Arbeid i tunnel

På denne siden finner du to brosjyrer om arbeid i tunnel:

Hvordan unngå alvorlige helseskader ved arbeid i tunnel

arbeid i tunnel

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) utførte i 2011 en studie av helse og eksponering ved driving av tunnel. Studien viste blant annet at eksponering ved tunneldriving fører til akutt reduksjon i lungefunksjon, og mest sannsynlig også en permanent reduksjon i lungefunksjon på lang sikt.

STAMI anbefaler at bransjen gjennomfører tiltak for eksponeringsreduksjon.

De regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen (RVO BA) har derfor laget en brosjyre: Hvordan unngå alvorlige helseskader ved arbeid i tunnel". Brosjyren viser til funn i studien og foreslår konkrete tiltak ved arbeid på stuff, opplasting, sjakt, betongsprøyting og injisering. Brosjyren inneholder også en sjekkliste.

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk ga i 2012 ut en rapport om emnet: Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak

 

God praksis ved arbeid i tunnel

RVO og arbeider i tunnel

Denne brosjyren vil bidra til å gi byggherrer, arbeidsgivere og arbeidstakere som skal utføre arbeider i tunneler, retningslinjer for hvordan arbeidet skal utføres for å oppfylle kravene i arbeidsmiljøregelverket.

Brosjyren omfatter alt arbeid i tunnel under driving og etterarbeid:

  • Arbeid på stuff
  • Bakstuff
  • Opplasting og transport av sprengte masser
  • Sjaktdriving (stigort)
  • Injisering
  • Betongsprøyting
  • Støveksponering
  • Tiltak mot luftforurensning
  • Personlig verneutstyr