meny

Årsrapport 2020

Forord

Årsrapporten til de regionale verneombudene tegner et tydelig bilde av de HMS-utfordringene som bygge- og anleggsbransjen møter, og viser samtidig at det er et stort behov for RVO-enes arbeid med å styrke vernearbeidet, og bidra til at HMS-arbeidet er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

RVO-ene bruker mesteparten av tiden sin på å utføre arbeidsplassbesøk. I hovedsak er besøkene rettet mot små og mellomstore virksomheter som ikke har verne­ombud. Korona-pandemien har påvirket bransjene i ulik grad, og med geografisk variasjon. Den medførte også at RVO-ene måtte endre måten de arbeider på. I starten av pandemien ble det ikke utført ordinære besøk på grunn av risiko for smitte. Det ble igangsatt tiltak for å redusere smitterisiko ved besøk og besøkene startet igjen. I 2020 har RVO-ene besøkt til sammen over 5800 arbeidsplasser. Det er en nedgang på ca. 1155 besøk, som følge av en kort periode uten ordinære besøk på grunn av pandemien. De stanset farlig arbeid hele 1810 ganger i 2020. Det er utført flest stans i byggebransjen med 1714 stans, hvor et stort antall er på grunn av uforsvarlig arbeid i høyden.

De regionale verneombudene rapporterer at det er gjentakende utfordringer i bygge- og anleggsbransjen, blant annet dårlig sikkerhetskultur, manglende HMS-kort, manglende sikring av arbeidstakere som jobber i høyden og språkutfordringer for utenlandske arbeidere. Brakkeforhold har vært et fokusområde de siste årene. Det har det også vært i 2020, men da spesielt rettet mot smittevernstiltak o.l. Det er fortsatt registrert et høyt antall tilfeller med uholdbare forhold på spise- og skiftebrakker.

RVO-ene rapporterer om at besøkene deres frem­deles er godt mottatt ute blant virksomhetene, også der de stanser arbeidsoperasjoner. Flere virksomheter har gitt tilbakemelding om at de ønsker å få besøk oftere.

RVO-ene rapporterer om at besøkene deres frem­deles er godt mottatt ute blant virksomhetene, også der de stanser arbeidsoperasjoner. Flere virksomheter har gitt tilbakemelding om at de ønsker å få besøk oftere. Det er svært gledelig for RVO-ene når de erfarer at deres veiledning fører til kompetanseheving og endringer i virksomhetens arbeid med HMS. I tillegg har RVO-ene også blant annet holdt asbestkurs, 40 timers HMS-kurs, deltatt på workshops og hatt innlegg på seminarer. De har også deltatt på kurs og seminarer i regi av andre i bransjen og fått opplæring om smittevern fra Arbeidstilsynet. De opplever det som positivt og nyttig å få faglig påfyll og at de får delt erfaringene sine med andre i bransjen. Flere kurs/samlinger i 2020 har blitt utsatt eller avlyst som følge av pandemien.

Ordningen finansieres av en årlig avgift som i 2020 var på 0,02 prosent av lønnskostnadene til bransjenes virksomheter. Økonomien i stiftelsen er solid, og det har over tid blitt opparbeidet en for høy egenkapital. Av­giften har derfor de siste årene blitt redusert. Planlagte underskudd gjør at egenkapitalen vil bli redusert til et hensiktsmessig nivå. I 2021 skal styret diskutere og anbefale Arbeids- og sosialdepartementet å justere avgiften slik at økonomien forsetter å være bærekraftig.

Fondsstyret bevilger penger til prosjekter som har nytteverdi for RVO-ene og omhandler HMS. I 2020 ble det bevilget tilskudd til Re videregående skole for et pilotprosjekt om «Holdningsskapende arbeid mot arbeidslivskriminalitet», og til drift av «Samarbeid for sikkerhet i bygg- og anlegg» (SfS BA).

Fondsstyret registrerer at samarbeidet med inspektører i Arbeidstilsynet fungerer bra, men at det er noe variasjoner lokalt. Pandemien og omorganiseringen i Arbeidstilsynet har gjort det litt vanskelig å etablere samarbeid og ha jevnlig kontakt. Samarbeidsmøter både sentralt og lokalt har blitt utsatt og avlyst som følge av dette.

Jeg vil takke alle som i 2020 har bidratt til et konstruktivt samarbeid for å få til en godt fungerende ordning med regionale verneombud. En spesiell takk til de regionale verneombudene som hver dag står på for å bidra til bedre arbeidsmiljø hos virksom­hetene de besøker. Takk også til kollegaer i styret og til medarbeiderne i sekretariatet.

Bilde av Ørnulf Halmrast
Ørnulf Halmrast
Leder av Fondsstyret