meny
RVO logo

Fondsstyrets årsberetning

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har som formål å bidra til at sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Fondets grunnkapital er på kr 10 000 000 (10 millioner kroner).

Fondet er organisert som en privat stiftelse. Fondets virksomhet er regulert i to forskrifter, henholdsvis forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 3 og 14-2) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 5).

Stiftelsen, som drives i Oslo

  • har ingen ansatte
  • forurenser ikke det ytre miljøet og har heller ikke utslipp som skader dette
  • er ikke skattepliktig
  • tilstreber å følge likestillingsprinsippet ved oppnevning av nytt styre

Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, hvorav to oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, to av arbeidsgivernes organisasjoner og ett av Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets representant er styrets leder. I 2016 var alle fondsstyrets faste medlemmer menn. Fire av fem varamedlemmer var kvinner.

Fondsstyret har i 2016 bestått av:

Ørnulf Halmrast (styreleder), Heine Nilsen frem til 01.12.2016 og Steinar Krogstad fra 01.12.2016 samt Helge Haukeland (arbeidstakersiden) og Roar Skjetne frem til 01.04.2016 og Thomas Scheen fra 01.04.2016 samt Trond Johannesen (arbeids­giversiden).

Fondsstyret har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene.

Det er i 2016 gjennomført seks styremøter der totalt 106 saker er behandlet. De fleste sakene har vært knyttet til spørsmål om drift av ordningen, avgiftsinnkrevingen og søknader om tilskudd til prosjekter samt oppfølging av pågående prosjekter. Videre har arbeidet med spørreundersøkelse, brosjyremateriell og det årlige samarbeidsmøte stått sentralt i flere styremøter.

Fondet gir tilskudd til bransjerelaterte utredninger, analyser og prosjekter innen arbeidsmiljøområdet i tråd med § 3–6 forskrift om administrative ordninger. Fondsstyret behandler og avgjør søknad om prosjekttilskudd. Utbetaling av tilskudd til slike tiltak skjer i tråd med inngåtte prosjektavtaler.

I løpet av 2016 besluttet Fondsstyret å finansiere følgende prosjekter:

  • Utvikling av en strømulykkeapp med ny og økt funksjonalitet basert på en ny teknologisk plattform, kr 115 000
  • Verneombudsordning under press?, kr 1 514 250
  • Utvikling Ergonomiportalen, kr 406 000
  • Utvikling av et sett av indikatorer for sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen, kr 480 000
  • Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen «SIBA», kr 500 000

Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til fagforbundene til dekning av lønn og sosiale utgifter for de regionale verneombudene. For 2016 har Fellesforbundet fått refundert kr 12,6 millioner og Norsk Arbeidsmandsforbund kr 13,9 millioner. Det er forbundene som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret.

Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen for fondsstyret og fondet refunderer kostnadene ved dette.

Regnskapet viser at Fondsstyret pr. 31.12.2016 forvaltet en egenkapital på kr 102 692 226. Fondet er bygget opp av de overskudd som er akkumulert siden ordningen ble etablert i 1981. Et grunnleggende prinsipp for ordningen er at de avgiftspliktige bedriftene skal nyte godt av Fondets midler. En hovedoppgave for Fondsstyret er derfor å sørge for at Fondets midler forvaltes forsvarlig og i henhold til forskriftens bestemmelser om dette. Styret har valgt å plassere fondsmidlene på bankinnskudd, rentefond og garantikonto.

Som det fremgår av regnskapet, fikk fondet inn 30 millioner kroner i avgift i 2016, mot 28,7 millioner i 2015. Årsresultatet viser et underskudd på kr 4 millioner i 2016, for 2015 var underskuddet på kr 5,8 millioner. Årsaken til underskuddet er at avgiften ble satt ned i 2013 - etter initiativ fra fondsstyret - fra 0,05 % til 0,03 %, da underskudd og nedbygging av fondets reserve var ønsket. Med utgangspunkt i redusert avgiftsnivå, legger fondsstyret opp til en gradvis reduksjon av fondets midler.

Årsregnskapet for 2016 gir et rettvisende bilde av utviklingen av fondet. Etter fondsstyrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetningen.

Oslo, 24. januar 2017

Bilde av signatur
Ørnulf Halmrast
styrets leder
Bilde av signatur
Helge Haukeland
styremedlem
Bilde av signatur
Trond Johannesen
styremedlem
Bilde av signatur
Steinar Krogstad
styremedlem
Bilde av signatur
Thomas Scheen
styremedlem