meny

Årsrapport 2018

Forord

I mars 2018 var det 5 år siden 12 regionale verne­­ombud (RVO) i hotell, restaurant og renhold startet sitt arbeid med å styrke vernetjeneste og HMS-arbeidet i overnattings-, serverings- og renholdsbransjen. I kraft av tidligere ansettelsesforhold og bakgrunn fra HRR-bransjene, har de regionale verneombudene solid kjennskap til bransjene og vernetjenesten i disse bransjene og har vist seg å være meget godt egnet til å gi god veiledning til virksomhetene de besøker. Dette underbygges av virksomhetsundersøkelsen som blir sendt til alle virksomheter som har hatt besøk av RVO. I svar fra virksomhetene gir over 70 % tilbakemelding på at besøk og informasjon/eiledning fra RVO er meget eller svært viktig.

Siden oppstarten har RVO besøkt og vært i kontakt med over 8000 virksomheter i HRR bransjen. Etter utvidelse i 2017 med 4 nye RVO på det sentrale Østlandsområdet, har det vært en styrking i arbeidet mot serveringsbransjen. Besøkstall for 2018 til virksomheter i serveringsbransjen er økt med nesten 30 %. Årsrapportene fra de regionale, viser at det fortsatt er et stort behov for deres arbeid med å styrke verne­arbeidet og å bidra til at helse- miljø- og sikkerhets­forholdene er i samsvar med arbeidsmiljøloven. Flere av RVO-ene melder i sin årsrapport at de nå erfarer at flere virksomheter de har besøkt ser viktigheten av at virksomhetens HMS-arbeid systematiseres og dokumenteres. Ofte har virksomheten deler av HMS-arbeidet på plass, men mangler gode rutiner og dokumentasjon i HMS-systemet, spesielt ved avviksregistrering og risikovurdering. Med bistand og veiledning fra RVO får mange virksomheter systematisert sitt HMS-arbeid.

Primæroppgaven til RVO-ene er å besøke virksomheter i HRR bransjen, men i 2018 har RVO-ene også brukt tid og ressurser på å arrangere gruppeveiledninger i systematisk HMS-arbeid og verneombudsforum/samlinger.

Primæroppgaven til RVO-ene er å besøke virksomheter i HRR bransjen, men i 2018 har RVO-ene også brukt tid og ressurser på å arrangere gruppeveiledninger i systematisk HMS-arbeid og verneombudsforum/samlinger. Gruppeveiledningene og samlingene er et gratis lavterskeltilbud, der RVO-ene tilbyr veiledning i HMS-arbeidet og verneombudets rolle samt synliggjøring av de økonomiske fordelene i et godt og systematisk HMS-arbeid. Tilbakemel­dingene fra deltakere er at veiledningen og samlingen er HMS-faglig nyttig og at det er fint med en møteplass der man kan dele erfaring med andre virksomheter og verneombud innen samme bransje.

Utviklingen det siste året viser at mange virksom­heter, ønsker hjelp og bistand av RVO-ene til å få på plass en velfungerende vernetjeneste og et syste­matisk HMS-arbeid. Det er gledelig og tilfreds­stillende for RVO-ene å erfare at mange virksom­heter, ved deres bistand og veiledning, får på plass en vernetjeneste og et HMS-system som fungerer for virksomheten.

Den nærmeste samarbeidspartneren til RVO-ene er Arbeidstilsynet. I tråd med RVO-enes forskrifts­bestemmelse og besøksstrategi, skal RVO-ene tipse Arbeidstilsynet dersom virksomheten ikke oppretter vernetjeneste eller AMU, etter at RVO har gjort virksomheten oppmerksom på denne plikten. RVO-ene tipser også Arbeidstilsynet i saker som faller utenfor RVO-enes mandat, spesielt i saker de kommer over som hører inn under sosial dumping el arbeidsmarkeds­kriminalitet og om renholdsvirksomheter som ikke har søkt om godkjenning for salg av renholdstjenester. I 2018 nådde RVO-ordningen en milepæl i samarbeidet med Arbeidstilsynet da formell samarbeidsavtale ble undertegnet. Formålet med avtalen er å styrke samarbeidet mellom Arbeidstilsynet og RVO. Hovedmål er å få til best mulig samhandling hvor vi får synergi av de forskjellige rollene til Arbeidstilsynet og RVO-ordningen, og samlet sett får mest mulig HMS-forbedring i bransjene overnatting, servering og renhold.

Ordningen har en solid økonomi. I 2018 var overskuddet på 4,1 millioner, og det er opparbeidet en egen­kapital på over 38 millioner. I Forskrift om administrative ordninger § 14-3, 2. ledd, fremkommer det at «Fondsstyret har myndighet til å sette ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd. Fondsstyret skal sette ned avgiften dersom ordningen ved årsskifte har akkumulert et overskudd tilsvarende de totale driftskostnadene for foregående år». Med mål om å redusere fondets egenkapital, men fortsatt sikre driften og en solid økonomi for ordningen, vil styret hvert år i forbindelse med budsjett­behandling vurdere avgiftssats for kommende år.

Avslutningsvis vil jeg takke alle som i 2018 har bidratt til et konstruktivt samarbeid for å få til en godt fungerende ordning med regionale verneombud. En spesiell takk til de regionale verneombudene som hver dag står på for å bidra til bedre arbeidsmiljø hos virksomhetene de besøker. Takk også til kollegaer i styret og til medarbeiderne i sekretariatet.

Bilde av Ørnulf Halmrast
Ørnulf Halmrast
Leder av Fondsstyret