SHA-plan

plakat med SHA-plan

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø , ofte forkortet SHA, er sentralt for planlegging av arbeidsgjennomføring.

En SHA-plan er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene håndteres på en forsvarlig måte.

SHA-planen skal inneholde

  • beskrivelse av bygge- og anleggsplassens organisering, roller, ansvarsfordeling og entrepriseform.
  • framdriftsplan for anlegget som viser når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal finne sted.
  • beskrivelser av de spesifikke tiltakene knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse.

Regionale verneombuds erfaring er at det ofte mangler SHA-plan på små og mellomstore byggeprosjekter, for eksempel hytter, eneboliger, små tomter, rekkehus og garasjer. Denne SHA-planen er et eksempel for slike prosjekter. Planen bygger på vår erfaring, byggherreforskriftens bestemmelser og opplæringen gitt gjennom Koordinatorskolen.

Vi i regionale verneombud har laget dette eksempelet for å vise hva vi mener at byggherren skal ha med i sin plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) for små og mellomstore byggeprosjekter.

HUSK! Tilpass SHA-planen til det lokale prosjektet.