meny
RVO logo

Resultatregnskap 2016

NoteRegnskap 2016Regnskap 2015
Driftsinntekter   
Avgifter 20 197 24320755 371
Sum driftsinntekter 20 197 24320 755 371
    
Driftskostnader   
Refusjon lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter RVO 8 276 8258 337 665
Refusjon samlinger RVO 95 873149 212
Sum refusjoner 8 372 6988 486 877
    
Administrasjonskostnader13 797 8074 255 785
IT-Prosjektet 1 078 3801 148 345
Avskrivninger2 64 124
Sum driftskostnader 13 248 88513 955 131
    
Driftsresultat 6 948 3586 800 240
    
Finansinntekter og kostnader   
Renteinntekter 248 757464 485
Rentekostnader   
Resultat av finansposter 248 757464 485
    
Årsover-/underskudd 7 197 1157 264 725

Balanse per 31.12.2016

NoteRegnskap 2016Regnskap 2015
Eiendeler   
Anleggsmidler   
Immaterielle eiendeler   
Programvare2  
Sum immaterielle eiendeler   
Omløpsmidler   
Påløpte inntekter 700 000900 000
Fordringer   
Sum fordringer 700 000900 000
    
Bankinnskudd 33 855 07736 417 420
Rentefond310 022 503 
Verdiendring   
Sum eiendeler 44 577 58037 317 420
    
Egenkapital og gjeld   
Grunnkapital 100 000100 000
Opptjent egenkapital 36 205 38328 940 659
Resultat 7 197 1157 264 725
Sum egenkapital 31.12 43 502 49836 305 384
    
Gjeld   
Langsiktig gjeld   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld 148 34267 505
Annen kortsiktig gjeld 926 740944 531
Sum gjeld 1 075 0821 012 036
    
Sum egenkapital og gjeld 44 577 58037 317 420

Oslo, 30. januar 2017

Bilde av signatur
Ørnulf Halmrast
styrets leder
Bilde av signatur
Anne Jensen
styremedlem
Bilde av signatur
Jostein Hansen
styremedlem
Bilde av signatur
Brede Edvardsen
styremedlem
Bilde av signatur
Clas H. Delp
styremedlem

Noter til regnskapet

Regnskapsprinsippet

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Fondet inntektsfører den årlige avgiften fra virksomhetene i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen for det år avgiften kreves inn for. Utestående avgifter inntektsføres basert på beste estimat.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter ­balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Note 1: Ansatte/godtgjørelse

Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m. Regionale verneombud er ansatt i Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet har ikke instruksjonsmyndighet overfor de regionale verneombudene hva angår utførelse av vervet som regionalt verneombud. Det er Fondsstyret som fastsetter, hvert år, refusjon til Arbeidstilsynet av lønns- og sosiale utgifter for de regionale verneombudene. Styret har samlet mottatt godtgjørelse med kr 105 000,-. Godtgjørelse til revisor for revisjon er kr 17 500,- eksl. merverdiavgift. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Det er Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til forbundene til dekning av lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret.

Note 2: Anleggsmidler – Immaterielle eiendeler – Programvare

Programvare avskrives fra det tidspunktet det tas i bruk.

Kostpris 01.01288 563
Akkumulert avskrivninger 31.12288 563
Bokført verdi 31.120
Avskrivningstid3 år

Note 3: Investeringer

Rentefond
Anskaffelseskost10 000 000
Bokført verdi10 022 503
Markedsverdi10 022 503
Verdiendring0