meny

Årsrapport 2023

Forord

Det er med stor glede jeg presenterer årsrapporten for regionale verneombud for 2023. Mars 2023 var det 10 år siden regionale verneombudenes (RVO) startet sitt virke. Fra første dag har RVO hatt et høyt aktivitetsnivå og stort engasjement for bransjene de jobber for. De har som mål å være aktive bidragsytere for ledere, verneombud og ansatte for å få til godt fungerende vernetjenester og HMS-arbeid i virksomhetene.

I løpet av 2023 har RVO gjennomført 1564 besøk, hvor de har hatt dialog med daglig leder, verneombud og/eller ansatte på deres arbeidsplass. Hovedvekten av disse besøkene er gjennomført i virksomheter med mindre enn 50 ansatte, men RVO har også besøkt større virksomheter.

Fortsatt utfordringer med vernetjenesten i HRR-bransjen

Årsrapporten fra de regionale verneombudene, viser at det fortsatt er et stort behov for deres innsats for å styrke vernetjenesten. RVO observerer en generell mangel på forståelse av hva et verneombud er, hvilke oppgaver de har, og hvordan verneombudet skal involveres i virksomhetens HMS-arbeid. Funn fra årsrapporten viser at 43 % av virksomhetene RVO besøkte ikke hadde verneombud, og i de virksomhetene som hadde verneombud var det bare 42 % som hadde fått HMS-opplæring. Kun 28% av de ansatte RVO snakket med hadde kjennskap til hvem som var verneombud på sin arbeidsplass. RVO erfarer også at de alle fleste verneombud ikke er kjent med, eller har mulighet til å utøve sin rolle. Mange av verneombudene er utpekt og kun et navn på papiret.

RVO er etterspurt i bransjene

De siste årene har det vært en økning i henvendelser til RVO. Mange virksomheter ønsker å få veiledningen fra RVO. Det har også vært økende henvendelser fra ansatte i saker som gjelder psykososiale arbeidsmiljøfaktorer.

RVO har hovedsakelig kontakt med ledere, verneombud og ansatte gjennom sin oppsøkende virksomhet. RVO erfarer at informasjon om deres besøk raskt blir kjent blant ansatte, både internt i virksomheten og på tvers av forskjellige virksomheter. Dette resulterer i at flere ansatte tar kontakt med RVO. Vi antar at denne økningen i henvendelser kan tilskrives RVO-ordningens økte synlighet i virksomheten de besøker, samt en oppdatert nettside og aktiv bruk av Facebook. I tillegg har RVO et nært samarbeid med arbeidslivets parter, noe som også bidrar til at flere tar kontakt med RVO.

Målet med verneombudsforum er å skape en læringsarena hvor verneombud kan få opplæring i ulike tema og diskutere utfordringer knyttet til sin rolle.Tilbakemelding fra deltakerne er at dette forumet fungerer som en bra møteplass for erfaringsutveksling mellom ulike virksomheter og verneombud innen samme bransjene.

Verneombudsforum og HMS-kurs

Hovedoppgaven til RVO er å besøke virksomheter, men de tilbyr også gratis digitale verneombudsforum. Målet med verneombudsforum er å skape en læringsarena hvor verneombud kan få opplæring i ulike tema og diskutere utfordringer knyttet til sin rolle.Tilbakemelding fra deltakerne er at dette forumet fungerer som en bra møteplass for erfaringsutveksling mellom ulike virksomheter og verneombud innen samme bransjene.

I tillegg arrangerer RVO bransjespesifikt HMS-kurs for overnattings- og serveringsbransjen. Kurset er utarbeidet i samarbeid med NHO Reiseliv og Fellesforbundet. Kurset tilbys både internt i bedrifter og som åpne kurs med deltakere fra forskjellige virksomheter. Deltakernes tilbakemeldinger på kurset er svært positive. De fremhever spesielt verdien av at RVO, som veileder og kursholder, innehar både HMS-kompetanse og fagkompetanse fra bransjen, noe som gjør kurset spesielt relevant.

Samarbeid med andre og Treparts bransjeprogram

RVOs nærmeste samarbeidspartner er Arbeidstilsynet. Det er særlig gledelig at RVOs fagkompetanse og bransjekunnskap i økende grad blir etterspurt av inspektører og andre ansatte i Arbeidstilsynet. De øvrige partene i arbeidslivet er også viktige samarbeidspartnere for RVO.

RVO deltar fast i Treparts bransjeprogram uteliv og Treparts bransjeprogram renhold. I 2023 har RVO aktivt bidratt i Treparts bransjeprogram utelivsarbeid med kampanjen for å sette strek for seksuell trakassering i utelivsbransjen. I tillegg har RVOs initiativ til å etablere et nasjonalt register over serveringsbevillinger blitt inkludert i Regjeringens handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet, som et resultat av bransjeprogrammets arbeid. I Treparts bransjeprogram renhold har RVO bidratt til å initiere et nytt tiltak rettet mot opplæring av mellomledere i renholdsbransjen. RVO har observert at mange mellomledere/teamledere mangler grunnleggende kunnskap om HMS, partssamarbeidet og den norske modellen, ledelse, samt verneombud og verneombudets funksjon. Mer kompetente mellomledere i renholdsvirksomhetene kan bidra til å forebygge helse, miljø og sikkerhetsutfordringer, og dermed bidra til et tryggere arbeidsmiljø for renholderne.

Min oppfatning er at RVO-ordningen har utviklet seg i en positiv retning siden oppstart for over 10 år siden. I 2023 har vi startet et arbeid med videreutvikling av RVO-ordningene der fondsstyrene for begge ordningene, representanter for RVO og deres arbeidsgivere medvirker. Jeg ser frem til arbeidet med videreutvikling. I samarbeid med partene i arbeidslivet jobber vi for at RVO-ordningen også i fremtiden skal ha en viktig og uavhengig rolle i arbeidsmiljøarbeidet i de respektive bransjene. Denne ordningen er til langsiktig nytte for bransjene, bidrar til like konkurransevilkår og forebygger useriøsitet.

Jeg vil takke alle som i 2023 har bidratt for å få til en godt fungerende ordning med regionale verneombud. En spesiell takk til regionale verneombud – uten deres bidrag ville vi ikke vært der vi er i dag. Jeg vil også takke kollegaer i styret og medarbeidere i sekretariatet.

Til slutt håper jeg at denne årsrapporten vil interessere alle som leser den. Den gir et godt innblikk og kunnskap om bransjene og arbeidet RVO har utført i løpet av året.

Bilde av Ørnulf Halmrast
Ørnulf Halmrast
Leder av Fondsstyret