meny
RVO logo

Avgift og virkeområde

Driftsmidler til den regionale verneombudsordningen finansieres via innbetaling av en årlig avgift fra virksomheten. Avgiftens størrelse er fastsatt i forskriften og var i 2016 0,03 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minimumsbeløpet er kr 250. For enkeltpersonforetak (uten ansatte) er avgiften kr 250. Avgiftsplikten omfatter all bygge- og anleggsvirksomhet, dvs. alle aktiviteter som er knyttet til oppføring, forandring, vedlikehold og rivning av bygninger, og til bygging og reparasjon av anlegg.

Virksomheter som omfattes av ordningen

Alle virksomheter innen bygge- og anleggsbransjen er avgiftspliktige. Dette gjelder selv om virksomheten ikke sysselsetter arbeidstakere. I virksomheter som produserer flere typer varer eller tjenester, omfattes kun de aktiviteter som foregår innenfor bygg og anlegg. De regionale verneombudene skal arbeide på de arbeidsplassene som ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljølovens regler.

Register over avgiftspliktige virksomheter

Fondet har i 2016 registrert ca. 59 100 bedrifter som omfattes av ordningen. Av disse bedriftene er ca. 37 000 enkeltpersonforetak, mens ca. 22 100 sysselsetter en eller flere arbeidstakere.

Fondet har i 2016 registrert ca. 59 100 bedrifter som omfattes av ordningen. Av disse bedriftene er ca. 37 000 enkeltpersonforetak, mens ca. 22 100 sysselsetter en eller flere arbeidstakere. Fondets register blir elektronisk oppdatert på grunnlag av opplysninger fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og opplysninger fra de regionale verneombudene. Her er en oversikt over avgiftspliktige virksomheter, basert på Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering.

Hvordan avgiften beregnes

Beregningsgrunnlaget for avgiften er den del av virksomhetens lønnsutgifter som er direkte knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet. I praksis innebærer dette at avgiften beregnes av virksomhetens brutto lønnsutgifter (grunnlaget for arbeidsgiveravgiften) foregående år, fratrukket lønnsutgiftene for personell innen administrasjon og/eller annen virksomhet utenom bygg og anlegg. Resultatet danner beregnings­grunnlaget for avgiften. For arbeidsgivere med flere ansatte var avgiften i 2016 som nevnt satt til 0,03 % av beregningsgrunnlaget, men slik at avgiften minst skal være kr 250. For enkeltpersonforetak er avgiften kr 250.

Avgiftsinnbetaling 2016

Fondets sekretariat fakturerer avgiften en gang i året. Normalt skjer dette i mars måned. Virksomheter som ikke betaler avgiften innen fristens utløp, vil få purring/varsel om inkasso. Betales ikke avgiften innen varselets frist, går saken til inkasso.

Diagrammet nedenfor viser hvor mange bedrifter som har betalt avgiften for 2016 og fordelingen mellom bedrifter med og uten ansatte. Av innbetalingene kommer kr 7 529 832 fra 29 376 enkeltpersonforetak og kr 21 891 292 fra 18 908 bedrifter med ansatte.

Oslobedriftene betalte inn mest penger i 2016, mens de fleste betalende bedriftene ligger i Akershus og Østfold. Ikke overraskende er det færrest registrerte bedrifter i Nord-Norge og dermed lavere innbetalingsbeløp fra denne landsdelen.

Antall bedrifter som har betalt avgiften i 2016

48284

Innbetaling fra bedrifter med og uten ansatte