meny

Årsrapport 2017

Forord

Året 2017 har vært preget av godt og systematisk HMS-arbeide av de 11 regionale verneombudene som startet året.

Fondsstyret besluttet i desember 2016 å utvide ordningen med 4 verneombud på det sentrale østlandsområdet og inkludert en re-ansettelse i Midt-Norge avsluttet vi året med 16 gode og motiverte RVO-er.

Formålet med ordningen, og RVO-enes mandat, er å:

  • bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø gjennom å styrke HMS- og vernearbeidet i virksomhetene.
  • bidra til at det opprettes gode og velfungerende vernetjenester og gjennom råd og veiledning bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsforholdene (HMS) er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

RVO-enes primæroppgave er å besøke små og ­mellomstore virksomheter.

Det er gledelig og tilfreds­stillende for RVO-ene å erfare at mange virksom­heter, ved deres bistand og veiledning, får på plass en vernetjeneste og et HMS-system som fungerer for virksomheten.

Utviklingen det siste året viser at mange virksom­heter, ønsker hjelp og bistand av RVO-ene til å få på plass en velfungerende vernetjeneste og et syste­matisk HMS-arbeid. Det er gledelig og tilfreds­stillende for RVO-ene å erfare at mange virksom­heter, ved deres bistand og veiledning, får på plass en vernetjeneste og et HMS-system som fungerer for virksomheten.

RVO-ene har det siste året etablert og videreut­viklet gruppeveiledninger i systematisk HMS-arbeid, innen både overnatting og servering og innen renhold. Erfaring viser at det er effektivt og utbytterikt å samle ressurspersoner fra ulike virksomheter for å gi råd og veiledning, få til diskusjoner og dermed erfarings­utveksling innen virksomheter med de samme ­utfordringene.

I løpet av året er samarbeidet med Arbeidstilsynet ­videreutviklet­, og høsten 2017 ble det arrangerte ­første samarbeidssamling over 2 dager med alle 16 RVO-ene og tilsynsledere og inspektører fra hele ­landet tilstede. Samlingen ble vellykket og som resultat av det, utarbeides det nå en samarbeidsavtale mellom Arbeidstilsynet og RVO-ordningen med formål å få til en overordnet samarbeidsform.

Ordningen med regionale verneombud HRR har vært underlagt en kartlegging, og i mai mottok Fonds­styret brev fra Arbeids- og sosialdepartementet om at ordningen fortsetter, men at virkeområdet vurderes endret. Etter en egen høring er det nå bestemt at virkeområdet vil bli klargjort, slik at det blir tydelig at det er den aktiviteten virksomheten driver som er avgjørende for om den vil være omfattet av ordningen. Fondsstyret avventer endelig bekreftelse på virke­området for HRR-ordningen.

Ordningen finansieres ved at alle virksomheten innen virkeområdet betaler inn en pålagt avgift. Selve innkreving av avgiften er i løpet av året outsourset. Dette gir en mer effektiv innkreving og fornuftig bruk av ressursene i sekretariatet.

Ordningen har over tid bygget opp et betydelig fond. For å bygge ned fondet vedtok styret at alle virksomheter skulle betale minstesats på kr 250,- i avgift for 2017. For 2018 vil avgift igjen bli beregnet ut i fra virksomhetens lønnsutgifter. Fondsstyret har vedtatt å redusere avgiftssatsen for 2018 til 0,055 %.

Ordningen fikk fra 1. februar ny leder. Kirsti Been Tofte tok over ansvaret, og hun har brukt tiden til å bli godt kjent og sett på utviklingsmuligheter for ordningen.

Jeg vil takke alle 16 RVO-ene for god innsats i 2017; dere bidrar alle til å påvirke og sørge for en ­utvikling av HMS-arbeidet i de virksomhetene dere er i kontakt med. Takk til sekretariatet også som bl.a. har tatt ­utfordringen med å få på plass nytt innkrevings­system. Dere sørger for godt saksgrunnlag til ­styremøtene og administrerer ellers ordningen på en god måte. Takk også til kollegaer i styret.

Bilde av Ørnulf Halmrast
Bilde av signatur
Ørnulf Halmrast
Leder av Fondsstyret