meny
RVO logo

Avgiftspliktige virksomheter etter Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering

Næringshovedområdet omfatter generell bygge- og anleggsvirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet som krever spesialisering. Den omfatter nybygging, reparasjoner, tilbygging og ombygging, oppføring av prefabrikkerte bygninger eller konstruksjoner på stedet, samt bygninger og konstruksjoner av mer midlertidig karakter.

Generell bygge- og anleggsvirksomhet omfatter oppføring av boligbygninger, kontor- og forretningsbygninger, lager- og industribygninger, offentlige bygninger, driftsbygninger til jordbruket mv. eller anlegg som veier, bruer, tunneler, jernbaner, lufthavner, havner og andre vannprosjekter, vanningssystemer, kloakksystemer, industrianlegg, rørledninger og kraftledninger, idrettsanlegg mv.

Arbeidet kan utføres for egen regning eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av arbeidet og alt praktisk arbeid kan settes bort til under­entreprenører. Enheter som har det overordnede ansvar for et byggeprosjekt er gruppert her.

Næringshovedområdet omfatter også reparasjon og vedlikehold av bygninger og anlegg.

Næringshovedområdet er delt inn i tre næringer: Oppføring av bygninger (næring 41), Anleggs­virksomhet (næring 42) og Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet som utelukkende utføres som et ledd i bygge- og anleggsprosessen (næring 43).

Utleie av bygge- og anleggsmaskiner og utstyr med operatør grupperes sammen med den spesifikke bygge- og anleggsaktiviteten som utføres med dette utstyret.

41 Oppføring av bygninger

Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger, fritidsbygninger kontor- og forretningsbygninger, lager- og industribygninger, offentlige bygninger og driftsbygninger i jordbruket m.v. Næringen omfatter nybygging, reparasjoner, tilbygging, ombygging, oppføring av prefabrikkerte bygninger på stedet og bygninger av midlertidig karakter.

41.2 Oppføring av bygninger

Omfatter komplett oppføring av bygninger til bolig eller annet enn bolig, for egen regning for salg eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av eller hele bygge­prosessen kan settes bort til underentreprenører. Dersom bare spesialiserte deler i byggeprosessen gjennomføres, grupperes aktiviteten under Spesial­isert bygge- og anleggsvirksomhet (næring 43).

41.20 Oppføring av bygninger

Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger: eneboliger, flerbolighus, boligblokker mv. alle andre bygningstyper: bygninger for industriell produksjon f.eks. fabrikker, verksteder mv., sykehus, skoler, kontorbygninger, hoteller, butikker, kjøpesentra, restauranter, lufthavnsbygninger, idrettshaller, parkeringshus, lagerbygninger, kirker mv. og opp­føring av prefabrikkerte bygninger på stedet.

Omfatter også ombygging, reparasjon og vedlikehold av alle typer bygninger.

Oppføring av industrianlegg unntatt bygninger grupperes under 42.99 Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted.

Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulent­virksomhet.

Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet.

42 Anleggsvirksomhet

Næringen omfatter generell anleggsvirksomhet, dvs. nybygging, reparering, tilbygging, ombygging, opp­føring av prefabrikkerte konstruksjoner på stedet samt anlegg av midlertidig karakter.

Inkludert er større anleggsarbeider som motorveier, veier, bruer, tunneler, jernbaner, lufthavner, havner og andre vannprosjekter, kunstvanningssystemer, kloakksystemer, industrianlegg, rørledninger og kraftledninger, utendørs idrettsanlegg mv. Dette arbeidet kan utføres for egen regning eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av arbeidet og alt det praktiske arbeidet kan settes bort til under­entreprenører.

42.1 Bygging av veier og jernbaner

42.11 Bygging av veier og motorveier

Omfatter bygging av motorveier, veier, gater og andre ferdselsårer for kjørende og gående trafikanter, asfaltering av veier, maling og annen oppmerking av veier, oppsetting av motorvern, trafikkskilt o.l. og anlegg av landingsbaner.

Installasjon av gatebelysning og elektriske signal­anlegg grupperes under 43.21 Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet.

42.12 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner

Omfatter bygging av jernbaner og undergrunns­baner.

Installasjon av belysning og elektriske trafikk­signalanlegg grupperes under 43.21 Elektrisk installasjonsarbeid.

Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitekt­virksomhet og teknisk konsulentvirksomhet.

42.13 Bygging av bruer og tunneler

Omfatter bygging av bruer herunder konstruksjoner for motorvei over bakkenivå og tunnelanlegg.

Installasjon av belysning og elektriske trafikk­signal­anlegg grupperes under 43.21 Elektrisk installasjonsarbeid.

Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulent­virksomhet.

Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulent­virksomhet.

42.2 Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon

42.21 Bygging av vann- og kloakkanlegg

Omfatter bygging av forsyningsledninger for transport av væsker med tilhørende bygninger og konstruksjoner som er integrert i disse systemene, slik som: rørledninger over lange avstander i byområder og hovedledning og fordelingsnett for vann­forsyning, kunstvanningssystemer (kanaler), reservoarer, renovasjonsanlegg inklusiv reparasjon, renseanlegg og pumpestasjoner.

Omfatter også brønnboring.

Prosjektledelse i forbindelse med anleggs­virksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet.

42.22 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon

Omfatter også kraftanlegg.

Prosjektledelse i forbindelse med anleggs­virksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet.

42.9 Bygging av andre anlegg

42.91 Bygging av havne- og damanlegg

Omfatter bygging av kanalsystemer, havne- og damanlegg, lystbåthavner (marinaer), sluser mv. og diker og demninger.

Omfatter også oppmudring av havne- og kanalsystemer.

Prosjektledelse i forbindelse med anleggs­virksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet.

42.99 Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted

Omfatter bygging av industrianlegg unntatt bygninger, f.eks. raffinerier og kjemikaliefabrikker, bygging av andre anlegg unntatt bygninger som f.eks. utendørs idrettsanlegg.

Omfatter også oppdeling og utvikling av land­eiendom med f.eks. veier, infrastruktur mv.

Installasjon av industrimaskiner og utstyr ­grupperes under 33.20 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr.

Oppdeling av fast eiendom i parseller uten sam­tidig å forbedre jordsmonnet grupperes under 68.10 Kjøp og salg av egen fast eiendom.

Prosjektledelse i forbindelse med anleggs­virksomhet grupperes under 71.1 Arkitekt­­virksomhet og teknisk konsulentvirksomhet.

43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Næringen omfatter spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, dvs. utførelse av deler av bygging og anlegg eller forberedelser for det. Det dreier seg normalt om spesialisering innenfor et område som er felles for forskjellige konstruksjoner og som krever spesielle ferdigheter eller spesialutstyr, f.eks. peling, fundamentering, råbygg, betongarbeide, murer­arbeid, brolegging, stillasarbeid, taktekking mv. Oppføring av stålkonstruksjoner er inkludert med den forutsetning at delene ikke er produsert av samme enhet. Bygge- og anleggsarbeid som krever spesialisering utføres for det meste som del­entreprise, men spesielt innenfor reparasjon blir det også gjort direkte til eieren av eiendommen.

Næringen omfatter installasjoner og ferdiggjøring av bygninger:

Alle typer installasjoner som får bygningen eller anlegget til å fungere er inkludert. Disse aktivitetene ut­føres normalt på byggeplassen, men deler av ­arbeidet kan utføres i spesialverksteder. Inkludert er aktiv­iteter som rørleggerarbeid, ­installasjon av ­varme- og ventilasjonsanlegg, antenner, alarmsystemer, elektrikerarbeid, installasjon av ­sprinkler­anlegg, heiser og rulletrapper mv. Isolerings­arbeid (vann, varme, lyd), blikkenslagerarbeide, kjøle­anlegg til næringsvirksomhet, installasjon av belysnings- og trafikk­signalanlegg til veier, jern­baner, lufthavner, havner mv. er inkludert. Inkludert er også reparasjon og vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter.

Ferdiggjøring av bygninger omfatter aktiviteter som glassmesterarbeid, malerarbeid, tapetsering, gulvlegging, legging av fliser, parkett og vegg-til-vegg-tepper, sliping av gulv, snekring, akustisk arbeid, utvendig rengjøring mv. Inkludert er reparasjon og vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter.

Utleie av utstyr med personale er gruppert sammen med den relaterte byggevirksomheten.

43.1 Riving og grunnarbeid

Omfatter grunnarbeid og klargjøring av bygge­plassen, herunder riving og fjerning av eksisterende bygninger og andre konstruksjoner.

43.11 Riving av bygninger og andre konstruksjoner

Omfatter riving av bygninger og andre konstruk­sjoner.

43.12 Grunnarbeid

Omfatter klargjøring av byggeplasser: utgraving, drenering, graving av grøfter, rensking, sprenging, sortering, planering, bortkjøring og deponering av masser mv. og forberedende anleggsarbeider i forbindelse med utvinning av mineraler og gruvedrift, unntatt for olje- og gassfelt.

Omfatter også dreneringsarbeid innenfor jordbruk og skogbruk.

Boring etter olje eller gass grupperes under hhv. 06.10 Utvinning av råolje og 06.20 Utvinning av naturgass.

Rensing av jord grupperes under 39.00 Miljø­rydding, miljørensing og lignende virksomhet.

Brønnboring grupperes under 42.21 Bygging av vann- og kloakkanlegg.

Graving av sjakter grupperes under 43.99 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet.

43.13 Prøveboring

Omfatter prøveboring og uttak av prøver med henblikk på bygge- og anleggsvirksomhet, geofysiske, geologiske eller lignende formål.

Boring etter olje eller gass grupperes under hhv. 06.10 Utvinning av råolje og 06.20 Utvinning av naturgass.

Prøveboring som en hjelpeaktivitet til utvinnings­virksomhet grupperes under 09.90 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift.

Brønnboring grupperes under 42.21 Bygging av vann- og kloakkanlegg.

Graving av sjakter grupperes under 43.99 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet.

Utforsking av olje- og gassfelt, geofysiske, ­geologiske og seismiske målinger grupperes under 71.122 Geologiske undersøkelser.

43.2 Elektrisk installasjonsarbeid, VVS- arbeid og annet installasjonsarbeid

Omfatter installasjoner som kreves for at bygningen skal fungere inklusive installering av elektriske systemer, rørleggerarbeid (vannforsynings-, gass- og avløpsanlegg), varme-, ventilasjons- og kjøle­anlegg, heis mv.

43.21 Elektrisk installasjonsarbeid

Omfatter installering av elektriske anlegg i alle typer bygninger og anlegg: elektriske ledninger og utstyr, telekabler, kabler til bredbånd og TV, herunder fiber­optikk og parabolantenner, belysning, brannalarmer, tyverialarmer, gatebelysning, elektriske trafikk­signalanlegg og belysning til landingsbaner.

Omfatter også tilkobling av elektriske husholdningsapparater og husholdningsutstyr, herunder anlegg til gulvvarme.

Bygging av elektrisitets- og kommunikasjons­linjer grupperes under 42.22 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon.

Overvåking og fjernovervåking av elektroniske sikkerhetssystemer, f.eks. tyverialarmer og brann­alarmer, herunder installasjon og vedlikehold grupperes under 80.20 Tjenester tilknyttet vakttjenester.

43.22 VVS-arbeid

Omfatter installering av vann-, varme- og sanitær­anlegg og kjølesystemer, inklusiv utvidelse, omlegging, reparasjon og vedlikehold; installering i bygninger av: varmeanlegg (elektrisk, gass og olje), fyringsanlegg, kjøletårn, solcellepaneler, vann-, varme- og sanitærutstyr, ventilasjons- og airconditions­utstyr og kanaler, deler og utstyr for gassinstallasjoner, damprør, sprinkleranlegg, vanningsanlegg for plen og kanalsystemer.

Installasjon av elektrisk gulvvarme grupperes under 43.21 Elektrisk installasjonsarbeid.

43.29 Annet installasjonsarbeid

Omfatter installering av annet enn elektriske systemer, VVS- og kjøleanlegg eller industrimaskiner i bygninger og anlegg; installering i bygninger eller andre anleggsprosjekter av: heiser, rulletrapper (inkl. reparasjon og vedlikehold), automatiske dører og svingdører, lynavledere, anlegg for sentralstøvsugere og varme-, lyd- og vibrasjonsisolering.

Installasjon av industrimaskiner grupperes under 33.20 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr.

43.3 Ferdiggjøring av bygninger

43.31 Stukkatørarbeid og pussing

Omfatter påføring av innvendig og utvendig puss (ev. stukkgips og beslektede materialer) på bygninger eller andre anleggsprosjekter.

43.32 Snekkerarbeid

Omfatter montering av dører, vinduer, dør- og vinduskarmer av tre eller andre materialer, installering av kjøkkeninnredning, garderobeskap, trapper, butikkinnredning o.l., samt innvendig ferdiggjøring som kledning av tak, vegger mv.

Installasjon av automatiske dører og svingdører grupperes under 43.29 Annet installasjonsarbeid.

43.33 Gulvlegging og tapetsering

Omfatter legging, tilpassing eller oppsetting i bygninger eller andre konstruksjoner: vegger av keramikk, betong eller naturstein og gulvfliser av keramikk, betong eller naturstein, installasjon av keramiske ovner, parkett og andre belegg av tre- eller plast­laminat på gulv, veggelementer av tre- eller plastlaminat, vegg-til-vegg-tepper og gulvbelegg av linoleum, herunder av gummi eller plast, gulvbelegg eller veggbekledning av terrazzo, marmor, granitt eller skifer og tapet. Omfatter legging, tilpassing eller oppsetting i bygninger eller andre konstruksjoner: vegger av keramikk, betong eller naturstein og gulvfliser av keramikk, betong eller naturstein, installasjon av keramiske ovner, parkett og andre belegg av tre- eller plast­laminat på gulv, veggelementer av tre- eller plastlaminat, vegg-til-vegg-tepper og gulvbelegg av linoleum, herunder av gummi eller plast, gulvbelegg eller veggbekledning av terrazzo, marmor, granitt eller skifer og tapet.

43.34 Maler- og glassarbeid

Omfatter innvendig og utvendig maling av bygninger, maling av andre typer anlegg, innsetting av glass i karmer og speil i rammer mv.

43.341 Malerarbeid

Industrilakkering grupperes under 25.61 Overflatebehandling av metaller.

Møbellakkering grupperes under 31.09 Produksjon av møbler ellers.

Tapetsering grupperes under 43.33 Gulvlegging og tapetsering.

Billakkering grupperes under 45.20 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler.

43.342 Glassarbeid

Innsetting av prefabrikkerte vinduer grupperes under 43.32 Snekkerarbeid.

Montering av bilvinduer grupperes under 45.20 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler.

43.39 Annen ferdiggjøring av bygninger

Omfatter rengjøring av bygninger etter at de er oppført og annen ferdiggjøring av bygninger ikke nevnt annet sted.

Interiørarkitekter grupperes under 74.103 Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiør­konsulentvirksomhet.

Vanlig innvendig rengjøring av bygninger og andre konstruksjoner grupperes under 81.21 Rengjøring av bygninge

Spesialisert innvendig og utvendig rengjøring av bygninger grupperes under 81.22 Utvendig ren­gjøring av bygninger og industriell rengjøring.

43.9 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

43.91 Takarbeid

Omfatter montering av tak og taktekking.

Utleie av anleggsmaskiner og -utstyr uten personell grupperes under 77.32 Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr.

43.911 Blikkenslagerarbeid

43.919 Takarbeid ellers

Omfatter alt takarbeid som ikke er blikken­slager­arbeid.

43.99 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Omfatter bygge- og anleggsvirksomhet, som er spesialisert innen et aspekt, som er felles for ulike typer bygninger og som krever spesialiserte ferdigheter eller utstyr: anlegg av fundamenter, herunder peling og spunting, fuktisolerings- og impregnerings­arbeid, avfukting av bygninger, sjaktutgraving, montering av ikke-selvproduserte stålelementer, bøying av stål, murerarbeid, brolegging, montering og demontering av stillaser og arbeidsplattformer (ekskl. utleie), oppføring av piper og industriovner og arbeid som krever klatreferdigheter og bruk av tilhørende utstyr, f.eks. arbeid på høye bygninger eller andre konstruksjoner, underjordisk arbeid, bygging av utendørs svømmebassenger, utvendig rengjøring av bygninger, sandblåsing av bygninger eller andre konstruksjoner, utleie av kraner og annet utstyr med personell til bygge- og anleggsvirksomhet som ikke kan henføres til en spesiell gruppe under bygge- og anleggsvirksomhet.

Utleie av bygge- og anleggsmaskiner uten personell grupperes under 77.32 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr.