Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø er et sammensatt begrep, for det er flere faktorer som påvirker arbeidsmiljøet vårt. Det handler selvsagt også om hvordan vi har det på jobb.

Et godt arbeidsmiljø er knyttet til hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.

Vi kan dele arbeidsmiljø i forskjellige faktorer, og det er samhandlingen og summen av disse som avgjør om vi har et helsefremmende, meningsfylt og trygt arbeidsmiljø, slik som arbeidsmiljøloven sier vi skal ha.

Helsefremmende arbeidsplasser 

Arbeidsmiljøet består av ...

 • organisatoriske faktorer
 • fysiske faktorer
 • kjemiske/biologiske faktorer
 • ergonomiske faktorer
 • psykososiale faktorer

Når vi ser på en arbeidsplass, skal alle arbeidsmiljøfaktorene kartlegges og ivaretas.

Lovverket fremhever «et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.»

Organisatoriske faktorer

Organisering og ledelse av arbeidet.

Arbeidet skal organiseres slik at arbeidstakerne ikke utsettes for fysisk eller psykisk belastning. De organisatoriske arbeidsbetingelsene påvirker og forsterker alle de andre faktorene, og er grunnlaget for at arbeidsmiljøet i sin helhet skal bli bra.

Noen eksempler på hva det handler om:

 • Tilretteleggelse og ledelse
 • Informasjonsflyt
 • Medvirkning
 • Kontroll og innflytelse over eget arbeid
 • Balanse mellom innsats og belønning
 • Arbeidsavtaler
 • Lønn
 • Skiftplan, arbeidslister, vaktlister

Organisatorisk arbeidsmiljø 

 

 

Fysiske faktorer

Påvirkningen arbeidsredskapene og forholdene på arbeidsplassen har på oss.

Det er disse faktorene vi ofte tenker på når vi for eksempel skal gå en vernerunde. Det er konkrete, gjerne målbare forhold.

 • Utstyr og bygningsmessige forhold
 • Lys
 • Inneklima
 • Ventilasjon
 • Støy
 • Temperatur
 • Maskiner og utstyr
 • Innkvartering

Lovens krav til det fysiske arbeidsmiljøet

Ergonomiske faktorer

Påkjenningen og belastningen vi påfører kroppen.

 • Utforming av arbeidsplassen
 • Hjelpemidler
 • Variasjon i arbeidet
 • Arbeidsteknikk
 • Arbeidsstillinger
 • Løft
 • Ensidig arbeid

Risikovurdering

 

 

Psykososiale faktorer

Hvordan vi opplever at vi har det på jobb, og hvordan vi har det med de menneskene vi møter på arbeidsplassen.

 • Kommunikasjon
 • Rettferdighet
 • Alenearbeid
 • Språk
 • Støtte fra leder og/eller kollegaer
 • Konflikter
 • Mobbing og trakassering
 • Vold og trusler

 

 

Kjemiske- og biologiske faktorer

Når vi eksponeres for helseskadelige, farlige eller smittsomme stoffer i arbeidet.

 • Gass og damp
 • Røyk
 • Støv og støvpartikler
 • Rengjøringsmidler
 • Løse- eller avfettingsmidler
 • Kroppsvæsker
 • Allergener
 • Smittestoffer

Renholdsarbeid og kjemisk påvirkning