meny
RVO logo

Formålet med regionale verneombud

Ordningen med regionale verneombud har til formål ­­å styrke virksomhetenes HMS- og vernearbeid og bidra til at det opprettes velfungerende verne­tjeneste i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven. Ordningen er et tiltak i arbeidet mot sosial dumping i utsatte bransjer.

Ordningen med regionale verneombud i hotell-, ­restaurant- og renholdsbransjen ble vedtatt ved forskrift 16. november 2010 og ordningen ble opprettet i 2011. Etter en forskriftsendring med virkning fra 1. januar 2013, er ordningens virksomhet nå regulert i to nye forskrifter, henholdsvis Forskrift 6. desember 2011 nr. 1360 om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 4 og 14-3) og Forskrift 6. desember 2011 nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 6).

Ordningen med regionale verneombud er ­organisert som en stiftelse med et trepartssammensatt Fondsstyre som ansvarlig organ. Fondsstyret er satt sammen av partene i arbeidslivet pr.d.d. bestående av en representant fra; NHO Service og NHO Reiseliv (arbeidsgiversiden), Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet (arbeidstakersiden) og en fra myndighetene (Arbeidstilsynet). Det partssammensatte fondsstyret har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verne­ombud fungerer innenfor rammen av forskriftene.

De regionale verneombudene skal besøke virksomheter innen overnatting, servering og renhold. Fokus er på små og mellomstore virksomheter som ikke har vernetjeneste eller eksisterende vernetjeneste som ikke fungerer etter intensjonen.

De regionale verneombudenes myndighet og oppgaver fremgår i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kapittel 6 §6-3: Der det ikke er verneombud eller vernetjeneste, skal de regionale verneombudene bidra til at det opprettes vernetjeneste, gi råd, veiledning og støtte til arbeidsgivere i arbeidsmiljørelaterte spørsmål iht. arbeidsmiljølovens regelverk. Ved behov skal de ­regionale verneombudene fungere som verneombud på arbeidsplasser som ikke har valgt egne verne­ombud, eller opprettet arbeidsmiljøutvalg (AMU), i samsvar med arbeidsmiljølovens regelverk. De ­regionale verneombudene har myndighet som ­ordinære verneombud, inntil bedriftens eget verne­ombud er på plass. Dersom virksomheten ikke opp­retter verneombud/vernetjeneste/arbeidsmiljø­utvalg, etter at de er gjort oppmerksom på denne plikten, skal det regionale verneombud gi melding til Arbeidstilsynet.

Der virksomheten har verneombud eller verne­tjeneste skal de regionale verneombudene gjøre seg kjent med om bedriftens vernetjeneste fungerer etter gjeldende regelverk for vernetjenesten. Videre skal de gi råd og veiledning til verneombudet og bedriften om verne- og miljøarbeid.

De regionale verneombud for hotell, restaurant og renhold ansettes i og oppnevnes av Arbeids­tilsynet. Før ansettelse skal Arbeidstilsynet innhente tilrådning fra fondsstyret. Det er fondsstyret som har instruksjonsmyndighet overfor de regionale verneombudene hva angår utførelsen av vervet som regionalt verneombud.

Det er ansatt 12 regionale verneombud. De regionale verneombudene har kontorsted i Oslo (4), Kristiansand (2), Bergen (2), Trondheim (2) og Tromsø (2). Se oversikt over de regionale verneombudene med kontaktinformasjon.