meny

Årsrapport 2016

Forord

Årsrapporten fra de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen viser at det er stort behov for deres arbeid med å styrke vernearbeidet og å bidra til at helse- miljø og sikkerhetsforholdene er i samsvar med arbeidsmiljøloven. De rapporterer om mange kritikkverdige forhold som blir forbedret etter at RVO har besøkt arbeidsplassen. Bl.a. har RVO-ene stanset arbeid pga. umiddelbar fare for liv og helse hele 1722 ganger. Deres årsrapporter viser at det er et stort behov for deres arbeid med å styrke vernearbeidet og å bidra til at HMS-forholdene er i samsvar med lov og forskrifter. Svært mange av virksomhetene de besøker har et mangelfullt og lite systematisk HMS-arbeid.

Rapportene fra de regionale verneombudene i henholdsvis bygge- og anleggsbransjen tegner for første gang på mange år et situasjonsbilde med store forskjeller. De regionale forskjellene i aktivitetsnivå synes større i byggebransjen enn i anleggsbransjen.

Fra bygg siden rapporterer enkelte regioner om høyt og stabilt aktivitetsnivå, mens andre rapporterer om nedgang i aktivitet og permitteringer. Av generelle utviklingstrekk nevnes at andelen utenlandske arbeidstakere fortsatt dominerer på rehabiliteringsmarkedet i hele landet. Videre at det stadig blir flere midlertidig ansatte og en økende bruk av innleie. Registrerte feil/mangler refererer seg i stor grad til fallsikringsutfordringer og manglende HMS-kort. Temaet asbest blir også nevnt i forbindelse med negativ utvikling. Manglende faglig kompetanse gir dårligere kvalitet på oppføring av bygg.

Også fra anleggsbransjen meldes det om regionale forskjeller, men jevnt over er det her stor aktivitet. Arbeid med grøfter er den typen arbeid som gir grunnlag for flest stans med hjemmel i arbeids­miljøloven § 6–3. Men også mangelfull fallsikring og maskiner i generell dårlig forfatning blir nevnt.

Kombinasjonen risikofylte jobber, dårlig opplæring, språkproblemer og mangel på verneutstyr og forståelse for HMS resulterer i mange farlige situasjoner.

Kombinasjonen risikofylte jobber, dårlig opplæring, språkproblemer og mangel på verneutstyr og forståelse for HMS resulterer i mange farlige situasjoner.

De regionale verneombudene mottar mange positive tilbakemeldinger når de er ute på besøk hos virksomhetene og deres forebyggende og veiledende arbeid synes å ha effekt. Det er derfor med stolthet at vi i 2017 vil kunne presentere resultater fra en spørre­undersøkelse som startet opp 1. august 2016. Svarene på spørreundersøkelsen viser med all tydelighet at de regionale verneombudene gjør en flott jobb i en komplisert hverdag hvor regelverksforståelse og gode HMS-rutiner er viktig hos den enkelte arbeidsgiver/ansatte. Hjelp til bestilling av HMS-kort og implementering av enkle HMS systemer er eksempel på dette. Tallgrunnlaget viser også at de treffer godt med sine besøk, både med henblikk på forskriftens krav og styrets prioriteringer.

Fondsstyret bevilger penger til prosjekter som etter en konkret vurdering må anses å være til nytte i de regionale verneombuds arbeid i bygge- og anleggsbransjen. Det er blitt bevilget midler til flere svært spennende prosjekter i året som har gått. Tilbakemeldinger fra både regionale verneombud og bransjen som sådan gir inntrykk av at stadig ny og nyttig informasjon blir formidlet ut på bakgrunn av de gjennomførte prosjektene.

Fondsstyret registrerer at det gode samarbeidet med inspektører i Arbeidstilsynet i de syv ulike regionene fortsetter å fungere bra, noe som er avgjørende for at ordningen skal virke etter sin hensikt.

Avslutningsvis vil jeg rette en takk til alle de som i løpet av 2016 har gjort en viktig innsats i arbeidet for å nå formålet med den regionale verneombudsordningen i bygge- og anleggsbransjen: Å bidra til sikre og gode arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø i bransjen. En spesiell takk går til de regionale verneombudene i Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund, samt mine kollegaer i fondsstyret og til medarbeiderne i sekretariatet.

Bilde av Ørnulf Halmrast
Bilde av signatur
Ørnulf Halmrast
Leder av fondsstyret