Risikovurdering

Bruk mindre på å reparere skade - tenk forebygging!

Du finner maler nederst på denne siden.

 

En risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din.

For å forebygge skader og sykdom må dere jobbe riktig og målrettet.

Ved å definere hva som kan skje hos dere, og hvordan det kan skje, vil dere sikre at tiltakene treffer deres bedrift best mulig.

kokk som bærer mange kjeler

 

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet og jobbe for å forebygge skader og sykdom.

Arbeidsgiveren har ansvaret for å gjennomføre risikovurderingen. Risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.

Hva er en risikovurdering?

Risikovurdering er en kartlegging av farer og utfordringer.
Det finnes mange ulike former for risikovurderinger, og ulike verktøy.

Når dere vurderer risiko, kan dere stille dere tre enkle spørsmål:

 • Hva kan gå galt?
 • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis det skjer?

Andre verktøy

Hva skal risikovurderes?

Hele arbeidsmiljøet skal risikovurderes. Tenk på forhold som har betydning for ansattes helse, miljøet rundt og sikkerheten for ansatte og omgivelser. Arbeidsmiljøet deles inn i fem ulike faktorer:

 • Organisatoriske
 • Fysiske
 • Ergonomiske
 • Psykososiale
 • Kjemiske og biologiske

Det betyr at dere må tenke gjennom alle arbeidsoppgaver og prosesser som gjennomføres på arbeidsplassen. Er det noen farer eller utfordringer dere allerede kjenner til?

Følgende punkter skal også undersøkes:

 • Har dere dokumentert informasjon fra sist vernerunde / kartlegginger og eventuelt medarbeiderundersøkelser?
 • Har dere registrert avvik eller uønskede hendelser som gir informasjon om mulige farer?
 • Hvordan er sykefraværet?
 • Har dere hatt noen ulykker tidligere?
 • Henter dere råd og veiledning fra yrkesrelaterte undersøkelser og aktuell forskning?

Arbeidsmiljøfaktorer

Ressurser til bruk i forarbeidet:

Risikovurdering

Risikohjelpen

Fakta om arbeidsmiljø og -helse

Etterarbeid

Når alle faktorer i arbeidsmiljøet er vurdert, skal dere finne tiltak som reduserer eller fjerner risikoen. Dere må selv finne ut hvilke tiltak som egner seg best for deres arbeidsplass.

Still dere følgende spørsmål: Hvordan kan vi redusere sannsynligheten eller konsekvensen av risikoer vi har oppdaget?

Tiltakene setter dere opp i en handlingsplan, i prioritert rekkefølge, med tidsfrist og ansvarsfordeling.

Risikovurderingen gås gjennom årlig. Dette er arbeidsgivers ansvar.