meny

Årsrapport 2018

Forord

Årsrapporten til de regionale verneombudene gir et tydelig bilde av HMS- utfordringer bygge- og anleggsbransjen møter. I 2018 har RVO-ene i bygge- og anleggsbransjen gjennomført 7336 arbeidsplassbesøk. Dette er en nedgang fra 2017 med 362 besøk. De regionale verneombudenes rapporter viser at vinteren har vært svært kald og at dette, kombinert med flere langtidssykemeldinger blant RVO-ene, har resultert i færre besøksantall. Vi ser samtidig at antall stans etter Arbeidsmiljølovens § 6-3, umiddelbar fare for liv og helse, har falt fra tidligere år. I 2018 stanset RVO-ene farlig arbeid hele 1947 ganger. Dette er en nedgang fra 2017 med 127 stans. Vi ser flest antall stans i byggebransjen med 1812 stans, hvorav et stort antall av tilfellene er stans grunnet uforsvarlig arbeid i høyden.

RVO-ene rapporterer også om manglende fag­lært arbeids­kraft. Det er meldt flere tilfeller der lærlinger får opplæring av ufaglærte og utenlandske arbeids­takere. Dette er en alvorlig ut­vikling som kan få konsekvenser i lang tid fremover.

RVO-ene rapporterer også i 2018 om høyt aktivitetsnivå i bransjene. Det er samtidig en reell problemstilling knyttet til den økte bruken av underentrepre­nører og innleie, noe som fører til utfordringer med å bygge en god verne- og sikkerhetskultur i virksomhetene. I begge bransjene blir det meldt om økt bruk av utenlandske arbeidstakere. RVO-ene, i samarbeid med sekretariatet, arbeider med å oversette ­brosjyrer til ulike språk for å nå ut til flest mulig av arbeidstakerne de møter ute i virksomhetene. RVO-ene rapporterer også om manglende faglært arbeidskraft. Det er meldt flere tilfeller der lærlinger får opplæring av ufaglærte og utenlandske arbeidstakere. Dette er en alvorlig utvikling som kan få konsekvenser i lang tid fremover.

De regionale verneombudene opplever at det er behov for RVO-ene, at de er en viktig HMS- aktør og at det er økt etterspørsel fra bedrifter som ønsker en god HMS-prat. Det er svært tilfredsstillende for de regionale verneombudene når de erfarer at deres råd og veiledning fører til endringer i virksomhetens HMS-arbeid.

Nærmere 90 % av RVO-enes tidsbruk går til arbeidsplassbesøk. I tillegg til å besøke arbeidsplasser har RVO-ene bidratt med ulike former for erfaringsoverføring ved å holde kurs og foredrag. De har veiledet virksomheter, skoler, kommuner og byggherrer i spørsmål om HMS og verneombud. RVO-ene har blant annet holdt kurs om hvordan håndtere asbest hvor blant annet politiet, brannvesenet og kommuner har deltatt. De har også holdt flere 40 timers HMS-kurs, grøftearbeidskurs og verneombudsopplæring.

Ordningen finansieres ved en avgift på 0,02 % av lønnskostnadene i bransjene. Økonomien i stiftelsen er solid. Planlagt underskudd gjør at egenkapitalen over tid vil bli redusert til et hensiktsmessig nivå.

Fondsstyret bevilger penger til prosjekter, analyser og utredninger som har nytteverdi for de regionale verneombudene og omhandler HMS i bygge- og anleggsbransjen. I løpet av 2018 har det blitt bevilget penger til mange gode prosjekter som RVO-ene kan dra nytte av.

En godt fungerende ordning er avhengig av godt og formålstjenlig samarbeid med Arbeidstilsynet. ­Samarbeidsavtalene i alle Arbeidstilsynets regioner er et godt utgangspunkt for et suksessfullt samarbeid, og det er gledelig å registrere at samarbeidet fungerer godt, samt at det jobbes godt med å videreutvikle dette.

Avslutningsvis vil jeg takke alle som i 2018 har bidratt til et konstruktivt samarbeid til beste for arbeids­miljøet i bygge- og anleggsbransjen. En spesiell takk til de regionale verneombudene som hver dag bidrar til et bedre og tryggere arbeidsmiljø i de virksom­hetene de besøker. Takk rettes også til kolleger i Fondsstyret og til medarbeiderne i sekretariatet.

Bilde av Ørnulf Halmrast
Ørnulf Halmrast
Leder av Fondsstyret