meny
RVO logo

Resultatregnskap 2016

DriftsinntekterNote20162015
    
Avgifter 29 990 63228 669 208
Sum driftsinntekter 29 990 63228 669 208
    
Driftskostnader   
Refusjon lønn- og reise RVO NAF 13 901 39513 607 677
Refusjon lønn og reise RVO Fellesforbundet 12 599 02411 325 828
Andre kostnader RVO 1) 911 346252 000
Sum RVO 27 411 76525 185 505
Prosjekter22 758 6264 003 162
IT-Prosjektet 619 940581 191
Avskrivninger326 635667 302
Administrasjonskostnader15 598 1085 292 005
Sum driftskostnader 36 415 07435 729 165
    
Driftsresultat -6 424 442-7 059 957
    
Finansinntekter og kostnader   
Renteinntekter 1 906 9362 509 472
Verdiendring finansinvestering4641 808(1 134 921)
Finanskostnader, Garantikonto (140 699)(135 285)
Resultat av finansposter 2 408 0451 239 266
    
Årsoverskudd (årsunderskudd) (4 016 397)(5 820 691)

1) Andre kostnader RVO er: ukesamling, samarbeidsmøte RVO/AT, nettbrett, ATs publikasjonsabonnement

Balanse per 31.12.2016

EiendelerNote20162015
Anleggsmidler   
Immaterielle eiendeler   
Programvare3-26 635
Sum immaterielle eiendeler -26 635
Varige driftsmidler   
Sum varige driftsmidler   
    
Omløpsmidler   
Fordringer   
Påløpte inntekter 200 000200 000
Påløpte renteinntekter 164 173148 269
Andre fordringer   
Sum fordringer 364 173348 269
Investeringer   
Rentefond442 231 42340 654 183
Garantikonto 10 944 88410 590 659
Sum investeringer 53 176 30751 244 842
Bankinnskudd51 718 84658 830 095
    
Sum eiendeler 105 259 326110 449 841
    
Egenkapital og gjeld   
Egenkapital   
Grunnkapital 10 000 00010 000 000
Fri egenkapital 01.01 96 708 622102 529 313
Årets resultat (4 016 397)(5 820 691)
Sum egenkapital 31.12 102 692 225106 708 622
    
Gjeld   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld 161 09250 190
Prosjekter- kostnadsført, ikke utbetalt 2 125 1253 498 250
Annen kortsiktig gjeld 280 884192 779
Sum gjeld 2 567 1013 741 219
    
Sum egenkapital og gjeld 105 259 326110 449 841

Oslo, 24. januar 2017

Bilde av signatur
Ørnulf Halmrast
styrets leder
Bilde av signatur
Steinar Krogstad
styremedlem
Bilde av signatur
Helge Haukeland
styremedlem
Bilde av signatur
Thomas Scheen
styremedlem
Bilde av signatur
Trond Johannesen
styremedlem

Noter til regnskapet

Regnskapsprinsippet

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Fondet inntektsfører den årlige avgiften fra virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen for det år avgiften kreves inn for. Utestående avgifter inntektsføres basert på beste estimat.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Note 1: Ansatte/godtgjørelse

Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m.

Det er Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til forbundene til dekning av lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret.

Styret har samlet mottatt styrehonorar med kr 105 000,-. Godtgjørelse til revisor for revisjon er kr 29 950,- eksl. merverdiavgift.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 2: Prosjekter

Tilskudd til prosjekter kostnadsføres når vedtatt i styret

Strømulykkesapp115 000
Verneombudsordning under press1 514 250
Tunnellprosjektet, returnerte ubrukte midler-30 089
Utvikling Ergonomiportalen406 000
Akutte helseeffekter, returnerte ubrukte midler-130 412
Masseforlytningsmaskiner-96 123
Utvikling av et sett indikatorer for sikkerhet i bygg og anleggsbransjen480 000
SIBA-Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen500 000
Sum2 758 626

Note 3: Anleggsmidler – Immaterielle eiendeler – Programvare

Kostpris 01.019 879 649
Akkumulert avskrivninger 31.129 879 649
Bokført verdi 31.120
Årets ordinære avskrivninger26 635
Avskrivningstid5/3 år

Note 4: Investeringer

Rentefond
Anskaffelseskost42 952 683
Bokført verdi42 231 423
Markedsverdi42 231 423
Inntektsført verdiendring641 808