meny
RVO logo

Fondsstyrets årsberetning

Stiftelsen fondet for regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen, har som formål å bidra til at helse- , miljø- og sikkerhetsforholdene i overnattings-, serverings- og rengjøringsvirksomheter er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Stiftelsens grunnkapital er på kr 100 000,- (-ett hunder tusen kroner-)

Fondet er organisert som en stiftelse. Fondets virksomhet er regulert i to forskrifter, henholdsvis forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 4 og 14-3) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 6).

Stiftelsen, som drives i Oslo

  • har ingen ansatte
  • forurenser ikke det ytre miljøet og har heller ikke utslipp som skader dette
  • er ikke skattepliktig
  • tilstreber å følge likestillingsprinsippet ved oppnevning av nytt styre

Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, hvorav to oppnevnes av arbeidstakemes organisasjoner, to av arbeidsgivernes organisasjoner og ett av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets representant er styrets leder.

Fondsstyret har i 2016 bestått av:
Ørnulf Halmrast (styreleder), Jostein Hansen (NHO Reiseliv) og Anne Jensen (NHO Service), Clas Delp (Fellesforbundet) og Brede Edvardsen (Norsk Arbeidsmandsforbund).

Fondsstyret har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonen.

Det er i 2016 avholdt 5 styremøter hvorav et ble avholdt pr. e-post. Styret har behandlet totalt 49 saker. De fleste sakene har vært knyttet til drift av ordningen og videreutvikling/status for arbeidet til de regionale verneombudene.

Det er ansatt l2 regionale verneombud. Etter Forskrift for administrative ordninger for arbeidsmiljølovens område $ 4-l ansettes og oppnevnes regionale verneombud i Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet har ikke instruksjonsmyndighet overfor de regionale vemeombudene hva angår utførelsen av vervet som regionalt verneombud. Det tillegger Fondsstyret å fastsette, hvert år, refusjon til Arbeidstilsynet av lønns- og sosiale utgifter for de regionale vemeombudene, jmf. forskriftens $ 4-5. Det er for 2016 utbetalt kr 8 276 825 til lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter for regionale verneombud.

Som det fremgår av regnskapet, fikk Fondet inn 20,2 millioner i avgift i 2016, mot 20,7 millioner i 2015. Årsresultatet viser et overskudd på 7,2 ­millioner for2016,og en egenkapital på kr 43 502 498. I forskrift om administrative ordninger $ l4-3, 2. ledd, fremkommer det at «Fondsstyret har myndig­het til å sette ned avgiften dersom ordningen ­akkumulerer et betydelig overskudd. Fondsstyret skal sette ned avgiften dersom ordningen ved årsskifte harakkumulert et overskudd tilsvarende de totale driftskostnadene for foregående år». Som et tiltak for å redusere ordningens overskudd og egen­kapital har styret besluttet å ansette fire nye RVOere og at avgiften i 2017 settes til minstebeløpet på kr 250,- til alle virksomhetene.

Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen for Fondsstyret og Fondet refunderer kostnadene ved dette.

Årsregnskapet for 2016 gir et rettvisende bilde av utviklingen av Fondet. Etter Fondsstyrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Arsregn­skapet for 2016 er satt opp under denne forutsetningen.

Oslo, 30. januar 2017

Bilde av signatur
Ørnulf Halmrast
styrets leder
Bilde av signatur
Anne Jensen
styremedlem
Bilde av signatur
Brede Edvardsen
styremedlem
Bilde av signatur
Jostein Hansen
styremedlem
Bilde av signatur
Clas H. Delp
styremedlem