bergen (2), Trondheim (2) og Tromsø (2).

Se oversikt over de regionale verneombudene med kontaktinformasjon og oversikt over sekretariatets medarbeidere.

Finansiering av ordningen

Regionale verneombudsordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksom­hetene i bransjene. Avgiften har lovhjemmel i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område §14-3. Forskriftsbestemt avgiftssats er 0,065 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minst beløp å innbetale er kr. 250. Virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere skal betale kr. 250. Fondsstyret er gitt myndighet/plikt til å sette ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd. Ved budsjettbehandling for kommende år, vil Fondsstyret hvert år vurdere avgiftssats for neste avgiftsår.

Fondsstyret er gitt myndighet/plikt til å sette ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd. Ved budsjettbehandling for kommende år, vil Fondsstyret hvert år vurdere avgiftssats for neste avgiftsår.

Sentrale lover og forskrifter

Ordningen med regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen ble vedtatt ved ­forskrift 16. november 2010 om Regionale verne­ombud for visse bransjer. Ordningen er opprettet i 2011, men ble først satt ut i livet i 2013.

Ordningen er registrert i Stiftelsesregisteret og reguleres etter lov om stiftelse. Organisering av ordningen er regulert i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område, kapit­tel 4. Lovpålagt avgift til virksomhetene er regulert i § 14-3. Virkeområde og RVO oppgaver og myndighet er regulert i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 6.

Strategi og virksomhetsplan for regionale verneombud

Hvert år beslutter Fondsstyret strategi og virksomhetsplan som viser hvordan RVO-ene og sekretariatet skal jobbe kommende år. Virksomhetsplanen bygger opp under ordningens formål og de regionale verneombuds myndighet og oppgaver som fremgår av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 6, § 6-3.

Fokus for RVO-ene er å besøke små og mellomstore virksomheter som ikke har vernetjeneste/ eksisterende vernetjeneste som ikke fungerer etter intensjonen. Ved ulike aktiviteter skal RVO-ene bidra til at det opprettes fungerende vernetjeneste.

Gjennom sitt arbeid skal regionale verneombud:

 • bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø gjennom å styrke HMS- og vernearbeidet i virksomhetene.
 • bidra til at det opprettes gode og velfungerende vernetjenester
 • gjennom råd og veiledning bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsforholdene (HMS) er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Gjennom sitt arbeid skal RVO blant annet bidra til å styrke vernearbeidet

Regionale verneombud skal

 • Bidra til at det opprettes vernetjeneste/vel­fungerende vernetjeneste hos virksomhetene.
  • Ved behov, tre inn og virke som verneombud på arbeidsplasser hvor det ikke er valgt verneombud.
  • Hos virksomheter med vernetjeneste, gjøre seg kjent med om vernetjenesten fungerer etter ­intensjonen.
 • På arbeidsplasser med flere arbeidsgivere på ­samme arbeidsplass, bidra til å sikre skriftlig avtale om samordningsansvaret.
 • Bidra til opprettelse av AMU der hvor det er plikt til det etter AML. § 7-1.
 • Dersom det ikke er opprettet arbeidsmiljøutvalg (AMU) i virksomheter som har plikt til det, skal de regionale verneombudene gjøre arbeidsgiver og arbeidstakerne oppmerksom på denne plikten.
 • Dersom virksomheten ikke oppretter verne­ombud/vernetjeneste/arbeidsmiljøutvalg, etter at de er gjort oppmerksom på denne plikten, skal det ­regionale verneombud gi melding til Arbeids­tilsynet.