meny

Årsrapport 2016

Forord

Årsrapporten fra de regionale verneombudene (RVO) i renhold og overnattings- og serveringsbransjen, viser at det fortsatt er et stort behov for deres arbeid med å styrke vernearbeidet og å bidra til at helse- miljø- og sikkerhetsforholdene er i samsvar med arbeidsmiljøloven. RVO-enes erfaring er at svært mange av virksomhetene de besøker har et mangelfullt og lite systematisk HMS arbeid, der både daglig ledere og verneombud mangler opplæring i HMS. RVO-ene har også gjort seg den erfaring at virksomhetenes kjennskap og samarbeid med bedriftshelsetjenesten (BHT), kunne vært bedre. Det har vært en økning i antall tips fra RVO-ene til Arbeidstilsynet. Totalt har RVO-ene i 2016 tipset Arbeidstilsynet i 266 saker mot totalt 177 saker i 2015. Hovedsakelig dreier tipsene seg om saker der virksomheten ikke har søkt om godkjenning for renhold og/eller HMS-kort, virksomheten mangler vernetjeneste eller en lovpålagt avtale med en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT).

2016 har vært et år hvor RVO-ene har igangsatt flere pilotprosjekt. Spesielt vil jeg trekke frem konseptene med gruppeveiledning for ledere og verneombuds­forum for verneombud i virksomhetene. Samlingene er et gratis lavterskeltilbud, der RVO-ene tilbyr veiledning i HMS arbeidet og verneombudets rolle samt at det fokuseres på synliggjøring av de økonomiske fordelene i et godt og systematisk HMS arbeid. Tilbakemeldingene fra deltakere er at veiledningen og samlingen er HMS-faglig nyttig og lærerikt, samt at det er fint med en møteplass der man kan dele erfaring med andre virksomheter innen samme bransje. Gruppeveiledning og verneombudsforum er nå implementert i RVO sin virksomhetsplan og besøksstrategi for 2017.

Det er svært gledelig at et samlet fondsstyret på styremøte i desember 2016, var enige om at det er et behov for å styrke bemanningen med 4 nye RVO-er (…)

En av fondsstyrets oppgaver er, iht. ordningens forskrift, å fastsette antall regionale verneombud og deres geografiske virkeområde. Ved oppstarten av RVO ordningen for HRR i 2012, ble det besluttet å ansette 12 RVO-er fordelt på 5 kontorsteder. Det er svært gledelig at et samlet fondsstyret på styremøte i desember 2016, var enige om at det er et behov for å styrke bemanningen med 4 nye RVO-er og med det øke RVO-enes aktivitet og innsats mot virksom­hetene i bransjene, primært i det sentrale Østlands­området hvor nær 50 % av virksomhetene i HRR bransjen er registrert.

Gjennom hele 2016 har virksomheter som har hatt besøk av RVO blitt bedt om å svare på en spørre­undersøkelse om deres erfaring ved besøk fra RVO. Hensikten er å bedre kunne måle nytteverdien av ordningen samt få tilbakemelding fra virksomhetene på deres erfaring med besøk av RVO. I spørsmål vedrørende tilbakemeldingen på RVO-enes arbeid og fremgangsmøte samt total inntrykket av besøk fra RVO, gir virksomhetene meget gode tilbakemeldinger. Nesten 80 % av virksomhetene har gitt toppkarakter 5 eller 6 i sin vurdering av total­inntrykk ved besøk fra RVO.

Ordningen har en solid økonomi. I 2016 var overskuddet på 7,2 millioner, og det er opparbeidet en egenkapital på over 43 millioner. I forskrift om administrative ordninger § 14-3, 2. ledd, fremkommer det at «Fondsstyret har myndighet til å sette ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd. Fondsstyret skal sette ned avgiften dersom ordningen ved årsskifte har akkumulert et overskudd tilsvarende de totale driftskostnadene for foregående år». Som et tiltak for å redusere ordningens overskudd og egenkapital samt opprettholde en fremtidig forsvarlig drift og aktivitet, har styret besluttet at det skal ansettes fire nye RVO samt at avgiften for avgiftsåret 2017 settes til minstebeløpet på kr 250,- til alle virksomhetene.

Avslutningsvis vil jeg takke alle som i 2016 har bidratt til et konstruktivt samarbeid for å få til en godt ­fungerende ordning med regionale verneombud. En spesiell takk til avgått leder av sekretariatet, Lene Moum, samt de regionale verneombudene som hver dag står på for å bidra til bedre arbeidsmiljø i de bedriftene de besøker. Takk også til kollegaer i styret og til medarbeiderne i sekretariatet.

Bilde av Ørnulf Halmrast
Bilde av signatur
Ørnulf Halmrast
Leder av fondsstyret