meny
Illustrasjonsbilde fra RVOer i tunnelarbeid

Anleggs­bransjen – års­rapport fra Norsk Arbeids­mands­forbund

Regionale verneombud får mange gode tilbakemeldinger på den veiledningen de gir. Mange besøkende uttrykker et ønske om jevnlige besøk.

Situasjonsbeskrivelse

I Troms og Finnmark har aktiviteten også i 2018 vært på et høyt nivå. I Troms er det flere store veiprosjekter som er ferdigstilt. E6 i Nord Troms har fått en ny strekning med vei som også inneholder en tunnel for å sikre trafikantene for skredfare. I Sør-Troms er Bjerkøyforbindelsen åpnet, og beboere på flere øyer har fått ferjefritt samband. Utenfor Tromsø er et stort vindkraftverk under bygging. Det vil pågå arbeid på dette prosjektet i hele 2019. Det er også planlagt ny innfartsvei til Tromsø, men her er verken finansiering eller endelig trasévalg i orden.

Det var ingen store endringer i anleggssektoren i Nordland i 2018. Flere store samferdselsprosjekter pågår i ulike deler av fylket. Anleggsarbeiderne og maskinene har stort produksjonsnivå, og prosjektene ferdigstilles enkelte ganger tidligere enn tidsplanen i kontraktene. Optimismen er stor i Nordland, og det merkes en økt aktivitet innenfor boligmarkedet med stadig større utbygginger av boligfelt og leilighetskomplekser, noe som igjen fører til økt aktivitet på opprusting av de kommunale vann- og avløpsnett.

Anleggsarbeiderne og maskinene har stort produksjonsnivå, og prosjektene ferdigstilles enkelte ganger tidligere enn tidsplanen i kontraktene.

Det er også stor aktivitet innenfor utbygging av bredbånd i hele landsdelen, som medfører mer arbeid til de minste entreprenørene. Det meldes om at mange av de mindre entreprenørene det siste året har ansatt utenlandsk arbeidskraft, da spesielt nord i regionen. Det er fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft i regionen, spesielt fagarbeidere med erfaring. Det er ikke registrert noe som tilsier permitteringer i bransjen.

I Trøndelag har en uvanlig lang vinter preget aktivi­teten det første kvartalet av 2018. De store anleggene gikk sin gang, men mange V/A-prosjekter ble satt på vent grunnet mye tele i bakken. Fra april har aktiviteten og sysselsettingen vært god i Trøndelag. Enkelte virksomheter tok på seg så mye arbeid at noe ble satt bort til bemanningsbyrå. Det er en oppfatning at i mange tilfeller var involveringen for liten, og at ansatte fra bemanningsbyrå ble mye overlatt til seg selv.

RVO-ene melder i sine rapporter om økende aktivitet Møre og Romsdal. Slik som tidligere år er det størst aktivitet i byene Ålesund og Molde og litt mindre i Kristiansund. Et stort veiprosjekt, RV 70 Tingvoll – Meisingset er kommet godt i gang. Ved det store veiprosjektet Nørøyveien, med tre broer og tre undersjøiske tunneler, er det tidligere utført noe forberedende arbeid, og prosjektet starter nå for fullt. Dette er et prosjekt det knytter seg stor spenning til om hvorvidt de lokale entreprenørene får ta del i jobben. Arbeidet med å oppgradere flere undersjøiske tunneler har pågått i 2018. Forberedende arbeid for å bygge nytt sykehus på Hjelset var satt i gang, men er nå satt på vent på grunn av økonomiske årsaker. Det virker som om de fleste entreprenørene ser med optimistiske øyne på fremtiden, selv om det også er noen som er spente på vinteren.

I Sogn og Fjordane har det vært variabelt mengde arbeid. Det er fortsatt god aktivitet når det gjelder vannkraftverk. Det har også vært oppstart av flere vindparker. Ved samferdselsprosjektet E 39 er det fortsatt full drift.

I 2018 har de fleste besøkene i Hordaland vært hos små og mellomstore virksomheter, men også noen av de større anleggsprosjektene har fått besøk av RVO-ene. Mesteparten av de som får besøk i regionen ønsker seg jevnlig besøk av regionale verneombud. Flere mindre virksomheter har for eksempel ønsket hjelp for en gjennomgang i rutiner for internkontroll.

I Rogaland kan det virke som det har vært god aktivitet i hele anleggsbransjen i 2018. Det har vært mye opparbeiding av tomter og veianlegg. Ryfast-anlegget er inne i sluttfasen og det er noe bekymring. De største aktørene gikk ut på tampen av året og advarte mot betydelig mindre aktivitet og at det var fare for permitteringer.

Det har vært stort aktivitet i Agderfylkene. Etterspørselen etter arbeidskraft er stor. De desidert største kontraktene er i området Arendal–Kristiansand. Prosjektet omfatter 23 kilometer ny firefeltsvei på E18. Hele strekningen er forventet åpnet i 2019. I denne kontrakten, som er en totalentreprise, inngår også 14 kilometer med fylkesvei. Arbeidet med å bygge ny firefeltsvei, en strekning på 21 kilometer som defineres som Kristiansand Vest til Mandal Øst, ble også satt i gang i høst og skal være ferdig bygd i løpet av 2022. Prosjektene samler så mye ressurser at det kan bli lite konkurranse igjen i distriktene.

I Buskerud har det den første delen av året vært mindre aktivitet på det som kan defineres som mindre anleggsprosjekt. Mange arbeidstakere har vært sysselsatt med snørydding. De store anleggene har gått som vanlig. Etter påske har aktiviteten tatt seg kraftig opp. Mye av det som har ligget på vent ble satt i gang. Det har spesielt vært stor aktivitet i Kongsbergområdet, og særlig på veiprosjektet E134. Det bygges ny skole både på Kongsberg og i Drammen. Ellers har det vært stor aktivitet ved hyttefeltene i øvre del av fylket. Inntrykket er at entreprenørene som hadde lite anleggsoppdrag første del av året har klart å sysselsette arbeidstakerne i annet arbeid.

Trenden med store kontrakter fortsetter, noe som fører til at de mindre entreprenørene kjemper om del-entreprisene og de små entreprenørene leier seg ut med maskiner og mannskap. Det er stor etterspørsel etter fagfolk. Er en i tillegg villig til å pendle er det mindre sjanse for å havne i arbeidsløshet.

RVO-ene melder om god aktivitet i Oslo, Asker og Bærum. Virksomheter har hatt både store og små prosjekter til utførelse. Det siste året har mange virksomheter ansatt utenlandske arbeidstakere. Det har også vært en del polakker som har etablert seg med egne virksomheter i regionen. Det er ikke meldt om permitteringer eller oppsigelser på grunn av lite oppdrag.

Østfold har hatt noe så sjeldent som en hard vinter i 2018. Dette resulterte i en noe treg start for anleggsbransjen i regionen. Også siste del av året har aktiviteten vært lavere enn de siste årene. Entreprenørene fra de indre delene av fylket har løst nedgangen i oppdrag i nærområdet ved å ta på seg jobber i andre regioner.

I Akershus startet året med mye snø og vintervær. Arbeidstakere sysselsatt i mindre virksomheter hadde snøbrøyting som sin hovedaktivitet de første månedene. Det begynte å løsne i overgangen mars–april, og aktivitetsnivået blant regionale verneombuds målgruppe har steget utover året. Regionen hadde ingen store samferdselsprosjekt i 2018, men en videre utbygging av E16 i Akershus og sørlige deler av Hedmark kan være på trappene. Det har vært og vil være flere utbedringsprosjekter på Kongsvingerbanen. Som vanlig har det vært prosjekter på både utbygging og utbedring på det kommunale ledningsnettet – så også med utvikling av nye boligområder. Statens Vegvesen har også en satsing på nye gang- og sykkelveier. Det er ikke kjent at det har vært permitteringer i region, det er snarere et inntrykk av at flere virksomheter har ansatt flere arbeidstakere. De varslede endringene i Plan- og bygningsloven skapte noe bekymring i virksomheter som satt inne med mye real kompetanse, men med mindre formell kompetanse. Det er fortsatt mye innleie i bransjen, spesielt på drifts- og vedlikeholdskontrakter.

I Hedmark og Oppland er det bra med aktivitet. Det er flere store veiutbygginger og mange av de to fylkenes små og mellomstore virksomheter har hatt og har oppdrag. Det er også flere utbygginger av kraftverk. Oppland og Hedmark har mye hytteutbygging og det er i 2018 utført mye arbeid ved å bygge infrastruktur og oppgradere den gamle der dette trengs. Det meldes om lite permitteringer.

Førjulsvinteren i 2018 var mild og gunstig for anleggsarbeid, i motsetning til årets første kvartal.

I Telemark og Vestfold har det vært bra aktivitet. Kommunene har mye etterslep når det gjelder vann- og avløpsnettet, så her har det vært stor aktivitet og vil være det i nær fremtid. Det er store veiprosjekter som går for fullt og i de mange hytteområdene i Telemark er det bra med aktivitet. For tiden er det mer enn nok jobb for å holde full sysselsetning i bransjen, spesielt om en er villig til å flytte litt på seg. Det er mangel på fagarbeidere. Dette resulterer i muligheter for å prøve seg i bransjen for de som er interessert, og ikke nødvendigvis har så mye erfaring fra tidligere. Det er et inntrykk i regionen at det ikke er vanskelig å skaffe seg lærlingplass og at det blir bra med aktivitet også det kommende året.

Personalsituasjon

Det er flere av de regionale verneombudene som har vært syke og hatt en lengre sykmeldingsperiode i 2018.

Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak

Kurs, seminarer osv. for RVO-ene

Regionale verneombud har ulike behov for kompetansetiltak. Arbeidstilsynets workshop i Trondheim har hatt relevante temaer som er nyttig for regionale verneombud å delta på. Denne muligheten for å få tilført ny kompetanse er det flere i korpset som har benyttet seg av.

Flere har tatt studielederopplæring for grunnopplæring i HMS, og noen har vært deltagere på kurs for å kunne arbeide langs vei. De har også i år deltatt på samarbeidsmøter og samlinger med Arbeidstilsynet både sentralt og regionalt.

Det har vært gjennomført interne fagsamlinger i mindre grupper. På Gardermoen har det vært arrangert felles fagdag sammen med regionale verneombud fra bygg.

Mange regionale verneombud deltok på EBA sin HMS-konferanse, der det var mange ulike temaer med gode muligheter til å tilegne seg mer kunnskap for den enkelte. På konferansen hadde verneombudene i anlegg og verneombudene i bygg en egen stand, noe de fikk mange positive tilbakemeldinger på.

Den årlige fagsamlingen var i år lagt til Florø. Noen av temaene på samlingen var:

 • Støveksponering og lungehelse ved bergboring i dagen
 • Innleie fra bemanningsbyråer
  • Egne valgte verneombud?
  • Likebehandlingsprinsippet?
  • Skriftlige arbeidsavtaler med innleier/utleier?
 • Eksplosivforskriftens krav til planer
 • Løftemaskiner og løfteredskap; Kontroll og dokumentasjon
 • Ulykker og årsaker
 • Bruk av kran/lift ved fjellrensk

Flere av verneombudene deltok på Arctic Entrepreneur der ulike temaer var satt på dagsorden. En har deltatt på et kurs om «Byggherrens rolle ved sprenging». Et verneombud har deltatt på undervisning på NTNU om gransking etter ulykke og en annen har deltatt på fagskole i HMS.

Kurs, seminarer osv. av RVO-ene

En viktig oppgave for regionale verneombud i anlegg er å overføre sin tilegnede kunnskap innen HMS til andre aktører i bransjen. De fleste regionale verneombud har bidratt med ulike former erfaringsoverføring ved å holde kurs og foredrag. To av verneombudene har vært sensor ved oppkjøring av fagprøve i Anleggsmaskinførerfaget.

Også i år har verneombudene gitt veiledning til virksomheter, skoler, kommuner og byggherrer, workshops, samt bidratt på nettverkssamlinger der ulike etater har vært representert. Det har vært holdt foredrag innenfor grøftearbeid, byggherreforskriften, menneske og maskin og verneombudsopplæring. I tillegg har de holdt foredrag for skoleelever og lærlinger, samt innlegg på koordinatorskolen og nettverkssamlinger, og vært meddommer i arbeidsrettssaker. Det er også gitt undervisning om bergarbeid til Arbeidstilsynet i region Midt- Norge.

Gjennomførte arbeidsplassbesøk

Antall besøk på anleggs-/byggeplass:

3094

Måltallet for 2018 var 3100 arbeidsplassbesøk for alle regionale verneombud til sammen. Det har vært en nedgang av anleggsplassbesøk i 2018, ved årets slutt var det foretatt 3094 besøk. Dette er en nedgang på 468 besøk i forhold til året før. Noe av forklaringen på nedgangen er den lange vinteren i noen regioner og at flere av verneombudene hadde lengre sykdomsperioder. For øvrig var 2017 et rekordår når det gjelder antall arbeidsplassbesøk.

Registrerte stans

Antall stans etter arbeidsmiljølovens § 6-3:

135

Fordelingen på ulike stansingsgrunnlagFordelingen på de ulike stansingsgrunnlagene i 2017 og 2018

Det har vært en økning i antall stans, som i 2018 havnet på 135. Dette er en økning på 24 i forhold til året før. Under postene med antall stans er det fortsatt sekkeposten «Annet» som topper listen med 42 stans. På posten «Avstiving/personsikring» er det foretatt 20 stans, som er en økning på 7 stans fra året før. Andre punkter som det har vært en del stans på er «Lagring av gravemasser» og «Adkomst/rømningsvei». Selv om det er foretatt 10 stans på «Adkomst/rømningsvei», så er dette en forbedring med 8 stans mindre fra året før.

Registrerte gjengangere av påviste feil/mangler

Antall gjengangere totalt

1972

Fordelingen av registrerte gjengangere i 2018Registrerte gjengangere av påviste feil/mangler på de ulike grunnlagene i 2017 og 2018

Det er registrert 1972 mangler i 2018. Dette er en økning på 16, til tross for færre arbeidsplassbesøk dette året i forhold til året før. Det er manglende HMS-kort som topper listen med 316 tilfeller. Dette er en nedgang på 57 tilfeller fra året før. Utstyrspesi­fikk opplæring er avdekket i 171 tilfeller, som er en økning på hele 127 tilfeller. Manglende personalrom har hatt en nedgang til 141 tilfeller i forhold til hele 230 året før. Manglende risikovurdering har gått ned til 114 tilfeller, en forbedring på 40 tilfeller.

Regionale verneombud får mange gode tilbake­meldinger på den veiledningen de gir. Mange besøkende uttrykker et ønske om jevnlige besøk.

Spise/skiftebrakker og sanitærforhold

Antall manglende personalrom

141

På dette området har det vært en bedring. Det er avdekket mangler ved 183 tilfeller mot 257 året før. Størstedelen av manglene er under posten «Manglende personalrom», med 141 registrerte mangler. Videre er det registrert 26 mangler ved posten «Spiserom». Dette er 10 flere enn året før.

Det er registrert 5 mangler ved «Toalett», en bedring på 4 fra året før. Videre er det registrert 4 mangler ved «Innkvartering».

Samarbeid mellom de regionale verne­ombud og Arbeidstilsynet

Samarbeidet med de regionale verneombudene i bygg ser ut til å fungere godt. Samarbeidet med Arbeidstilsynet er også gjennomgående bra. Riktignok er det et par plasser det meldes om at samarbeidet ligger litt i dvale, og andre plasser er samarbeidet helt fraværende.

Andre kommentarer

Det er viktig å møte anleggsarbeideren ute på arbeidsplassen for å se på arbeidsforholdene, da kan man komme med forslag til hvordan de kan jobbe sikrere og ta med HMS inn i det daglige arbeidet.

Det kommer stadig flere tilbakemeldinger fra entreprenørene om at de vil ha flere besøk av RVO-ene. Når verneombudene har vært på en arbeidsplass og har sendt besøksrapport til virksomhetsledelse, takker virksomhetene for at RVO-ene har vært tilstede og påpekt feil og mangler, og for at de har tatt en god HMS-prat med arbeiderne ute.

Vi ser også en reell problemstilling i forhold til den økte bruken av underentreprenører og innleie som blir benyttet. Innleide har ofte ingen mulighet til å skaffe seg et «forstå» eller eierforhold til proaktive HMS–systemer hos oppdragsgiver, og ser man på dødsulykkestatistikken i bransjen, ser det ut til i stor grad å være innleid underentreprenører som blir rammet.

Steinar Rindhølen
Leder for regionale verneombud i anleggsbransjen
Illustrasjonsbilde fra en byggeplass med jobbing på armeringsjern, samt en heisekran i bakgrunnen