Verneombud

De ansattes representant

Et verneombud er de ansattes representant i saker som angår arbeidsmiljøet.

Som verneombud skal du påse at arbeidet ikke utsetter deg og dine kolleger for fare eller belastning.

Ledelsen skal involvere verneombudet i virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Verneombudets rolle

Samtale mellom verneombud og leder

Plikt til å ha verneombud

Alle virksomheter med ansatte skal i utgangspunktet velge et verneombud.

Verneombudet skal velges av og blant de ansatte.

Hvis det er flere enn ett verneombud i en virksomhet, skal det også velges et hovedverneombud.

 • Et verneombud skal kunne bruke nødvendig tid til å utføre vervet innenfor arbeidstiden.
 • Et verneombud skal få gjennomføre et lovpålagt HMS-kurs innenfor arbeidstiden.

Valg av verneombud

Verneombudet skal velges av og blant de ansatte.

Alle ansatte bør informeres godt om hva et verneombud er, før de skal velge sin representant.

Retten til å foreslå kandidater og å stemme gjelder alle arbeidstakere, organiserte og uorganiserte, prøveansatte, midlertidig ansatte, deltidsansatte osv.

Vervet som verneombud er personlig og kan ikke overføres til andre.

Ønsker ingen av de ansatte å stille som verneombud, kan leder utpeke noen for en periode.

Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning § 3-2

Rollen til verneombudet

Verneombudet representerer arbeidstakerne i spørsmål om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i alt som har med arbeidsmiljøet å gjøre.

Verneombudet er en viktig samarbeidspartner for ledere (og ansatte) for å avdekke uheldige forhold tidlig eller finne gode løsninger til forbedring.

Oppgavene til verneombudet

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal ha en aktiv rolle i virksomhetens HMS-arbeid.

Viktige oppgaver:

 • Delta på vernerunder
 • Bidra til godt samarbeid med ledelsen
 • Være en støtte for de ansatte
 • Peke på forhold som kan føre til mistrivsel, stress eller mobbing og trakassering
 • Komme med råd og innspill når det gjelder forbedringstiltak for arbeidsmiljøet
 • Delta på planleggingsmøter med bedriftshelsetjenesten
 • Ha en aktiv rolle i behandling av avvik
 • Medvirke i oppfølging av yrkessykdommer
 • Delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner

Opplæring og tid

Som verneombud må du ha nødvendig kunnskap om lover, forskrifter og metoder. Verneombudet skal få nødvendig opplæring, og arbeidsgiver skal dekke utgifter til kurs.

Forskrift om organisering og ledelse stiller krav om 40 timers opplæring.

Verneombudet skal bruke nødvendig tid til å ivareta vervet. Det er du som verneombud som avgjør hvor mye tid som er nødvendig for å få utført oppgavene forsvarlig. Verneombudsarbeid er lønnet arbeid.

Retten til å stanse arbeid

Verneombudet har rett til å stanse arbeid der det er umiddelbar fare for liv og helse.

 • Vurder først om faren kan avverges på en annen måte
 • Varsle og sikre arbeidstakere i det farlige området
 • Varsle arbeidsgiver om stans og grunnen til stansen så raskt som mulig
 • Registrer avvik; et skriftlig notat om det farlige forholdet, gjerne med bilder
 • Bli enig med arbeidsgiver og kollegaer om hvilke tiltak som må gjøres før arbeidet kan gjenopptas
 • Ta kontakt med Arbeidstilsynet hvis stansen ikke overholdes

Hovedverneombud

I virksomheter med flere verneombud skal hovedverneombudet være representant for hele vernetjenesten overfor øverste leder.

Hvem kan være hovedverneombud? 

I praksis betyr det at hovedverneombudet skal samle og koordinere vernetjenesten, og kan være støttespiller og rådgiver for de lokale verneombudene.

Et hovedverneombud skal påse og bistå med at de lokale verneombud kan virke på sin arbeidsplass slik det er ment i lovverket.

Hovedverneombudet har fast plass i arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Annen ordning (kun mulig for virksomheter med under 5 ansatte)

 Lovendring gjeldende fra 1.1.2024:

Avtale om annen ordning kun for virksomheter med under 5 ansatte jf. Arbeidsmiljøloven § 6-1.1.

I tilfeller der alle ansatte blir enig om at de ikke vil velge et verneombud for denne perioden, må de inngå en skriftlig avtale om det:

Annen ordning