meny
Illustrasjonsbilde av jobbing med armeringsjern

Bygge­bransjen – Års­rapport 2018 Felles­forbundet

Det rapporteres ikke om særlige endringer av de store utfordringene for byggebransjen, med unntak av en markant økning av rapporteringer om manglende faglært arbeidskraft.

Situasjonsbeskrivelse

Fellesforbundet sine regionale verneombud har også i 2018 gjennomført over fire tusen byggeplassbesøk, dette til tross for flere langvarige sykemeldinger blant de regionale verneombudene. Besøkene er i hovedsak rettet mot små og mellomstore virksom­heter som ikke har egne valgte verneombud. Anslagsvis utgjør byggeplassbesøk 90 % av tidsbruken til de regionale verneombudene i byggebransjen.

Vi ser at byggeaktiviteten i 2018, likt som andre år, er preget av store geografiske forskjeller. Eksempelvis er området rundt Oslofjorden preget av svært høyt aktivitetsnivå, samtidig som det i andre områder meldes om nedgang i aktiviteten, oppsigelser og/eller permittering av fast ansatte. Vi ser i tillegg at flere regioner er væravhengige, noe som fører til store sesongvariasjoner. Stadig økende bruk av midlertidige oppdrag, samt innleie fører med seg utfordringer for HMS-arbeidet på byggeplassene. En stadig skiftende og kortvarig tilknytning til byggeplass og virksomhet gjør det utfordrende for RVO-ene å bygge verne- og sikkerhetskultur.

En utfordring, som etter hvert har blitt en gjenganger i årsrapporten, er det store innslaget av innleie av midlertidige- og utenlandske arbeidstakere.

En utfordring, som etter hvert har blitt en gjenganger i årsrapporten, er det store innslaget av innleie av midlertidige- og utenlandske arbeidstakere.

Arbeiderne har ikke noen forankring i virksomheten de arbeider for, og korte opphold og oppdrag går utover sikkerhetskulturen på byggeplassene. RVO-ene melder om at det stadig blir vanskeligere å bygge en verne- og sikkerhetskultur i slike situasjoner. Ofte kan midlertidige ansatte, som er utenlandske, mangle riktig dokumentasjon og språkvansker fører ofte til kommunikasjonsproblemer. RVO-ene melder om at de har hatt vanskeligheter med å undersøke om arbeidstakerne har HMS-kort, da det kan fremvises bestilling av dette, men erfaringsmessig avbestilles dem igjen. De regionale verneombudene i byggebransjen melder om at dette er en av de mest økende, og et av de største utfordringene ute på byggeplassene.

Det rapporteres ikke om særlige endringer av de store utfordringene for byggebransjen, med unntak av en markant økning av rapporteringer om manglende faglært arbeidskraft. Det er meldt flere tilfeller der lærlinger får opplæring av ufaglærte og utenlandske arbeidstakere. Dette er en alvorlig utvikling som kan få ringvirkninger i lang tid fremover.

Situasjonen etter geografi

Oslo, Akershus og Østfold

Det meldes, som tidligere år, fremdeles om stor aktivitet i Oslo, Akershus og Østfold, mye takket være de store entreprenørene, men i 2018 har det også vært høy aktivitet på rehabiliteringsmarkedet. Det er fremdeles stor aktivitet i regionene og RVO-enes rapporter viser at antall stans ved fare for liv eller helse er ganske likt tidligere år. I hovedsak retter aktiviteten seg mot større prosjekter. RVO-enes inntrykk er at aktiviteten er noe redusert for eneboligmarkedet.

Rogaland og Agder fylkene

I Rogaland og Agder fylkene har det i 2018 vært en markant økning i byggeaktivitet i regionene. Økningen var forventet så tidlig som 2017, men lot vente på seg. RVO-ene rapporterer at besøkene fremdeles blir godt mottatt av byggeplasser og virksomheter, dette også der det blir iverksatt stans og strakstiltak.

Buskerud, Vestfold og Telemark

Det er stor aktivitet i Buskerud, Vestfold, og Telemark. Større leilighetsutbygninger og store hyttefelt, i tillegg til jevnt med rehabilitering og ombygning av eneboliger bidrar til stor aktivitet også i 2018. RVO-ene melder fremdeles om mange utenlandske aktører. RVO-ene opplever at disse aktørene har lite kunnskap om arbeidsmiljølovgivningen og at de opererer med stor risiko. Samtidig opplever de at det er store ulikheter mellom større og mindre entreprenører. Hos de store entreprenørene, som gjerne har offentlige kontrakter ser ikke RVO-ene noen store mangler, likevel er de ikke helt uten mangler. Blant de mindre entreprenørene, spesielt blant hyttebyggerne opplever RVO-ene store avvik.

Hedmark og Oppland

Hedmark og Oppland opplever i 2018 varierende aktivitetsnivå. Samtidig som de store entrepre­nørene melder om en ujevn mengde med oppdrag, har de små og mindre virksomhetene hatt jevn og god aktivitet gjennom året. Det er fremdeles bruk av innleie blant de større entreprenørene. Språk og kommunikasjon fortsetter å være en av de største utfordringene på byggeplassbesøkene, det er vanskelig for RVO-ene å gi arbeiderne informasjonen de ønsker å gi.

Hordaland og Sogn og Fjordane

I Hordaland og Sogn og Fjordane meldes det om en nedgang i aktivitetsnivå i løpet av 2018. Det er fremdeles mye innleie og korte arbeidsforhold, noe som setter preg på HMS-arbeidet. Mage av de innleide og midlertidige er utenlandske arbeidstakere. Også i dette området er det svært vanskelig for RVO-ene å kommunisere på arbeidsplassen, da svært få snakker norsk eller engelsk.

Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal

Regionen merker fremdeles nedgangen i oljeindu­s­trien, men ser med glede at det er økt aktivitetsnivå på skipsverftene, noe som igjen gir økt aktivitet for byggebransjen i områdene rundt verftene. På de aller fleste arbeidsplassbesøk må RVO-ene snakke engelsk, og det er et flertall av Litauere og Latviere. Problemer med kommunikasjon og språk skaper ofte situasjoner der RVO-ene føler at HMS-budskapet ikke når frem eller blir forstått.

Nordland og Troms

Det er noe lavere aktivitet enn forventet i Nordland og Troms i 2018. Vanligvis er det høyt aktivitetsnivå gjennom sommer- og sensommer, men i 2018 har dette ikke slått til. Som tidligere år ser RVO-ene en økning av utenlandske arbeidstakere i månedene etter sommerferien, uten at det synes å være noen åpenbare årsaker til dette. Samarbeidet med A-krimsentrene er godt og velfungerende. RVO-ene opplever at sakene som blir sendt dit, blir håndtert på en god måte.

Personalsituasjon

2018 har vært preget av langvarige sykemeldinger og uforutsette hendelser. Dette vil kunne ha utslag på registreringene for året. Det er ansatt vikar for RVO Lars Mamen som 1.januar 2019 går ut i 2-årig permisjon.

RVO-ene melder som tidligere år om hendelser hvor de opplever egen sikkerhet som truet. Forbundet har retningslinjer på hvordan dette håndteres og varsles internt. Rapportene fra RVO-ene viser at det er kriminelle miljøer på norske byggeplasser, i en mulig situasjon skal de alltid vurdere egen sikkerhet først og opptre med varsomhet.

Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak

Kurs, seminarer osv. for RVO-ene

Det er en nedgang i antallet kurs, seminarer osv. som RVO-ene har deltatt på i 2018. RVO-ene deltar på kurs og seminarer i regi av Fondsstyret, Fellesforbundet, den årlige HMS-konferansen for bygg og anleggsbransjen i tillegg til annet som er relevant og nyttig. Det oppleves positivt at RVO-ene får faglig påfyll og får delt sine erfaringer for å fortsatt være relevante som eksperter i sine regioner. Spesielt er RVO-ene fornøyd med den årlige fagsamlingen der de kan dele erfaringer og samtidig få faglig påfyll.

Kurs, seminarer osv. av RVO-ene

Også her er det en nedgang i antall kurs, seminarer osv. som RVO-ene selv har arrangert. De mest sentrale kurs, seminarer osv. er blant annet; koordinatorskolen, asbestkurs: både oppdatering og for nybegynnere og 40 timers HMS-kurs. I 2018 er det blant annet gjennomført asbestkurs fordelt over hele landet. I tillegg til politiet er det et stort innslag av kommuner som bestiller dette kurset. Også i 2018 holdes det kurs for politiets brannetter­forskere, brannvesen, og virksomheter som bistår politiet i etterforskning av branntomter.

RVO-ene holder asbestkurs sammen med Norsk Industri og TenoTec, både for politiets etterforskere, Kripos og bygningsarbeidere.

Koordinatorskolen har gjennomført kurs, flere RVO-er har gjennomført 40 timers arbeidsmiljøkurs. I tillegg til dette har det blitt gjennomført kurs om sikring i høyden.

Gjennomførte arbeidsplassbesøk

Gjennomførte anleggs-/byggeplassbesøk

4242

Fellesforbundets regionale verneombud har også i år lagt ned en betydelig forebyggende innsats. I 2018 har RVO-ene foretatt 4242 registrerte byggeplassbesøk, noe som er en økning på 183 fra 2017. Aktiviteten er i hovedsak rettet mot små og mellomstore virksomheter som ikke har egne valgte verneombud. Dette utgjør omtrent 90 % av aktiviteten til RVO-ene.

Registrerte stans

Antall stans etter arbeidsmiljøloven § 6–3

1812

Fordelingen på ulike stansingsgrunnlagFordelingen på de ulike stansingsgrunnlagene i 2017 og 2018

De regionale verneombudene har i 2018 stanset arbeid i henhold til AML § 6–3, umiddelbar fare for liv og helse, hele 1812 ganger. Det er i 2018 registrert noe færre registrerte stans enn tidligere år, og det er en positiv utvikling. I år som tidligere, er det en stor overvekt av stansinger som har grunnlag i manglende rekkverk, taksikring og fallsikring – med henholdsvis 321, 383 og 391 stansinger.

Størst økning ser vi på manglende fallsikring, mens det er noe nedgang på rekkverk og taksikring fra i fjor. Nedgang i antallet registrerte stans med grunnlag i rekkverk og taksikring kan forklares med at dette er en svært sammenfallende årsak og må ses i sammenheng.

I årsrapporten vil kun de 10 mest registrerte årsakene til stans vises. Oppsummeringslista blir veldig omfattende hvis alle årsakene skal med.

Registrerte gjengangere av påviste feil/mangler i 2017 og 2018

Det er registrert færre feil eller mangler i 2018 – nedgangen er på 2056 – fra 8348 i 2017 til 6292 i 2018. I likhet med tallene fra stansingsgrunnlagene er det også her fallsikringsutfordring som topper lista, sammen med rekkverk, HMS-kort og vernerunder. De fire nevnte er de fire med flest registreringer. De har over 2000 av de registrerte manglene. RVO-ene melder at det, til tross for en nedgang på 286, fremdeles er store utfordringer knyttet til ­manglende HMS-kort. Dette er en utfordring som skaper stor frustrasjon blant RVO-ene, og som opptar unødvendig mye tid på byggeplassbesøkene. Tallene her varierer mye fra år til år, og kan i år ses i sammenheng med lange sykemeldingsperioder. Samtidig rapporteres det fra flere RVO-er at en kan se effekten av Arbeidstilsynets bruk av overtredelsesgebyr (OTG).

I årsrapporten vil kun de 10 mest registrerte typene feil eller mangler vises. Oppsummeringsliste blir veldig omfattende hvis alle typene skal med.

Spise-/skiftebrakker og sanitærforhold

Brakkeforhold

Orden og renhold

Brakkeforholdene har vært et fokusområde de siste årene og er spesielt omtalt i årsrapportene. Vi ser en nedgang av tilfeller der det ikke er tilfredsstillende brakkeforhold og det er påviste mangler i forbindelse med orden og renhold. RVO-ene melder at det i 2018 er registrert færre tilfeller med uholdbare forhold på spise-/skiftebrakker, noe som er svært gledelig etter flere år med økning. Likevel rapporterer RVO-ene at det fremdeles er store utfordringer knyttet til dette.

Samarbeid mellom de regionale verneombudene og Arbeidstilsynet

RVO-ene rapporterer et noe varierende samarbeid med Arbeidstilsynet. Noen er svært fornøyd og har et tett og godt samarbeid. Samarbeid som involverer både, felles kurs- og konferanser i tillegg til felles byggeplassbesøk og tett oppfølging av saker. Andre rapporterer derimot om at samarbeidet er fraværende og etterlyser samarbeidsmøter og dialog. Det er flere som angir at de kan oppleve utfordringer knyttet til å få Arbeidstilsynet til å møte opp på byggeplasser der de har varslet om forhold eller hatt behov for bistand.

Alt i alt virker det som om samarbeidet fungerer godt, og der det ikke er tilfredsstillende, har RVO-ene allerede planlagt tiltak for forbedring.

Andre kommentarer

Til tross for at noen av tallene viser en positiv utvikling, viser RVO-enes rapporter et annet bilde. Situasjonen ute i byggebransjen er under stadig press. Korte byggetider og stor konkurranse fører til at flere virksomheter tøyer strikken, både når det gjelder HMS, men også i det mer generelle seriøsitets­arbeidet. Dette er en trend som dessverre ikke virker å være i positiv utvikling. RVO-ene melder fremdeles om store utfordringer knyttet til språk og kommunikasjon. Det er både en utfordring for RVO-ene å få kommunisert deres budskap på en god måte, samtidig som de rapporterer om flere forhold der språkutfordringer og midlertidige- og korte oppdrag virker å være årsaken. RVO-ene håper at Arbeidstilsynets skjerpede bruk av OTG og fokus på bransjen kan gi positive utslag fremover. RVO-ene har bidratt med på kursopplegg, innlegg på mindre- og større konferanser og skoler, de må sies å ha tilegnet seg en status som eksperter ute i sine regioner.

Edvard Eidhammer Sørensen
Faglig leder for regionale verneombud i byggebransjen
Illustrasjonsbilde av RVOer i samtale på byggeplass.